Начальник відділу: Марценюк Аліна Сергіївна.

Місце знаходження: Сумська обл., м.Конотоп, вул.Генерала Тхора, 6.

Режим роботи: Пн. – пч. – 8:00 до 17:00.

Пт. – з 8:00 до 15:45.

Прийом громадян: Середа з 8:00 до 17:15.

Телефон: (05447) 6 32 77, (05447) 6 31 57, (05447) 6 32 82.

 

 

Проведена робота з організації розгляду звернень громадян

Зупинення виконавчого провадження

Інформаційне забезпечення виконавчого провадження

Як отримати державний акт на землю?

Діяльність реєстраційної служби Конотопського міськрайонного управління юстиції

Обов’язковість сплати коштів на користь держави

Основні напрямки запобігання бездомності до 2017 року

Залучення понятих до провалження виконавчих дій

Вимоги до оформлення протоколу

Протокол установчих зборів Громадської організації “Серця любові”

Особливості спадкування майна обтяженого боргом

Сторони виконавчого провадження

Інформаційна картка

Обмеження у праві виїзду за межі України та заборона в’їзду в Україну

Громадянам

Перелік зареєстрованих у встановленому законом порядку місцевих організацій політичних партій в м.Конотоп

Перелік зареєстрованих громадських організацій по м.Конотоп

Перелік зареєстрованих громадських організацій по м.Конотоп

Довідка щодо роботи системи онлайн-сервісів

Умови та порядок звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника

Звіт за квітень 2016

Вимоги до звернень громадян

 

Утвердження і забезпечення прав та свобод людини є головним обов’язком держави. Це передбачено статтею 3 Конституції України, тому права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 

 

Звернення громадян є одним із засобів захисту їх прав та законних інтересів. Вказане право закріплено основним законом держави. У статті 40 Конституції України зазначено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

 

Загальні засади реалізації права громадян на звернення визначено Законом України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року № 393/96 (далі – Закон). У цьому Законі надано чіткі визначення термінів «звернення», «пропозиції», «заяви», «скарги» громадян, встановлено вимоги до звернень, порядок їх розгляду, а також відповідальність за його порушення. 

 

Слід зазначити, що звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто або через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

 

Звернення може бути подано як окремо особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

 

Стаття 5 Закону встановлює вимоги до звернення. Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених питань.

 

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

 

Також письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

 

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше як через десять днів від дня його надходження.

 

Відповідно до статті 6 Закону громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін.

 

Варто зауважити, що письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, згідно зі статтею 8 Закону визнається анонімним і розгляду не підлягає.

 

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

 

Крім того, якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п’яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

 

Відповідно до статті 20 Закону звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

 

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

 

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

 

Слід зазначити, що органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об’єднання громадян, посадові особи розглядають звернення громадян без стягнення за це плати.

 

Нормативно неврегульованим залишається на сьогодні статус електронних листів-звернень, надісланих електронною поштою, зокрема тих, що не містять електронного підпису.

 

Підсумовуючи викладене, необхідно відмітити, що право громадян звертатися особисто, а також направляти індивідуальні чи колективні звертання в державні органи й органи місцевого самоврядування є одним з найважливіших засобів прояву суспільно-політичної активності громадян, зацікавленості їх у суспільних справах, а також захисту ними своїх прав.

 

При цьому повідомляємо, що прийом громадян посадовими особами відділу ДВС Конотопського міськрайонного управління юстиції                          (державними виконавцями, заступником начальника відділу, начальником відділу)  здійснюється щосереди з 8 до 17 год. 15 хв., обідня перерва з 12 до 13 год. кожного місяця.

 

 

Виконання рішення про вселення стягувача

 

На органи державної виконавчої служби законодавством покладено виконання рішень як майнового, так і немайнового характеру. До переліку рішень у немайнових спорах Законом України «Про виконавче провадження» віднесено низку рішень, зокрема таким є рішення про вселення стягувача.

Статтею  79 Закону України «Про виконавче провадження» визначено порядок виконання рішення суду про вселення стягувача, а саме: після відкриття виконавчого провадження за виконавчим документом про вселення стягувача, державний виконавець встановлює строк для добровільного його виконання боржником. У разі добровільного виконання рішення про вселення, стягувач і боржник підписують акт, який передається державному виконавцеві разом із заявою стягувача про повернення йому виконавчого документа. 

Поряд з цим, у разі невиконання рішення про вселення стягувача у добровільному порядку вселення здійснюється примусово державним виконавцем, у зв’язку з цим, державний виконавець перевіряє виконання рішення не пізніше наступного робочого дня після відкриття виконавчого провадження.

  Примусове вселення полягає у забезпеченні державним виконавцем безперешкодного входження стягувача у приміщення, зазначене у виконавчому документі, та його проживання (перебування) в ньому.

  Державний виконавець зобов’язаний письмово повідомити боржника і стягувача про день і час примусового вселення. Боржник вважається повідомленим про примусове вселення стягувача, якщо повідомлення надіслано йому за адресою, за якою має здійснюватися вселення чи іншою адресою, достовірно встановленою державним виконавцем. Відсутність боржника, повідомленого про день і час вселення, не є перешкодою для виконання рішення про вселення. У разі якщо боржник перешкоджає виконанню рішення про вселення стягувача, на нього накладається штраф та застосовуються інші заходи, передбачені законом. При цьому вселення здійснюється у присутності понятих із залученням поліцейських.

Сума штрафу на боржника – фізичну особу складає від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на посадових осіб – від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на боржника – юридичну особу – від сорока до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 Про примусове вселення стягувача державний виконавець складає акт. Після складення акта виноситься постанова про закінчення виконавчого провадження.

 

  У разі подальшого перешкоджання боржником проживанню (перебуванню) стягувача у приміщенні, в яке його вселено, стягувач має право звернутися до державного виконавця із заявою про відновлення виконавчого провадження. У такому разі державний виконавець має право повторно здійснити примусове вселення стягувача та накласти на боржника штраф у подвійному розмірі. Виконавче провадження не відновлюється і повторне примусове вселення стягувача не здійснюється, якщо особа, яка перешкоджає його проживанню (перебуванню), не є боржником. Питання про вселення стягувача в такому разі вирішується в судовому порядку.

 

Перелік

 зареєстрованих у встановленому законом порядку місцевих

(міських) організацій партій в межах м. Конотоп Сумської області, які можуть бути субєктами виборчого процесу

 

№ з/п

Назва місцевої організації політичної партії (відповідно до свідоцтва про реєстрацію)

Дата реєстрації місцевої організації партії (дд.мм.рррр)

Номер свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії

Адреса та місцезнаходження керівних органів місцевої організації партії (юридична, фактична, поштова адреса)

1

4

5

6

8

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Народний Рух України 

01.12.1993 

№ 4

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 45/37

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Української республіканської партії “Собор” 

01.12.1993

рішення № 411 

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Суворова,7 

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Соціалістичної партії України 

01.12.1993

№ 411

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Братів Радченко, 49 

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Всеукраїнського об”єднання “Громада” 

26.12.1997

рішення   № 453

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Вирівська, 27/16

 

 1.  

 

Конотопська міська первинна організація Партії Національно-економічного розвитку України

24.03.1998

рішення № 95

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Семашко,4

 

 

 1.  

 

Конотопська міська організація “Народно-демократична партія” 

15.06.1999

рішення 

№ 160

Сумська обл., м.Конотоп, вул.Успенсько-Троїцька,148/40

 

 1.  

 

Конотопська міська організація політичної партії “Українська національна Асамблея” 

15.06.1999

рішення № 160

Сумська обл., м.Конотоп,  вул.Рибалко,4

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Української Народної Партії 

17.05.2000 

№ 32

Сумська обл., м.Конотоп, вул.Усп-Троїцька, 33

 

 1.  

 

Конотопська міська організація партії «Справедливість» 

01.03.2001

№5-2

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Головіна, 18

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Ліберальна партія України

17.05.2000

№33

Сумська обл., м. Конотоп вул. Короленка, буд. 37

 

 1.  

 

Конотопська міська партійна організація Селянської партіїУкраїни

01.03.2001

№5-3

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Клубна, 97/57

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Партія регіонів 

02.07.2001

№3

Сумська обл., м.Конотоп, Братів Радченків, буд. 43

 

 1.  

 

Конотопська міська партійна організація “Партії промисловців і підриємців України”

14.08.2001

№ 4

Сумська обл., м.Конотоп, вул.Сарнавська, 2,

 

 1.  

 

Конотопська міська організація  політичної партії “Реформи і порядок”

07.09.2001

№ 5

Сумська обл., м.Конотоп вул. Клубна, 11/13

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Всеукраїнського політичного об”єднання “Жінки за майбутнє” 

25.09.2001

№6

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Ватутіна, 2/87

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Партії Наталії Королевської «Україна-Вперед!» 

08.10.2001

№7

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Ватутіна, 6/115

 

 1.  

 

Конотопський міський осередок партії Реабілітації Тяжкохворих України 

10.10.2001

№8

Сумська обл., м.Конотоп, вул.Фурманова, 69 /2

 

 1.  

 

Конотопська міська організація політичної партії “Народний рух України за єдність”

29.10.2001

№9

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Лісового, 44/25

 

 1.  

 

Конотопська міська партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина” 

28.11.2001

№11

Сумська обл., м. Конотоп,  вул. Чкалова, 1

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Всеукраїнської партії “Нова сила”

03.12.2001

№12

Сумська обл., м.Конотоп,   вул. Успенсько–Троїцька, 55/123

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Політичної партії “Трудова Україна”

26.12.2001

№31

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Генерала Тхора, 61а

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Партії Зелених України

12.02.2002

№33

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Ярківська, 114

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Соціал – Демократичної партії України

10.09.2002

№34

Сумська обл., м.Конотоп, пр. Миру, 16/56,

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Соціально – екологічної партії «Союз. Чорнобиль. Україна.»

21.02.2003

№36

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Братів Радченко, 43

 

 1.  

 

Конотопська міська організація партії “Союз” 

14.03.2003

№37

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Лісового,14, офіс №3

 

 1.  

 

Конотопська міська організація «Християнсько – ліберальної партії України»

25.03.2003

№38

м.Конотоп, вул. Вирівська, 54/69

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Партії Захисників Вітчизни

25.03.2003

№39

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Фрунзе, 11/16

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Політичної партії «Громадський контроль»

31.03.2003

№40

Сумська обл., м.Конотоп,  вул.Лазаревського, 10/32

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Політичної партії “Малого і середнього бізнесу  України”

31.03.2003

№41

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Дімітрова, 49

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Молодіжної партії України

21.05.2003

№ 42

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Братів Радченко, 60/30

 

 1.  

 

Конотопська  міська організація Конгресу Українських Націоналістів

11.07.2003

№44

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Металістів, 14/2

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Партії “Відродження”

05.07.2004

№ 47

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Депутатська, 79

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Партії державного нейтралітету України

10.03.2005

№1

Сумська обл., м.Конотоп, вул.Чехова,11/5

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Партії Свободи

25.03.2005 

№3

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Клубна,6/20

 

 1.  

 

Конотопська міська партійна організація Республіканська партія України

05.05.2005 

№16

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Вирівська, 21а/ 208

 

 1.  

 

Конотопська міська партійна  організація політичної партії Народна Партія

03.06.2005 

№24

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Братів Радченко, 58

 

 1.  

 

Конотопська  міська організація Соціал-демократичної  партії України (об”єднаної )

15.06.2005 

№30

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Фрунзе,21а

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Партії «Громадянська солідарність»

20.07.2005 

№38

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Шевченка, буд.19-а

 

 1.  

 

Конотопська міська організація політичної партії “Наша Україна” в Сумській області

21.07.2005

№40

Сумська обл., м.Конотоп, пр. Миру,5/1

 

 1.  

 

Конотопська міська партійна організація Партії Захисту Пенсіонерів України

25.07.2005

№41

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Батуринська, 7

 

 1.  

 

Конотопська міська організація політичної партії “Третя Сила”

28.07.2005

№ 42

Сумська обл., м.Конотоп, вул.Богдана Хмельницького,26/61

 

 1.  

 

Конотопська міська партійна організація Української партії “Зелена планета “

04.08.2005

№45

Сумська обл., м.Конотоп, пр.Миру 54/14

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Сумської обласної організації Української Консервативної партії 

28.09.2005

№ 50

Сумська обл., м.Конотоп, пр. Миру 25/31

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Політичної партії Ліберальна Україна 

14.10.2005

№ 52

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Сумська, 12

 

 1.  

 

Конотопська міська організація “Партія Труда” у Сумській області 

03.11.2005

№53

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Генерала Тхора,79/38

 

 1.  

 

Конотопська  міська  в Сумській області організація Всеукраїнської партії трудящих

18.11.2005

№55

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Рябошапка, 9/26

 

 1.  

 

Конотопська міська організації політичної партії “Вперед Україно!” 

28.11.2005

№ 57

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька,89/35

 

 1.  

 

Конотопська міська  організація Політичної партії «За Україну!» 

08.12.2005

№59

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Будівельників,14/бл.64, кім.2,3

 

 1.  

 

Конотопська міська організація громадянської партії “Пора” 

20.12.2005

№ 66

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Садова,11

 

 1.  

 

Конотопська міська організація політичної партії “Україна Соборна” 

20.02.2006

№ 70

Сумська обл., м.Конотоп, вул.Короленко, 37

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Партії відродження села 

20.01.2006

№ 71

Сумська обл. м.Конотоп, вул. Комсомольська, 61

 

 1.  

 

Конотопська міська організація партії “Віче” 

31.01.2006

№ 73

Сумська обл. м.Конотоп, вул. Рябошапко, 24

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Партії Пенсіонерів України 

09.02.2006

№ 77

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Олександрівська,33

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Політичної партії “Європейська партія України” 

02.02.2007

№ 81

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Лісового, 16/129

 

 1.  

 

Конотопська міська організація політичної партії Республіканська Християнська партія 

04.05.2007

№ 83

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Будівельників 44/30

 

 1.  

 

Конотопська міська партійна організація політичної партії “Совість України” 

29.05.2007

№ 85

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Лазаревського, 6а/55

 

 1.  

 

Конотопська міська у Сумській області організація Політичної партії “Союз Лівих Сил” 

19.05.2008

№ 89

Сумська обл., м.Конотоп, вул.Братів Радчеко, 49/116

 

 1.  

 

Конотопська міська організація  Єдиного Центру 

14.08.2008

№ 91

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Дружби, 15/2

 

 1.  

 

Конотопська міська партійна організація Прогресивної соціалістичної партії України 

10.06.2009

№92

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Лісового, 10/41

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Політичної Партії “Фронт Змін” 

29.01.2010

№93

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька,5/8

 

 1.  

 

Конотопська міська партійна організація Політичної Партії “Українські соціал-демократи” 

15.02.2010

№95

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Котовського, 12

 

 1.  

 

Конотопська міська  організація Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка 

19.02.2010

№96

Сумська обл., м.Конотоп,вул. Клубна, 131/79

 

 1.  

 

Конотопська міська  організація політичної партії “Громадянська позиція” у Сумській області 

17.06.2010

№99

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Ватутіна, 11/37

 

 1.  

 

Конотопська міська  організація Політичної партії «Рідне місто» 

10.09.2010

№101

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Клубна, 89/11

 

 1.  

 

Конотопська міська  організація Політичної партії «Українська платформа» 

23.09.2010

№102

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Рябошапко, 13/16

 

 1.  

 

Конотопська міська  організація Політичної партії «Зелені» 

30.09.2010

№103

Сумська обл., м.Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 37А/13

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода»

29.12.2011

№104

Сумська обл.., м. Конотоп, вул. Рябошапко, буд. 29 Є

 

 1.  

 

Конотопська міська партійна організація Політичної партії «Нова політика»

20.02.2012

№105

Сумська обл., м. Конотоп, вул. Ватутіна 4/61

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Радикальної партії Олега Ляшка в Сумській області

20.03.2014

№ 106

Сумська обл., м. Конотоп, вул. Клубна, 109/20

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ»

27.03.2015

108

Сумська обл., м. Конотоп, вул. Волочаївська, 5

 

 1.  

 

Територіальна організація Політичної партії «Опозиційний блок» в місті Конотоп Сумської області

29.04.2015

110

Сумська обл., м. Конотоп, вул. Ватутіна, 6/115

 

 1.  

 

Конотопська міська організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»

17.06.2015

113

Сумська обл., м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, буд. 37 а

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ»

30.07.2015

114

Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів Радченків, 48

 

 1.  

 

Конотопська міська організація Політичної партії «Нова держава» у Сумській області

31.07.2015

115

Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів Радченків, 51/51

 

 1.  

 

Конотопська міська організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВОЛЯ НАРОДУ»

11.08.2015

117

Сумська обл., м. Конотоп, вул. Семашка, 4

 

 1.  

 

Конотопська міська партійна організація політичної партії «НАШ КРАЙ»

18.08.2015

119

Сумська обл., м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 122/47

 

 1.  

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП 

19.08.2015

121

Сумська обл., м.Конотоп,  вул. Успенсько-Троїцька, 3

 

 1.  

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА»

26.08.2015

124

Сумська обл.,

м. Конотоп, вул. Батуринська, буд. 11, кв. 17

 

 1.  

 

Конотопська міська організація ПП «Сила Людей»

09.09.2015

127

Сумська обл.,

м. Конотоп, вул. Рябошапка, буд. 13, кв. 32