Положення про конкурс

на кращий проект громадських організацій

у сфері роботи з дітьми, молоддю, сім’ями та жінками 

1. Загальні положення
1.1. Дане положення про конкурс на кращий проект громадських організацій у сфері роботи з дітьми, молоддю, сім’ями та жінками (далі – Положення) визначає порядок проведення конкурсу, критерії відбору проектів громадських організацій у сфері роботи з дітьми, молоддю, сім’ями та жінками. 
1.2. Організацію та проведення конкурсу здійснює відділ у справах молоді та спорту Конотопської міської ради.
2. Мета та завдання конкурсу
2.1. Мета конкурсу – виявлення кращих проектів та форм діяльності у сфері роботи з дітьми, молоддю, сім’ями та жінками серед молодіжних та дитячих громадських організацій міста.
2.2. Завданнями конкурсу є ініціювання та підтримка проектів у сфері роботи з дітьми, молоддю, сім’ями та жінками.
3. Учасники конкурсу
3.1 Учасниками конкурсу можуть бути міські молодіжні та дитячі громадські організації, які є юридичними особами та зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за рік до дня закінчення терміну подання заявок на конкурс.
3.2. Громадська організація допускається до участі в конкурсі за наявності: гарантії щодо залучення нею додаткового фінансування з інших джерел, незаборонених законодавством, для реалізації проекту програми, частка якого має становити не менше 25 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту програми;
3.3. До конкурсу не допускається або знімається з подальшої участі в ньому громадська організація, якщо вона:
– перебуває в стадії ліквідації;
– подала недостовірну інформацію про свою діяльність та організаційну спроможність реалізувати програму;
– не забезпечила виконання вимог пунктів 3.1. та 3.2. цього Положення;
– дала офіційний лист про відкликання своєї конкурсної документації;
– подала конкурсну документацію після встановленого терміну;
– конкурсна документація подана не в повному обсязі.
3.4. Перелік підстав для відмови або зняття з участі в конкурсі, зазначених у п. 3.3 цього Положення, є вичерпним.
4. Критерії відбору:
– актуальність запропонованого проекту для громади м. Конотопа;
– важливість отриманих результатів внаслідок реалізації проекту;
– доцільність реалізації проекту з огляду на затрачені ресурси.
5. Умови проведення конкурсу
5.1. Конкурс проектів у сфері роботи з дітьми, молоддю, сім’ями та жінками проводиться за наступними напрямками:
– формування лідерських якостей молоді, залучення її до активної участі у суспільних процесах; 
– патріотичне виховання дітей та молоді; 
– сприяння зайнятості молоді, підтримка молодіжного підприємництва; 
– підтримка творчих ініціатив молоді; 
– формування світогляду молоді на засадах духовності та загальнолюдських моральних цінностей; 
– формування соціально-правової культури молоді; 
– попередження негативних проявів у молодіжному середовищі;
– пропаганда здорового способу життя; 
– альтернативні форми відпочинку молоді та дітей; 
– поглиблення процесу інтеграції української молоді до європейського співтовариства;
– забезпечення гендерного паритету в суспільстві;
– збереження та популяризація сімейних цінностей в українському суспільстві,
– громадська освіта, аматорська культура та спорт,
– соціальна підтримка та адаптація інвалідів, безробітних, малозабезпечених,
– соціальна підтримка осіб, які постраждали від жорстокого поводження.
5.2. Вимоги до роботи : 
– Об’єм – не менше 2, але не більше 7 аркушів.
– Оформлення: 
Заявка учасника конкурсу, текст проекту.
Матеріали надаються в друкованому вигляді у форматі: 14 шрифт Times New Roman, 1 інтервал.
5.3. Для участі в конкурсі громадські організації подають конкурсну документацію, що складається з:
5.3.1. Заявки на участь у конкурсі відповідної форми. 
5.3.2. Копії статуту (положення) громадської організації.
5.3.3. Копії свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену керівником.
5.3.4. Довідки (або її копії) з податкової інспекції про включення громадської організації до реєстру неприбуткових організацій (форма 4 – ОПП).
5.3.5. Копії звіту про проведення заходів неприбутковою організації за 2008-2009 роки.
5.3.6. Проекту програми та кошторису витрат відповідно до форми, затвердженої наказом Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 1 листопада 2000 року № 2111 „Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім ї”.
5.4. Конкурсна документація готується та подається українською мовою.
5.5. Після закінчення терміну прийняття конкурсної документації комісія складає протокол із зазначенням усіх зареєстрованих заявок.
5.6. Організації, що подавали конкурсну документацію, мають право на повернення їм усього комплекту документів за умови, якщо їх не буде допущено до участі у другому етапі конкурсу. В інших випадках конкурсна документація не повертається.
5.7. Критерії оцінки робіт:
Перевага при визначенні переможців конкурсу буде надана проектам:
– відповідність цілям та завданням конкурсу;
– які передбачають залучення максимальної кількості громадян у реалізацію проекту;
– з раціональним бюджетом проекту;
– які мають конкретний значимий результат та можливість реалізації на території міста;
– які передбачають широке висвітлення діяльності по проекту у засобах масової інформації та формування позитивного ставлення населення та органів влади до громадських організацій.
5.8. Кожний проект, що буде подаватися на конкурс, повинен містити опис наступних рубрик:
– проблемне поле проекту;
– актуальність реалізації проекту;  
– цілі проекту;
– завдання проекту;
– цільова аудиторія проекту;
– етапи реалізації проекту; 
– механізми реалізації проекту;
  – ресурси, необхідні для реалізації проекту;
– соціальні партнери;
– очікувані результати реалізації проекту;
– перспективи реалізації проекту.
 5.9. Для визначення переможців міського конкурсу проектів у сфері роботи з дітьми, молоддю, сім’ями та жінками створюється конкурсна комісія.
 5.10. Рішення про визначення переможців проектів приймається на основі протоколу конкурсної комісії та затверджується завідувачем відділу у справах молоді та спорту Конотопської міської ради.
6. Порядок проведення конкурсу
 6.1. Пропозиції приймаються протягом місяця з дня публікації в засобах масової інформації (до 31.08.2009).
 6.2. Детальну інформацію щодо умов участі у конкурсі та складу документації можна отримати щоденно у відділі у справах молоді та спорту (каб. 315 міської ради) або за телефоном 6 55 97.
7. Проведення заходів та фінансування проектів
7.1. За результатами конкурсу, але не пізніше 10.09.2009, проводиться засідання конкурсної комісії.
7.2.За результатами засідання конкурсної комісії, але не пізніше 13.09.2009 відділом у справах молоді та спорту розробляється кошторис витрат.
7.3. Кошторис витрат затверджується міським головою. 
7.4. Конкурсній комісії передбачити фінансування проектів громадських організацій у межах одного проекту до 3000 грн. 
7.5. Рішення конкурсної комісії оскарженню не підлягає.