Порядок звернення стягнення на майно боржника та його реалізація

Звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні та примусовій реалізації.

Законом України «Про виконавче провадження» передбачено перелік майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення.

Стягнення на майно боржника звертається в розмірі і обсязі, необхідних для виконання за виконавчим документом, з урахуванням стягнення виконавчого збору, витрат пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, штрафів накладених на боржника під час виконавчого провадження. У разі якщо боржник володіє майном спільно з іншими особами, стягнення звертається на його частку, що визначається судом за поданням державного виконавця.

У разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує десяти розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване це житло, не здійснюється. У такому разі державний виконавець зобов’язаний вжити всіх заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника.

Звернення стягнення на заставлене майно в порядку примусового виконання допускається за виконавчими документами для задоволення вимог – заставодержателя.

Про звернення стягнення на заставлене майно для задоволення вимог стягувачів, які не є заставодержателями, державний виконавець повідомляє заставодержателю не пізніше наступного дня після накладення арешту на майно або якщо йому стало відомо, що арештоване майно боржника перебуває в заставі, та роз’яснює заставодержателю право на звернення до суду з позовом про зняття арешту із заставленого майна.

Реалізація заставленого майна здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

Про проведення опису майна боржника і накладення на нього арешту державний виконавець складає акт опису та арешту майна боржника.

Визначення вартості майна боржника проводиться державним виконавцем за ринковими цінами, що діють на день визначення вартості майна. Для оцінки за регульованими цінами, оцінки нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден державний виконавець залучає суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, який провадить свою діяльність відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

22.12.2015 наказом Міністерства юстиції України № 2710/5 затверджено Порядок реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів.

Відповідно до даного порядку на Веб – сайті електронних торгів розміщується організаційно – методичні матеріали, інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, здійснюється реєстрація учасників, подання заяв на участь в електронних торгах, забезпечується доступ спостерігачів електронних торгів та проводяться електронні торги.

Інформація на Веб – сайті розміщується державною мовою, за винятком випадків, коли використання літер та символів українською мовою призводить до спотворення розміщуваної інформації.

Веб – сайт функціонує у цілодобовому режимі та забезпечує автоматичну можливість безперервної та безперешкодної реєстрації учасників.

Для участі в електронних торгах  учасник проходить процедуру реєстрації на Веб – сайті, подає заявку на участь в електронних торгах за кожним лотом окремо.

Електронні торги у формі аукціону розпочинаються о 9.00 годині дня, визначеного в інформаційному повідомленні, та закінчується на третій календарний день о 22.00 годині.

Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення вищезазначеного строку, електронні торги автоматично продовжуються на 10 хвилин від часу подання цінової пропозиції, але не пізніше 24.00 години.

Реалізація рухомого майна, вартість якого не перевищує ста п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, товарів побутового вжитку може здійснюватися на комісійних умовах. Реалізація іншого нерухомого майна може здійснюватися на комісійних умовах у разі, якщо стягував не заперечує проти цього.

У разі якщо електронні торги не відбулися, нереалізоване майно, яке виставляється на електронні торги, підлягає уцінці.

Відповідно до ч.5 ст.62 Закону України «Про виконавче провадження» майно може бути уцінене не більш як на 30 відсотків, а при повторній уцінці не більш як на 50 відсотків початкової вартості майна.

У разі якщо після повторної уцінки майно не реалізовано, державний виконавець повідомляє про це стягувачу і пропонує йому вирішити питання про залишення за собою нереалізованого майна, крім майна, конфіскованого за рішенням суду.          
Якщо стягувач у п’ятнадцятиденний строк з дня отримання повідомлення державного виконавця письмово не заявив про своє бажання залишити за собою нереалізоване майно, арешт з майна знімається і воно повертається боржникові. У разі відсутності в боржника іншого майна, на яке може бути звернено стягнення, виконавчий документ повертається стягувачу без виконання.   
У разі якщо стягувач виявив бажання залишити за собою нереалізоване майно, він зобов’язаний у п’ятнадцятиденний строк з дня надходження до державного виконавця відповідного повідомлення внести на відповідний рахунок для обліку депозитних сум органу  державної виконавчої служби різницю між початковою вартістю нереалізованого майна та сумою коштів, що підлягають стягненню на його користь, якщо початкова вартість нереалізованого майна перевищує суму боргу, яка підлягає стягненню за виконавчим документом. За рахунок перерахованих стягувачем коштів оплачуються витрати, пов’язані з організацією та проведенням виконавчих дій, задовольняються вимоги інших стягувачів та стягується виконавчий збір і штрафи, а залишок коштів повертається боржникові.      
Майно передається стягувачу за ціною, що дорівнює початковій вартості майна, за якою воно передавалося на реалізацію. За фактом такої передачі державний виконавець складає акт. Постанова та акт є підставами для подальшого оформлення стягувачем права власності на це майно.            
У разі наявності кількох стягувачів, які виявили бажання залишити за собою нереалізоване майно, воно передається в порядку календарного надходження виконавчих документів до виконання з урахуванням черговості, визначеної статтею 44 цього Закону. У разі якщо від продажу частини майна виручено суму, достатню для задоволення вимог стягувача, сплати виконавчого збору, відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, а також сплати штрафу, продаж арештованого майна припиняється.

Старший державний виконавець відділу

державної  виконавчої служби Конотопського

міськрайонного управління юстиції                                                                       О.В.Громико

Завданням державної виконавчої служби  є  своєчасне, повне і неупереджене виконання рішень судів, інших органів та посадових осіб уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення.  Виконання  зазначених рішень покладено на державних виконавців.

         Державний виконавець приймає до виконання виконавчий документ та відкриває виконавче провадження на підставі заяви стягувача, або заяви його представника, повноваження якого підтверджені відповідною довіреністю. Також виконавче провадження може бути відкрито  за заявою прокурора у випадках представництва інтересів громадянина або держави в суді та в інших передбачених законом випадках.

         Посвідчення комісій по трудових спорах, постанови судів про адміністративні правопорушення та постанови інших органів (посадових осіб) уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення приймаються до виконання на протязі трьох місяців, а інші виконавчі документи,  в тому числі видані за рішеннями (вироком) суду – на протязі одного року з дня набрання  рішеннями  законної сили.

          Виконавчі дії проводяться державним виконавцем за місцем проживання, перебування, роботи боржника чи  за місцем знаходження його майна. Виконання рішення, яке зобов’язує боржника вчинити  певні дії, здійснюється  органом Державної виконавчої служби за місцем вчинення таких дій.

         Якщо виконавчий документ пред’явлений за належним місцем виконання і  відповідає вимогам до виконавчих документів, встановлених Законом України «Про виконавче провадження»,  державний виконавець  на протязі трьох робочих днів з дня надходження  до нього виконавчого документа  виносить постанову про відкриття виконавчого провадження. В постанові державний виконавець вказує про необхідність боржнику самостійно виконати рішення у строк до семи днів, а при виконанні рішення про виселення – 15 робочих днів. В постанові зазначається, що у разі ненадання боржником документального підтвердження про виконання рішення самостійно, з нього буде стягнуто виконавчий збір та витрати пов’язані з примусовим виконання рішення. При відкритті виконавчих проваджень про конфіскацію майна, періодичних платежів або якщо рішення підлягає  негайному виконанню строк для самостійного виконання рішення не встановлюється.

         У разі ненадання боржником документального підтвердження про самостійне виконання рішення, державний виконавець виносить постанову про стягнення виконавчого збору  та розпочинає його виконання у примусовому порядку відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».

 

Заступник начальника відділу ДВС                                                     В.Дяченко