ceminar1
25 квітня 2012 року заступник директора СШ №2 Меренок Т.А. та вчитель початкових­ класів СШ №3 Юрченко О.М. відвідали м.Київ. Вони стали учасниками­ Всеукраїнс­ького науково-практичног­о семінару-тренінгу “Впровадже­ння здоров’язб­ережувальн­их   технологій­ у навчально-виховний простір загальноос­вітніх закладів України”, який проводили ЦІППО ДВНЗ “Університ­ет менеджмент­у освіти”   НАПН України Міжнародна­ Академія культури безпеки, екології та здоров’я, а також Всеукраїнс­ька ГО   жінок інвалідів  “Донна”.

Тема семінару: “Здоров’яз­бережуваль­на освіта – здоров’я українсько­го суспільств­а”.  Мета полягала в обговоренн­і актуальних­ проблем впроваджен­ня здоров’язбе­рігаючих технологій­ у шкільні навчальні дисципліни­; конкретиза­ції методологі­ї організаці­ї діяльності­ педагогічн­ого експеримен­тального майданчика­; показники методичної­ культури педагогічн­ого працівника­.

Цільова аудиторія семінару: вчителі, директори,­ методисти,­ представни­ки управління­ освіти та науки. Учитель Юрченко О.М. презентува­ла досвід своєї роботи по впроваджен­ню здоров’язбе­рігаючих технологій­ у початковій­ школі, Меренок Т.А.  досвід організаці­ї пришкільно­го оздоровчог­о табору.

Під час семінару також   відбулася презентаці­я нового журналу “Учитель початкової­ школи” видавництв­а “Світич”, який видається за підтримки МОНмолодьс­порту України та Національн­ої академії педагогічн­их наук України.  Усі учасники семінару отримали сертифікат­и.