проект Закону України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про службу в органах місцевого самоврядування 

Цей Закон визначає принципи, правові та організаційні засади служби в органах місцевого самоврядування, правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування, умови та порядок реалізації громадянами України права на службу в органах місцевого самоврядування.

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) адміністративна посада в органі місцевого самоврядування – посада в органі місцевого самоврядування, на яку особа призначається у порядку, визначеному цим Законом, сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, а також іншою уповноваженою посадовою особою органу місцевого самоврядування, у порядку, визначеному цим Законом;

2) виборна посада в органі місцевого самоврядування – посада в органі місцевого самоврядування, на яку особа:

обирається територіальною громадою,

обирається або затверджується відповідною радою;

3) посада в органах місцевого самоврядування – визначена законом, структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця органу місцевого самоврядування з установленими відповідно до законодавства посадовими обов’язками у межах повноважень, зазначених у пункті 4 частини першої цієї статті. Посади в органах місцевого самоврядування поділяються на виборні та адміністративні;

4) посадова особа місцевого самоврядування – громадянин України, який займає виборну або адміністративну посаду в сільській, селищній, міській, районній у місті раді, їх виконавчих органах, секретаріаті Київської міської ради, виконавчому апараті обласної, районної, Севастопольської міської ради, одержує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету та виконує визначені для цієї посади повноваження щодо:

підготовки проектів актів органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, організації виконання актів таких органів та посадових осіб, контролю за їх виконанням;

надання адміністративних послуг;

управління персоналом, комунальним майном, об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст;

реалізації інших повноважень органу місцевого самоврядування;

5) посадові обов’язки – перелік функцій і повноважень, закріплених за посадою в органі місцевого самоврядування, які зобов’язана виконувати посадова особа місцевого самоврядування та які для посадової особи, що займає адміністративну посаду, встановлені її посадовою інструкцією;

6) профіль професійної компетентності посади в органі місцевого самоврядування – комплексна характеристика посади в органі місцевого самоврядування, що містить визначення змісту виконуваної за посадою роботи та перелік спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних посадовій особі органу місцевого самоврядування для виконання посадових обов’язків;

7) рівень професійної компетентності особи – характеристика особи, що визначається її освітньо-кваліфікаційним рівнем, досвідом роботи та рівнем володіння спеціальними знаннями, уміннями та навичками;

8) служба в органах місцевого самоврядування – професійна діяльність посадових осіб місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом;

9) служба персоналу органу місцевого самоврядування – структурний підрозділ в органі місцевого самоврядування або посадова особа у цьому органі, що забезпечує документальне оформлення вступу на службу в органі місцевого самоврядування, її проходження та припинення, добір персоналу на адміністративні посади, планування та організацію заходів, пов’язаних з підвищенням рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів відповідних рад, а також виконує інші функції, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами;

10) службові обов’язки – сукупність обов’язків посадової особи місцевого самоврядування, визначених цим законом, правилами внутрішнього службового розпорядку відповідного органу місцевого самоврядування, її посадових обов’язків, та дотримання правил професійної етики посадової особи місцевого самоврядування;

11) суб’єкт призначення – орган місцевого самоврядування чи посадова особа місцевого самоврядування, уповноважені відповідно до законодавства призначати на посади в органах місцевого самоврядування та звільняти з цих посад;

12) функції з обслуговування – діяльність працівників апарату сільської, селищної, міської, районної у місті ради та їх виконавчого комітету, відділу, управління, іншого утвореного такою радою виконавчого органу, секретаріату Київської міської ради, виконавчого апарату обласної, районної, Севастопольської міської ради, яка не передбачає здійснення повноважень безпосередньо пов’язаних з реалізацією повноважень органу місцевого самоврядування, визначених пунктом 4 цієї частини.

2. Терміни «близькі особи», «безпосереднє підпорядкування», «конфлікт інтересів», «корупційне правопорушення», «корупція» у цьому Законі вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку із вступом на службу в органи місцевого самоврядування, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус посадової особи місцевого самоврядування.

2. Дія цього Закону не поширюється на:

депутатів місцевих рад, які не займають на постійній основі посад в органах місцевого самоврядування;

працівників органів місцевого самоврядування, які виконують функції з обслуговування;

працівників підприємств, установ та організацій, а також інших суб’єктів господарювання комунальної форми власності.

3. Перелік посад, умови оплати праці та посадові обов’язки працівників органів місцевого самоврядування, які виконують функції з обслуговування, визначається керівником служби в органі місцевого самоврядування з урахуванням критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату, які виконують функції з обслуговування, встановленими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної служби.

Стаття 3. Принципи служби в органах місцевого самоврядування

Служба в органах місцевого самоврядування здійснюється на таких основних принципах:

1) верховенство права;

2) пріоритет прав та свобод людини і громадянина;

3) патріотизм, служіння територіальній громаді та Українському народу;

4) законність та прозорість діяльності;

5) гласність;

6) забезпечення прав місцевого самоврядування, поєднання місцевих та загальнодержавних інтересів;

7) організаційна самостійність органів місцевого самоврядування;

8) рівний доступ до служби в органах місцевого самоврядування;

9) професіоналізм;

10) доброчесність;

11) політична неупередженість;

12) правова та соціальна захищеність посадових осіб органів місцевого самоврядування;

13) підзвітність, підконтрольність;

14) відповідальність посадової особи органу місцевого самоврядування;

15) демократизм;

16) врахування місцевих, регіональних та загальнодержавних умов;

17) фінансове та матеріально-технічне забезпечення служби за рахунок коштів місцевого бюджету;

18) ініціативність.

Стаття 4. Правове регулювання служби в органах місцевого самоврядування

1. Правове регулювання служби в органах місцевого самоврядування здійснюється Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, цим Законом, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та актами органів місцевого самоврядування, а в Автономній Республіці Крим – також нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції.

2. Дія норм законодавства про працю поширюється на посадових осіб органів місцевого самоврядування у частині відносин, не врегульованих цим Законом.

Стаття 5. Фінансування служби в органах місцевого самоврядування

Фінансування служби в органах місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Стаття 6. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування

1. Посади в органах місцевого самоврядування залежно від характеру та обсягу посадових обов’язків поділяються на п’ять груп:

група І – виборні посади: сільського, селищного, міського голови; голови та заступника голови районної, районної у місті, обласної, Севастопольської міської ради, заступника міського голови – секретаря Київської міської ради, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міської ради; заступника сільського, селищного, міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради;

група ІІ – посади керівників виконавчих органів міської (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районної у місті ради та їх заступників, виконавчого апарату обласної, районної ради, керуючого справами секретаріату Київської міської ради, керуючого справами апарату Севастопольської міської ради;

група ІІІ – посади керівників структурних підрозділів у складі апарату сільської, селищної, міської, районної у місті ради та її виконавчого комітету, виконавчого апарату обласної, районної, Севастопольської міської рад, секретаріату Київської міської ради, виконавчих органів сільської, селищної, міської ради та їх заступники;

група ІV – посади в органах місцевого самоврядування областей, Київської та Севастопольської міських рад, міст – обласних центрів та міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення з районним поділом, які передбачають здійснення функцій з розроблення, експертизи та/або редагування проектів нормативно-правових актів та не передбачають здійснення керівних функцій;

група V – посади в органах місцевого самоврядування, які не передбачають здійснення керівних функцій, функцій з розроблення, експертизи та/або редагування проектів нормативно-правових актів та не віднесені до інших груп.

2. Групи посад в органах місцевого самоврядування поділяються на підгрупи.

До підгруп посад  І – А; ІІ – А; ІІІ – А; ІV – А; V– А відносяться посади в органах місцевого самоврядування областей, міст Києва та Севастополя, міст – обласних центрів та міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення з районним поділом.

До підгруп посад І – Б; ІІ – Б; ІІІ – Б; V – Б відносяться посади в органах місцевого самоврядування міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу, районів, районів у містах, міст районного значення.

До підгруп посад І – В; ІІІ – В; V – В відносяться посади в органах місцевого самоврядування сіл та селищ.

Стаття 7. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування

1. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування здійснюється за такими напрямами:

законодавчого регулювання питань служби в органах місцевого самоврядування;

організації підготовки, перепідготовки та підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування;

правового та соціального захисту посадових осіб місцевого самоврядування.

2. Інформаційно-консультативне та методичне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної служби.

3. Контроль за додержанням в органі місцевого самоврядування цього Закону, інших актів законодавства та рішень відповідної ради про службу в органах місцевого самоврядування здійснюється керівником служби в органі місцевого самоврядування у межах його повноважень.

Стаття 8. Управління службою в органі місцевого самоврядування

1. Управління службою в органах місцевого самоврядування здійснюється керівником служби у відповідному органі.

2. Функції керівника служби в органах місцевого самоврядування (далі – керівник служби) здійснює за посадою відповідний сільський, селищний, міський голова, голова Севастопольської міської, районної у місті, районної, обласної ради, заступник міського голови – секретар Київської міської ради.

Рекомендований профіль професійної компетентності посади керівника служби в органі місцевого самоврядування затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної служби за погодженням із Всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування.

3. Сільський, селищний, міський голова, голова Севастопольської міської, районної у місті, районної, обласної ради, заступник міського голови – секретар Київської міської ради, якщо інше не передбачено законом:

1) затверджує профілі професійної компетентності посад в органах місцевого самоврядування та вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидатів на відповідні посади;

2) організовує проведення конкурсу на зайняття вакантних посад в органах місцевого самоврядування та забезпечує його прозорість і об’єктивність відповідно до вимог цього Закону;

3) призначає осіб на адміністративні посади в органах місцевого самоврядування та звільняє їх з посад;

4) присвоює ранги посадовим особам органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених цим законом;

5) виконує функції роботодавця для працівників органів місцевого самоврядування, які не є посадовими особами органів місцевого самоврядування;

6) забезпечує організацію підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування;

7) забезпечує ефективне функціонування системи оцінювання результатів службової діяльності посадових осіб місцевого самоврядування;

8) забезпечує дотримання посадовими особами місцевого самоврядування службової дисципліни;

9) приймає у межах своїх повноважень рішення про заохочення посадових осіб місцевого самоврядування та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

10) забезпечує створення належних умов та матеріально-технічного забезпечення для виконання посадовими особами місцевого самоврядування своїх службових обов’язків;

11) здійснює інші повноваження з управління службою в органах місцевого самоврядування відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів.

4. Міський голова, голова Севастопольської міської, районної у місті ради, заступник міського голови – секретар Київської міської ради може передати всі або частину повноважень з управління службою в окремих виконавчих органах ради їх керівникам. Голова районної, обласної ради може передати частину повноважень з управління службою заступнику голови або керуючому справами виконавчого апарату ради.

Стаття 9. Служба персоналу органу місцевого самоврядування

1. У кожному органі місцевого самоврядування утворюється служба персоналу.

2. Організаційну форму служби персоналу визначає керівник служби, якщо інше не передбачено законом.

3. Служба персоналу для виконання покладених на неї повноважень має право на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних.

4. Положення про службу персоналу органу місцевого самоврядування затверджується відповідним сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної в місті, обласної ради.

Методичні рекомендації щодо організації служби персоналу розробляються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної служби за погодженням із Всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування.

 

Розділ II

ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 10. Обов’язки посадової особи місцевого самоврядування

Посадова особа органу місцевого самоврядування зобов’язана:

1) діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

2) додержуватися принципів служби в органах місцевого самоврядування;

3) з повагою ставитися до державних символів України та символіки відповідної територіальної громади, адміністративно-територіальної одиниці;

4) сумлінно виконувати свої службові обов’язки;

5) не допускати дій чи бездіяльності, що можуть зашкодити інтересам держави або територіальної громади;

6) виконувати в межах посадових обов’язків (для посадових осіб органу місцевого самоврядування, які займають адміністративні посади в органі місцевого самоврядування) накази, розпорядження, доручення керівників, надані в межах їх повноважень та рішення органів місцевого самоврядування;

7) додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

8) виконувати встановлені законодавством правила професійної етики;

9) запобігати виникненню конфлікту інтересів під час проходження служби в органах місцевого самоврядування;

10) виконувати правила внутрішнього службового розпорядку відповідного органу місцевого самоврядування;

11) підвищувати рівень своєї професійної компетентності;

12) зберігати інформацію з обмеженим доступом, а також іншу інформацію, яка згідно із законом не підлягає розголошенню.

Стаття 11. Права посадової особи місцевого самоврядування

Посадова особа місцевого самоврядування має право на:

1) повагу до своєї особистості, справедливе і шанобливе ставлення до себе;

2) захист своїх персональних даних;

3) чітке визначення своїх посадових обов’язків та матеріально-технічне забезпечення їх виконання;

4) доступ до необхідної для виконання посадових обов’язків інформації;

5) оплату праці залежно від займаної посади в органі місцевого самоврядування, результатів службової діяльності, стажу служби та рангу посадової особи органу місцевого самоврядування;

6) підвищення рівня професійної компетентності за рахунок коштів місцевого бюджету;

7) просування по службі;

8) відпустку, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону;

9) безпечні та необхідні для виконання службових обов’язків умови праці;

10) проведення службового розслідування за її вимогою з метою зняття безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри щодо неї;

11) безперешкодне ознайомлення з документами щодо проходження ним служби в органі місцевого самоврядування;

12) вступ на державну службу та на службу в іншому органі місцевого самоврядування без обов’язкового проведення конкурсу на умовах та за наявності підстав, визначених цим Законом та Законом України «Про державну службу»;

13) судовий захист своїх прав.

Стаття 12. Врегулювання конфлікту інтересів

1. У разі виникнення конфлікту інтересів протягом строку здійснення повноважень сільський, селищний, міський голова, секретар сільської, селищної, міської ради, голова, заступник голови обласної, районної, районної у місті ради зобов’язаний негайно доповісти про це відповідній раді та вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів.

2. У разі виникнення конфлікту інтересів протягом часу перебування на посаді посадова особа місцевого самоврядування, крім посадових осіб, зазначених у частині першій цієї статті, зобов’язана негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник посадової особи місцевого самоврядування зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.

Стаття 13. Виконання посадовою особою місцевого самоврядування доручень керівників

1. Посадова особа місцевого самоврядування під час виконання службових обов’язків діє у межах повноважень, визначених законодавством, та відповідно до посадової інструкції.

2. Доручення керівників, надані в межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання посадовими особами місцевого самоврядування.

3. У разі виникнення сумніву щодо законності наданого керівником доручення посадова особа місцевого самоврядування має право вимагати письмового підтвердження цього доручення, після отримання якого зобов’язана його виконати. У разі коли зазначене доручення буде визнане незаконним у встановленому порядку, посадова особа звільняється від відповідальності, крім випадків виконання явно злочинного доручення.

У разі надходження від посадової особи місцевого самоврядування вимоги щодо надання письмового підтвердження доручення керівник, який надав таке доручення, зобов’язаний письмово підтвердити або скасувати відповідне доручення.

Стаття 14. Вимоги до політичної неупередженості посадової особи місцевого самоврядування

1. Посадова особа місцевого самоврядування не має права організовувати страйки та брати в них участь.

2. Посадова особа місцевого самоврядування повинна неупереджено виконувати свої службові обов’язки незалежно від партійної належності та особистих політичних переконань.

3. Посадова особа місцевого самоврядування під час виконання службових обов’язків не має права демонструвати свої політичні погляди та вчиняти інші дії, що будь-яким чином можуть свідчити про її особливе ставлення до певних політичних партій.

4. Вимога щодо політичної неупередженості не поширюється на посадових осіб, що обіймають виборні посади.

Стаття 15. Захист права доступу до служби в органі місцевого самоврядування та прав посадової особи місцевого самоврядування

1. У разі порушення наданих цим Законом прав або виникнення перешкод у їх реалізації право подати керівнику служби відповідну письмову скаргу (заяву) мають:

1) особи, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування та бажають взяти участь у конкурсі на зайняття вакантних посад;

2) кандидати на посади в органах місцевого самоврядування, які взяли участь у конкурсі на зайняття вакантних посад;

3) посадові особи місцевого самоврядування;

4) особи, звільнені з посад в органах місцевого самоврядування.

2. Обґрунтована відповідь керівника служби за скаргою (заявою) надається заявнику в письмовій формі протягом десяти календарних днів з дня реєстрації скарги (заяви).

3. Рішення керівника служби за скаргою (заявою) особи, зазначеної в частині першій цієї статті, може бути оскаржено протягом десяти календарних днів з дня отримання відповіді на таку скаргу (заяву) до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби.

У разі такого оскарження спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби проводить у встановленому законодавством порядку службове розслідування з метою встановлення факту порушення прав особи, наданих цим Законом, або відсутності такого факту і вжиття відповідних заходів у межах повноважень.

Розділ IІІ

Вступ на службу в органи місцевого самоврядування, ЇЇ проходження ТА ПРИПИНЕННЯ служби в органах місцевого самоврядування

Стаття 16. Право на службу в органах місцевого самоврядування та обмеження щодо вступу на таку службу

1. Право на службу в органах місцевого самоврядування з урахуванням вимог щодо рівня професійної компетентності, напряму підготовки (спеціальності) та обмежень, установлених цим Законом, має громадянин України, якому виповнилося 18 років і який вільно володіє державною мовою, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання.

2. Посади в органах місцевого самоврядування не може займати особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку;

3) відповідно до вироку суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, або обіймати відповідні посади;

4) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) має громадянство іншої держави.

3. Не допускається прийняття осіб на посади в органах місцевого самоврядування, на яких вони матимуть у безпосередньому підпорядкуванні близьким їм осіб або будуть безпосередньо підпорядковані у зв’язку з виконанням повноважень близьких їм особам (крім осіб, визначених пунктами 2, 3 та 5 частини першої статті 9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»).

4. Особа, яка обирається, затверджується або призначається на посаду в органи місцевого самоврядування, зобов’язана до вступу на посаду вийти зі складу виконавчого органу (крім загальних зборів підприємства або організації) чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі або територіальній громаді, та представляє інтереси держави або територіальної громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), припинити іншу оплачувану або підприємницьку діяльність, крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту.

5. На посадову особу місцевого самоврядування поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Стаття 17. Вимоги до рівня професійної компетентності особи, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого самоврядування

1. Особа, яка претендує на зайняття адміністративної посади в органах місцевого самоврядування, якщо інше не визначено законом, повинна відповідати кваліфікаційним вимогам до рівня професійної освіти; стажу служби в органах місцевого самоврядування, державної служби або стажу роботи за спеціальністю; мати рівень професійної компетентності, знань та навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків.

2. Спеціальні вимоги до досвіду роботи, вимоги до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) та інші вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття адміністративних посад в органах місцевого самоврядування груп II, III, IV і V, якщо інше не передбачено цим законом, визначаються керівником служби в порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної служби.

Рекомендований перелік кваліфікаційних вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття адміністративних посад в органах місцевого самоврядування та методичні рекомендації щодо розроблення профілів професійної компетентності посад в органах місцевого самоврядування розробляються спеціально уповноваженим центральним орган виконавчої влади з питань державної служби за погодженням із Всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування.

3. Встановлені кваліфікаційні вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття адміністративної посади в органі місцевого самоврядування, можуть переглядатися не частіше ніж один раз на рік.

Стаття 18. Вступ на службу в органи місцевого самоврядування

1. Вступ особи на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється:

1) на посаду сільського, селищного, міського голови – у порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) на посаду голови та заступника голови районної, районної у місті, обласної, Севастопольської міської рад, заступника міського голови – секретаря Київської міської ради, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міської ради – шляхом обрання відповідною радою;

3) на посаду заступника сільського, селищного, міського голови, керуючого справами секретаріату Київської міської ради, керуючого справами апарату Севастопольської міської ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради – шляхом затвердження відповідною радою;

4) на посаду керуючого справами виконавчого апарату обласної, районної, Севастопольської міської ради, секретаріату Київської міської ради, керівника відділу, управління та інших посадових осіб органів місцевого самоврядування – шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради за результатами конкурсу на зайняття вакантних посад служби в органі місцевого самоврядування, в порядку визначеному цим Законом, якщо інше не передбачено законом.

2. Вступ особи на службу в органи місцевого самоврядування з посади державної служби, і навпаки, може здійснюватися без обов’язкового проведення конкурсу у випадку відповідності вимогам до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття відповідної вакантної посади.

3. Служба персоналу в день призначення особи на посаду організовує складення присяги посадовою особою місцевого самоврядування, яка вперше вступає на службу в органах місцевого самоврядування, ознайомлює її під розписку з правилами внутрішнього службового розпорядку та посадовою інструкцією.

4. У разі призначення на посади груп II, III, ІV, V може бути встановлено випробування з метою підтвердження відповідності рівня професійної компетентності посадової особи місцевого самоврядування вимогам профілю професійної компетентності відповідної посади.

5. Проведення конкурсу та випробування під час прийняття на службу в органах місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному цим Законом.

6. Голови районних, районних у містах, обласних рад, Севастопольської міської ради, Київський міський  голова та міські голови міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення мають право самостійно добирати та приймати на службу своїх помічників, радників (працівників патронатної служби), помічників, радників (працівників патронатної служби) своїх заступників без обов’язкового проведення конкурсу.

7. Стосовно осіб, які претендують на зайняття зазначених в пунктах 2 – 4 частини першої цієї статті посад в органах місцевого самоврядування, за їх письмовою згодою до обрання, затвердження або призначення проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

8. На час тимчасової відсутності (відпустки) посадової особи місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання її повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом).

9. Порядок ведення та зберігання особових справ посадових осіб місцевого самоврядування визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної служби.

Стаття 19. Присяга посадової особи місцевого самоврядування

1. Особа, яка вперше вступає на службу в органах місцевого самоврядування, складає присягу такого змісту:

«Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити територіальній громаді та Українському народові, неухильно дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої службові обов’язки.».

2. Особа, яка вперше обрана або затверджена на виборну посаду складає присягу на сесії відповідної місцевої ради, підписує текст присяги і зазначає дату її складення.

3. Особа, призначена вперше на адміністративну посаду в органі місцевого самоврядування, виголошує присягу у присутності посадових осіб самостійного структурного підрозділу, на посаду в якому її призначено, представників служби персоналу та керівника служби у цьому органі чи уповноваженої ним особи, підписує текст присяги і зазначає дату її складення.

Підписаний текст присяги є складовою особової справи посадової особи місцевого самоврядування. Про складення присяги робиться відповідний запис у трудовій книжці.

4. У разі відмови особи від складення присяги посадової особи місцевого самоврядування вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади у відповідному органі місцевого самоврядування, у зв’язку з цим акт про її призначення на посаду скасовується.

Стаття 20. Початок службових відносин

Службові відносини особи, яка вступає на службу в органи місцевого самоврядування вперше, розпочинаються з дня складення присяги, а в разі наступного призначення на посаду в органі місцевого самоврядування – з дня видання акту про таке призначення.

Стаття 21. Конкурсна комісія та порядок проведення конкурсу на зайняття вакантних адміністративних посад в органах місцевого самоврядування

1. Конкурс на зайняття вакантних адміністративних посад в органах місцевого самоврядування (далі – конкурс) проводить утворена керівником служби конкурсна комісія у складі не менше п’яти осіб, а в органі місцевого самоврядування з нечисленним апаратом (до п’яти осіб) – не менше трьох осіб.

2. До складу конкурсної комісії можуть включатися посадові особи місцевого самоврядування, у тому числі з інших органів місцевого самоврядування, а також експерти з числа фахівців у відповідній сфері.

3. В органі місцевого самоврядування з нечисленним апаратом (до п’яти осіб) конкурсну комісію може очолювати керівник служби, а до складу конкурсної комісії можуть включатися депутати відповідної ради.

4. Конкурс передбачає складення іспиту (тестування) особою, яка претендує на зайняття вакантної адміністративної посади в органах місцевого самоврядування, та проведення співбесіди з нею.

5. Порядок проведення конкурсу на зайняття вакантних адміністративних посад затверджується відповідною радою. Програма іспиту (тести) затверджуються керівником служби один раз на два роки.

6. Засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від її складу.

7. Типовий порядок проведення конкурсу затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної служби.

Стаття 22. Оприлюднення інформації про вакантні адміністративні посади в органах місцевого самоврядування та оголошення про проведення конкурсу

1. Інформація про вакантні адміністративні посади в органі місцевого самоврядування та оголошення про проведення конкурсу на їх заміщення оприлюднюються відповідно до закону і типового порядку проведення конкурсу.

2. В оголошенні про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в органі місцевого самоврядування зазначаються:

1) найменування і місцезнаходження органу місцевого самоврядування;

2) назва вакантної посади в органі місцевого самоврядування та підгрупа, до якої вона належить;

3) посадові обов’язки;

4) умови оплати праці;

5) вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидата на посаду відповідно до профілю професійної компетентності такої посади;

6) інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду;

7) перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання;

8) дата і місце проведення конкурсу;

9) прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка може надати додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

3. Строк подання документів для участі у конкурсі не може становити менше 15 та більше 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.

Стаття 23. Документи для участі у конкурсі

1. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії органу місцевого самоврядування такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі та згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копію документа про освіту;

3) особову картку встановленого зразка та фотографії розміром і в кількості, що визначені типовим порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування;

4) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

5) копію трудової книжки.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади в органі місцевого самоврядування, перед його проведенням пред’являє паспорт громадянина України службі персоналу відповідного органу місцевого самоврядування.

2. Забороняється вимагати від особи, яка бажає взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади в органі місцевого самоврядування, документи, не передбачені цією статтею.

3. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади в органі місцевого самоврядування, має право додати до документів, зазначених у частині першій цієї статті, інші документи.

4. Посадова особа місцевого самоврядування, яка працює в органі місцевого самоврядування, в якому проводиться конкурс на заміщення вакантних посад, і бажає взяти у ньому участь, подає заяву про участь у конкурсі. У такому разі інші документи, зазначені в частині першій цієї статті, до конкурсної комісії не подаються.

5. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється службою персоналу відповідного органу місцевого самоврядування з відповідним обґрунтуванням.

6. Документи переможця конкурсу, зазначені у частині першій цієї статті, у разі призначення його на посаду є складовою його особової справи.

Стаття 24. Оформлення результатів конкурсу

1. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується присутніми на її засіданні членами, не пізніше трьох робочих днів після його проведення і зберігається в органі місцевого самоврядування, в якому проводився конкурс, протягом п’яти років, а після закінчення зазначеного строку передається до архіву для зберігання.

2. Інформація про переможця конкурсу оприлюднюється не пізніше трьох робочих днів після підписання протоколу засідання конкурсної комісії відповідно до порядку проведення конкурсу.

3. Витяг із протоколу засідання конкурсної комісії є складовою особової справи посадової особи місцевого самоврядування, яку призначено на посаду за результатами відповідного конкурсу.

Стаття 25. Повторний конкурс на зайняття вакантних адміністративних посад в органах місцевого самоврядування

Повторний конкурс на зайняття вакантних адміністративних посад в органах місцевого самоврядування проводиться у разі:

1) виявлення порушень у проведенні конкурсу. У цьому випадку рішення конкурсної комісії скасовується посадовою особою, за рішенням якої було оголошено конкурс, а про проведення повторного конкурсу оголошується не пізніше десяти робочих днів з моменту скасування рішення конкурсної комісії;

2) якщо жоден з учасників конкурсу не пройшов конкурсний добір;

3) відсутності заяв про участь у конкурсі;

4) подання заяви про участь у конкурсі однією особою. У випадку, якщо заяву про участь у повторному конкурсі знову подала одна особа, керівник служби приймає рішення стосовно доцільності проведення конкурсу. У разі прийняття рішення про недоцільність проведення конкурсу особа, яка подала заяву про участь у повторному конкурсі, не звільняється від складення іспиту (тестування) та проходження співбесіди, за результатами яких приймається рішення про призначення особи на службу в орган місцевого самоврядування;

5) відмови переможцю конкурсу в призначенні (обранні) на посаду в орган місцевого самоврядування за результатами спеціальної перевірки.

Стаття 26. Випробування при призначенні на посаду в органах місцевого самоврядування

1. При призначенні на посаду в органах місцевого самоврядування за пропозицією конкурсної комісії, зазначеною у відповідному протоколі її засідання, може бути встановлено випробування посадової особи місцевого самоврядування з метою підтвердження відповідності рівня професійної компетентності посадової особи місцевого самоврядування вимогам профілю професійної компетентності відповідної посади служби в органі місцевого самоврядування. Строк випробування встановлюється від 30 до 90 календарних днів.

У разі незгоди особи з рішенням про встановлення випробування вона вважається такою, що відмовилася від посади в органах місцевого самоврядування.

2. У період випробування на посадову особу місцевого самоврядування поширюється дія цього Закону та інших актів законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

3. Якщо посадова особа місцевого самоврядування у період випробування була відсутня у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або іншими поважними причинами, то строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість робочих днів, протягом яких вона фактично не виконувала посадові обов’язки.

4. Керівник служби має право звільнити посадову особу місцевого самоврядування з посади до закінчення строку випробування у разі виявлення невідповідності рівня її професійної компетентності вимогам профілю професійної компетентності відповідної посади в органах місцевого самоврядування, попередивши її про це у письмовій формі не пізніше ніж за сім календарних днів із зазначенням підстав для визнання посадової особи місцевого самоврядування такою, що не пройшла випробування.

5. До закінчення строку випробування посадова особа місцевого самоврядування має право звільнитися за власним бажанням, попередивши про це керівника служби у письмовій формі у строки, передбачені законодавством про працю.

6. У разі коли строк випробування закінчився, а посадова особа місцевого самоврядування продовжує займати посаду в органі місцевого самоврядування, вона вважається такою, що пройшла випробування.

Стаття 27. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування

1. Установлюється дев’ять рангів посадових осіб місцевого самоврядування. Порядок присвоєння рангів посадових осіб місцевого самоврядування визначається Кабінетом Міністрів України. Співвідношення між рангами посадових осіб місцевого самоврядування і рангами державних службовців здійснюється у порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

2. Присвоюються такі ранги:

посадовим особам місцевого самоврядування, які займають посади в органах місцевого самоврядування підгрупи I-А – 1, 2, 3 ранг;

посадовим особам місцевого самоврядування, які займають посади в органах місцевого самоврядування підгрупи I-Б – 2, 3, 4 ранг;

посадовим особам місцевого самоврядування, які займають посади в органах місцевого самоврядування підгрупи II-А – 3, 4, 5 ранг;

посадовим особам місцевого самоврядування, які займають посади в органах місцевого самоврядування підгруп I – В, II – Б, III – А –  4, 5, 6 ранг;

посадовим особам місцевого самоврядування, які займають посади в органах місцевого самоврядування підгруп III – Б, IV-А,  – 5, 6, 7 ранг;

посадовим особам місцевого самоврядування, які займають посади в органах місцевого самоврядування підгруп III – В, V – А – 6, 7, 8 ранг;

посадовим особам місцевого самоврядування, які займають посади в органах місцевого самоврядування підгруп V – Б, V – В – 7, 8, 9 ранг.

3. Ранги посадовим особам місцевого самоврядування присвоює керівник служби, крім випадків, передбачених цим Законом.

Ранги посадовим особам місцевого самоврядування, які займають виборні посади, присвоюються відповідною радою.

4. Ранги посадовим особам місцевого самоврядування присвоюються одночасно з призначенням на посаду місцевого самоврядування, а у разі встановлення випробування – після закінчення його строку.

5. У разі призначення на посаду місцевого самоврядування підгрупи, якій відповідає нижчий ранг, за посадовою особою місцевого самоврядування зберігається раніше присвоєний їй ранг.

6. Посадовій особі місцевого самоврядування, яка вперше призначається на посаду місцевого самоврядування, присвоюється найнижчий ранг у межах відповідної підгрупи посад місцевого самоврядування.

Особам, які призначені на посади і яким за попереднім місцем роботи присвоєно ранг посадової особи місцевого самоврядування або ранг державного службовця, надбавка за ранг у період випробувального строку виплачується з урахуванням таких рангів.

7. Черговий ранг у межах відповідної підгрупи посад місцевого самоврядування присвоюється посадовій особі місцевого самоврядування через кожні два роки після присвоєння попереднього рангу, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менш як два роки.

Протягом строку застосування дисциплінарного стягнення, а також протягом шести місяців з дня отримання посадовою особою місцевого самоврядування негативної оцінки результатів службової діяльності черговий ранг посадовій особі місцевого самоврядування не присвоюється. Ці періоди не зараховуються до строку, зазначеного в абзаці першому цієї частини.

8. За особливі досягнення або за виконання особливо відповідальних завдань посадовій особі місцевого самоврядування може достроково присвоюватися черговий ранг у межах відповідної підгрупи посад. Дострокове присвоєння чергового рангу може здійснюватися не раніше ніж через рік після присвоєння попереднього рангу.

9. В особовій справі та трудовій книжці посадової особи місцевого самоврядування робиться запис про присвоєння та зміну рангу посадової особи місцевого самоврядування.

Стаття 28. Правила внутрішнього службового розпорядку

1. Правила внутрішнього службового розпорядку в органі місцевого самоврядування затверджуються керівником служби за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації у разі її наявності.

2. Методичні рекомендації щодо розробки правил внутрішнього службового розпорядку затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної служби з урахуванням вимог законодавства про місцеве самоврядування в Україні.

3. Правила внутрішнього службового розпорядку доводяться до відома всіх посадових осіб місцевого самоврядування під розпис.

4. Правилами внутрішнього службового розпорядку в органах місцевого самоврядування або їх виконавчому апараті визначаються:

1) час початку та закінчення щоденної роботи та перерви для відпочинку;

2) умови і порядок перебування посадової особи місцевого самоврядування у вихідні, святкові та неробочі дні на робочому місці, а також після закінчення робочого часу;

3) порядок доведення до відома посадової особи місцевого самоврядування нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень із службових питань;

4) загальні інструкції з охорони праці та протипожежної безпеки;

5) порядок повідомлення посадовою особою місцевого самоврядування про відсутність на службі;

6) порядок прийняття та передачі справ і майна посадовою особою місцевого самоврядування;

7) інші положення, які не суперечать цьому Закону та іншим актам законодавства з питань служби в органах місцевого самоврядування.

Стаття 29. Оцінювання результатів службової діяльності посадових осіб місцевого самоврядування

1. Оцінювання результатів діяльності посадових осіб місцевого самоврядування проводиться з метою визначення якості виконання посадових обов’язків та поставлених завдань, результативності й ефективності служби в органах місцевого самоврядування, а також з метою планування їх індивідуальної кар’єри, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності.

Оцінювання результатів діяльності посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади служби в органах місцевого самоврядування групи ІІ, ІІІ, IV, V (далі – оцінювання), здійснюється щороку їх безпосереднім керівником.

Результати оцінювання підписує безпосередній керівник посадової особи місцевого самоврядування та передає їй не пізніше п’яти робочих днів для ознайомлення під розписку. Затвердження результатів оцінювання здійснюється керівником відповідного самостійного структурного підрозділу.

2. Результати оцінювання можуть містити негативну, позитивну або відмінну оцінку та її обґрунтування.

3. У разі отримання посадовою особою місцевого самоврядування (крім сільських, селищних, міських голів, голів  районних у містах, районних і обласних рад) негативної оцінки результатів службової діяльності, керівник служби визначає заходи з удосконалення її службової діяльності. Наступне оцінювання діяльності посадової особи місцевого самоврядування проводиться через шість місяців і в разі повторної негативної оцінки посадова особа місцевого самоврядування підлягає звільненню із займаної посади на підставі пункту 3 частини першої статті 39 цього Закону.

Результати оцінювання, що містять негативну оцінку, протягом десяти робочих днів з моменту ознайомлення з ними посадової особи місцевого самоврядування можуть бути оскаржені у порядку, передбаченому статтею 15 цього Закону.

4. Отримання посадовою особою місцевого самоврядування відмінної оцінки результатів її службової діяльності є підставою для її щорічного преміювання.

5. Порядок оцінювання посадових осіб місцевого самоврядування регулюються положенням про проведення оцінювання, яке затверджується керівником служби.

Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів діяльності посадових осіб місцевого самоврядування розробляються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної служби із урахуванням вимог законодавства про місцеве самоврядування в Україні.

6. Секретарі сільських, селищних, міських рад, працівники патронатної служби, особи, які перебувають на посаді менше одного року, вагітні жінки чи жінки, які працюють менше одного року після виходу на роботу з відпустки по вагітності і пологах, особи, які працюють менше одного року після виходу на роботу з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку або прийняті на посаду на визначений строк оцінюванню не підлягають.

Стаття 30. Підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування

1. Підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування проводиться за кошти місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законом, у формі професійних програм, спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажування, в інших формах у порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної служби, та шляхом навчання, у тому числі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у відповідних вищих навчальних закладах згідно із законодавством.

2. Керівник служби у межах витрат, передбачених на утримання, забезпечує організацію підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування.

3. Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування проводиться в разі потреби, але не рідше одного разу на п’ять років.

Необхідність підвищення кваліфікації посадової особи місцевого самоврядування визначається її безпосереднім керівником та службою персоналу органу місцевого самоврядування за результатами оцінювання службової діяльності.

4. Керівник служби забезпечує підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, які вперше призначені (або обрані) на посади органів місцевого самоврядування, протягом року з дня їх призначення.

5. З метою підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування може проводитися їх стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді у тому самому або іншому органі місцевого самоврядування.

На строк стажування за посадовою особою місцевого самоврядування зберігаються її посада та заробітна плата.

Методичні рекомендації щодо стажування посадових осіб місцевого самоврядування розробляються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної служби за погодженням із Всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування.

Стаття 31. Просування посадової особи місцевого самоврядування, яка займає адміністративну посаду, по службі

1. Просування посадової особи місцевого самоврядування, яка займає адміністративну посаду, по службі здійснюється шляхом:

1) зайняття вищої посади в органі місцевого самоврядування у порядку переведення відповідно до частини другої статті 32 цього Закону;

2) присвоєння їй наступного рангу посадової особи місцевого самоврядування.

2. Просування посадової особи місцевого самоврядування по службі не здійснюється протягом строку дії накладеного на неї дисциплінарного стягнення.

Стаття 32. Переведення посадової особи місцевого самоврядування, яка займає адміністративну посаду

1. Посадова особа місцевого самоврядування може бути переведена за її письмовою згодою на іншу вакантну посаду до іншого органу місцевого самоврядування тієї самої підгрупи посад служби в органах місцевого самоврядування, за умови відповідності рівня професійної компетентності посадової особи місцевого самоврядування профілю професійної компетентності посади місцевого самоврядування, на яку вона переводиться, на підставі рішення керівника служби органу місцевого самоврядування, з якого переводиться посадова особа, та керівника служби органу місцевого самоврядування, до якого переводиться посадова особа.

2. З метою просування по службі посадова особа органу місцевого самоврядування може бути переведена за рішенням керівника служби на вищу вакантну посаду служби в органі місцевого самоврядування тієї самої або попередньої за числовим визначенням групи посад служби в органі місцевого самоврядування за її письмовою заявою.

3. Переведення посадової особи органу місцевого самоврядування, яка посідає посаду ІІ, ІІІ, ІV або V групи посад служби в органах місцевого самоврядування, на іншу посаду в органах місцевого самоврядування здійснюється лише за умови, якщо її було призначено на посаду в органі місцевого самоврядування, яку вона посідає, за результатами конкурсу.

Положення абзацу першого цієї частини не застосовуються у разі переведення посадової особи органу місцевого самоврядування у випадках, пов’язаних з обставинами, зазначеними у пункті 1 частини першої статті 39 цього Закону.

4. У разі виникнення під час проходження служби в органах місцевого самоврядування відносин безпосередньої підпорядкованості між близькими особами, або якщо під час проходження служби в органах місцевого самоврядування посадові особи місцевого самоврядування, підпорядковані один одному, стали близькими особами, вони зобов’язані невідкладно повідомити про це керівника служби персоналу в органі місцевого самоврядування та самостійно вжити у п’ятнадцятиденний строк заходів для усунення таких обставин. Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, такі особи у місячний строк підлягають переведенню на інші вакантні посади, що виключає їх безпосереднє підпорядкування одна одній, з урахуванням вимог абзацу першого частини третьої цієї статті.

У разі неможливості переведення відповідна особа, яка перебуває в безпосередньому підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади відповідно до пункту 4 частини першої статті 36 цього Закону.

Абзац перший цієї частини не поширюється на осіб, визначених пунктами 2, 3 та 5 частини першої статті 9 Закону України  «Про засади запобігання і протидії корупції».

5. Для запобігання або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також усунення інших обставин, які створили або можуть створити загрозу життю чи умовам життєдіяльності людей, якщо виконання відповідних посадових обов’язків не протипоказано посадовій особі місцевого самоврядування за станом здоров’я, допускається її тимчасове переведення на іншу посаду служби в органах місцевого самоврядування, без згоди посадової особи місцевого самоврядування на строк не більше одного року з оплатою праці за виконану роботу не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою посадою за той самий період.

У такому разі  посада служби в органах місцевого самоврядування, з якої переведено посадову особу місцевого самоврядування, зберігається за переведеною посадовою особою місцевого самоврядування протягом строку переведення і не вважається вакантною. Інша особа може бути призначена на цю посаду на визначений строк у порядку, встановленому цим Законом.

Переведення з підстав, зазначених у цій частині, вагітної жінки, посадової особи місцевого самоврядування, яка сама виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, посадової особи місцевого самоврядування, яка у встановленому порядку визнана інвалідом, без її згоди не допускається.

Стаття 33. Відрядження посадової особи місцевого самоврядування

1. Посадова особа місцевого самоврядування може бути направлена у відрядження для виконання завдань, пов’язаних із її службовою діяльністю.

2. Строк відрядження посадової особи місцевого самоврядування не може перевищувати 60 календарних днів, крім випадків, визначених чинним  законодавством.

Направлення посадової особи місцевого самоврядування у відрядження на більш тривалий строк можливе лише за її письмовою згодою.

Посадова особа місцевого самоврядування, яка перебуває у відрядженні, зобов’язана виконувати службові обов’язки також у вихідні, святкові та неробочі дні, якщо цього потребує поставлене завдання, з компенсацією за роботу в ці дні відповідно до закону.

3. Посадовій особі місцевого самоврядування відшкодовуються витрати та надаються інші компенсації у зв’язку з направленням у відрядження у порядку, визначеному відповідною радою.

Посадовій особі місцевого самоврядування надаються інші гарантії і компенсації у зв’язку з направленням у відрядження відповідно до законодавства про працю.

За посадовою особою місцевого самоврядування на весь строк відрядження зберігаються посада та середня заробітна плата.

Стаття 34. Стаж служби в органах місцевого самоврядування

1. Стаж служби в органах місцевого самоврядування дає право на встановлення посадовій особі місцевого самоврядування надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки, призначення пенсії, надання вихідної допомоги та виплати одноразової грошової допомоги.

2. До стажу служби в органах місцевого самоврядування зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія цього Закону, на керівних посадах і посадах спеціалістів у виконавчих органах асоціацій органів місцевого самоврядування, якщо до цього працівник перебував на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі і після закінчення роботи у зазначених органах повернувся на службу в органи місцевого самоврядування або державну службу, а також на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби.

Стаття 35. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування

1. Служба в органах місцевого самоврядування на виборних посадах припиняється з підстав, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та передбачених частиною другою цієї статті, а також у випадках вчинення дисциплінарного проступку, зазначеного в пунктах 2, 3, 4 частини третьої статті 51 цього Закону (крім посад сільського, селищного, міського голови).

2. Служба в органах місцевого самоврядування на адміністративних посадах припиняється у разі:

1) звільнення у зв’язку з втратою права на службу в органах місцевого самоврядування;

2) незгода посадової особи місцевого самоврядування на проходження служби в органі місцевого самоврядування у разі зміни її істотних умов;

3) звільнення за згодою сторін;

4) звільнення за ініціативою посадової особи місцевого самоврядування;

5) звільнення за ініціативою керівника служби;

6) звільнення у зв’язку із закінченням строку призначення;

7) звільнення у зв’язку з обставинами, що утворилися незалежно від волі сторін;

8) досягнення посадовою особою місцевого самоврядування  шістдесятип’ятирічного віку;

9) визнання посадової особи місцевого самоврядування безвісно відсутньою або оголошення її померлою згідно з рішенням суду, що набрало законної сили;

10) смерті посадової особи місцевого самоврядування.

Перевибори сільських, селищних, міських голів, зміна керівників органів місцевого самоврядування не є підставою для припинення служби посадовими особами місцевого самоврядування, крім працівників патронатної служби.

Стаття 36. Звільнення у зв’язку з втратою права на службу в органах місцевого самоврядування

1. Підставами для звільнення посадових осіб, які посідають виборні та адміністративні посади в органах місцевого самоврядування у зв’язку з втратою права на службу в органах місцевого самоврядування є:

1) припинення громадянства України;

2) набуття громадянства іншої держави;

3) набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення посадової особи місцевого самоврядування до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо посадової особи місцевого самоврядування за вчинення умисного злочину та/або встановлення заборони займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій місцевого самоврядування;

5) наявність відносин безпосередньої підпорядкованості близьких осіб.

2. Керівник служби зобов’язаний звільнити особу, яка займає адміністративну посаду в органі місцевого самоврядування у триденний строк з дня настання або встановлення факту, передбаченого частиною першою цієї статті, якщо інше не встановлено законом.

Порядок звільнення посадової особи, яка займає виборну посаду в органі місцевого самоврядування, здійснюється у порядку та строки визначені законом.

Стаття 37. Звільнення за згодою сторін

1. Підставою для звільнення посадової особи місцевого самоврядування за згодою сторін є взаємна домовленість між посадовою особою місцевого самоврядування і керівником служби.

2. Керівник служби у разі досягнення домовленості зобов’язаний звільнити посадову особу місцевого самоврядування у визначений ними строк, згідно з поданою нею заявою.

Стаття 38. Звільнення за ініціативою посадової особи місцевого самоврядування

1. Посадова особа місцевого самоврядування має право звільнитися за власним бажанням, попередивши про це керівника служби у письмовій формі у строки, передбачені законодавством про працю.

2. Суб’єкт призначення зобов’язаний звільнити посадову особу місцевого самоврядування у строк, зазначений у її заяві, у разі неможливості продовження виконання посадових обов’язків та проходження служби в органах місцевого самоврядування та за інших підстав, передбачених законодавством про працю.

Стаття 39. Звільнення за ініціативою керівника служби

1. Посадова особа місцевого самоврядування може бути звільнена за ініціативою керівника служби у разі:

1) скорочення чисельності або штату, реорганізації чи ліквідації органу місцевого самоврядування;

2) нез’явлення на службі протягом більш як 120 календарних днів підряд внаслідок тимчасової непрацездатності (без урахування часу відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами), якщо законом не встановлено більш тривалий строк збереження місця роботи (посади) у разі певного захворювання. За посадовою особою місцевого самоврядування, яка втратила працездатність під час виконання службових обов’язків, посада зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

3) отримання повторної негативної оцінки результатів службової діяльності, передбаченої частиною 3 статті 29 цього Закону;

4) встановлення невідповідності посадової особи місцевого самоврядування займаній посаді протягом строку випробування;

5) вчинення посадовою особою органу місцевого самоврядування дисциплінарного проступку, зазначеного в пунктах 2, 3, 4 частини третьої статті 51 цього Закону, якщо до посадової особи застосовувалося дисциплінарне стягнення, яке не знято в установленому статтею 57 цього Закону порядку;

6) вчинення посадовою особою органу місцевого самоврядування дисциплінарного проступку, зазначеного в пунктах 1, 5, 6, 9, 10 частини третьої статті 51 цього Закону.

2. У разі видання за ініціативою керівника служби акта про звільнення посадової особи місцевого самоврядування у період її тимчасової непрацездатності чи перебування у відпустці такий акт набирає чинності наступного робочого дня після закінчення періоду тимчасової непрацездатності чи відпустки.

Стаття 40. Припинення служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку із закінченням строку призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування

1. У разі призначення на посаду місцевого самоврядування на певний строк посадова особа місцевого самоврядування звільняється з неї в останній день цього строку.

2. Посадова особа місцевого самоврядування, призначена на посаду на період заміщення тимчасово відсутньої посадової особи місцевого самоврядування, за якою зберігалася посада, звільняється з посади в останній робочий день перед днем виходу на службу тимчасово відсутньої посадової особи місцевого самоврядування. У такому разі тимчасово відсутня посадова особа місцевого самоврядування зобов’язана письмово повідомити керівника служби не пізніше ніж за сім робочих днів про свій вихід на службу.

Стаття 41. Звільнення у зв’язку з обставинами, що утворилися незалежно від волі сторін

Посадова особа місцевого самоврядування звільняється у зв’язку з обставинами, що утворилися незалежно від волі сторін, у разі:

1) поновлення особи відповідно до судового рішення, що набрало законної сили, на посаді в органі місцевого самоврядування, яку вона раніше займала;

2) неможливості виконувати посадові обов’язки за станом здоров’я за наявності медичного висновку, порядок надання якого визначено законодавством про державну службу;

3) набрання законної сили рішенням суду про визнання особи недієздатною або про обмеження дієздатності особи.

Стаття 42. Соціальні гарантії при звільненні посадових осіб місцевого самоврядування

1. Звільнення з посади посадових осіб місцевого самоврядування на підставі пункту 1 частини першої статті 39, пункту 1 частини першої статті 41 цього Закону допускається лише в разі неможливості переведення посадової особи місцевого самоврядування на іншу посаду за умови відповідності її рівня професійної компетентності профілю компетентності цієї посади.

2. У разі звільнення на підставі пункту 1 частини першої статті 39, пунктів 1, 2 частини першої статті 41 цього Закону посадовій особі місцевого самоврядування за рахунок фонду оплати праці органу місцевого самоврядування, у якому вона проходила службу, виплачується вихідна допомога, виходячи з розміру її середньої заробітної плати за останніх шість місяців у разі наявності стажу служби в органах місцевого самоврядування:

1) до десяти років − у розмірі середньомісячної заробітної плати;

2) більше десяти років − у розмірі двомісячної середньої заробітної плати.

Стаття 43. Передача справ і майна

1. Посадова особа місцевого самоврядування зобов’язана до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду в органі місцевого самоврядування передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно (далі – майно) особі, уповноваженій керівником служби. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою відповідного органу місцевого самоврядування, керівником служби персоналу цього органу та посадовою особою, яка звільняється. Один примірник акта видається посадовій особі місцевого самоврядування, яка звільняється, інший примірник або його копія долучається до особової справи цієї посадової особи.

Стаття 44. Оформлення припинення служби в органах місцевого самоврядування

1. Припинення служби в органах місцевого самоврядування осіб, які займають адміністративні посади, оформлюється відповідним актом керівника служби про звільнення посадової особи місцевого самоврядування.

2. Відомості про звільнення з посади в органі місцевого самоврядування заносяться до особової справи посадової особи місцевого самоврядування та її трудової книжки із зазначенням підстави припинення служби та дати звільнення з посади.

3. Служба персоналу відповідного органу місцевого самоврядування зобов’язана видати звільненій особі завірену копію акта про звільнення та належно оформлену трудову книжку у день звільнення.

4. Розрахунок із звільненою особою проводиться у день звільнення.

Розділ VI

ОПЛАТА ПРАЦІ, ЗАОХОЧЕННЯ І СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 45. Оплата праці посадової особи місцевого самоврядування

1. Заробітна плата посадової особи місцевого самоврядування  складається з посадового окладу, надбавок до нього та премій, передбачених цим Законом.

2. Посадова особа місцевого самоврядування  має право також на інші гарантії та компенсації у сфері оплати праці, передбачені законом.

3. Схема посадових окладів посадових осіб місцевого самоврядування визначається щорічно Кабінетом Міністрів України не пізніш як у місячний термін з дня прийняття закону України про Державний бюджет України на наступний рік шляхом встановлення мінімального та максимального розмірів посадових окладів для кожної підгрупи посад в органах місцевого самоврядування (але не більше максимальних показників встановлених для державних службовців відповідних підгруп посад державної служби).

Конкретні посадові оклади посадових осіб місцевого самоврядування встановлюються місцевою радою відповідно до встановленої Кабінетом Міністрів України схеми посадових окладів та одночасно із затвердженням відповідного місцевого бюджету, виходячи з таких принципів:

мінімальний розмір посадового окладу на посаді в органі місцевого самоврядування підгрупи V-Б встановлюється на рівні не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати;

для кожної підгрупи посад в органах місцевого самоврядування різниця між максимальним і мінімальним розміром посадового окладу повинна становити не менше 30 відсотків;

мінімальний розмір посадового окладу для кожної підгрупи посад в органах місцевого самоврядування повинен перевищувати максимальний розмір посадового окладу тієї ж за буквеним позначенням підгрупи наступної за числовим визначенням групи не менш як на 1 відсоток та не більш як на 5 відсотків;

мінімальний розмір посадового окладу на посаді в органі місцевого самоврядування  підгрупи V-А повинен дорівнювати 1,2 мінімального розміру посадового окладу на посаді в органі місцевого самоврядування  підгрупи V-Б;

мінімальний розмір посадового окладу на посаді в органі місцевого самоврядування підгрупи V-В повинен дорівнювати 0,8 мінімальних посадових окладів на посаді в органі місцевого самоврядування підгрупи V-Б.

4. Надбавка за вислугу років на службі в органах місцевого самоврядування встановлюється у співвідношенні до мінімальної заробітної плати залежно від стажу служби в органах місцевого самоврядування в таких розмірах: більше 1 року – 0,2; більше 5 років – 0,4; більше 10 років – 0,6; більше 15 років – 0,8; більше 20 років – 1,0.

5. Посадовій особі місцевого самоврядування встановлюється надбавка за ранг у співвідношенні до мінімальної заробітної плати залежно від присвоєного їй рангу: за 9 ранг – 0,10; 8 ранг – 0,15; 7 ранг – 0,20; 6 ранг – 0,25; 5 ранг – 0,30; 4 ранг – 0,35; 3 ранг – 0,40; 2 ранг – 0,45; 1 ранг – 0,50.

Стаття 46. Преміювання та інші види заохочення посадових осіб місцевого самоврядування

1. Преміювання посадових осіб місцевого самоврядування, які посідають посади в органах місцевого самоврядування груп II, III, IV, V, здійснюється керівником служби, у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці:

щомісяця відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи;

щороку за результатами оцінювання службової діяльності у разі отримання відмінної оцінки – до 100 відсотків посадового окладу.

2. Преміювання посадових осіб органу місцевого самоврядування, які займають виборні посади, здійснюється за рішенням відповідної ради у порядку, передбаченому цим Законом з урахуванням результатів їх роботи.

3. Умови, порядок та розміри преміювання посадових осіб місцевого самоврядування визначаються положенням про преміювання відповідного органу місцевого самоврядування, затвердженим рішенням відповідної ради за погодженням із профспілковою організацією (у разі створення останньої).

4. За особливі службові досягнення також можуть бути застосовані такі види заохочення  посадової особи місцевого самоврядування:

1) дострокове присвоєння рангу в порядку, визначеному цим Законом;

2) представлення до відзнаки органу місцевого самоврядування (подяка, почесна грамота тощо);

3) представлення до урядової  нагороди та заохочувальних відзнак  (подяка, почесна грамота тощо);

4) представлення до державної нагороди.

5. Заходи заохочення не застосовуються до посадової особи місцевого самоврядування протягом строку дії накладеного на неї дисциплінарного стягнення.

Стаття 47. Соціально-побутове забезпечення посадової особи місцевого самоврядування

1. Посадовій особі місцевого самоврядування, яка потребує поліпшення житлових умов, може надаватися службове житло в порядку, визначеному відповідною радою.

2. Посадова особа місцевого самоврядування та члени її сім’ї, які проживають разом з нею, користуються в установленому порядку медичним обслуговуванням у комунальних закладах охорони здоров’я. Такий порядок медичного обслуговування зберігається за посадовою особою та членами її сім’ї після виходу посадової особи на пенсію.

Стаття 48. Пенсійне забезпечення та грошова допомога посадової особи місцевого самоврядування

1. Пенсійне забезпечення посадових осіб органів місцевого самоврядування, які мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсій за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне страхування», у тому числі стаж служби в органах місцевого самоврядування та державної служби не менше 10 років, та які на день досягнення віку, при досягненні якого особа має право на пенсію згідно із Законом України «Про державну службу», працювали на посадах в органах місцевого самоврядування, здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про державну службу».

2. Особам, які працювали на виборних посадах в органах місцевого самоврядування протягом повних двох і більше скликань, починаючи із скликання 1990 року, за винятком припинення повноважень з підстав, визначених статтею 78, пунктами 2, 3, 3-1, і 4 частини першої, частиною другою статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктами 1, 3 (із числа осіб, припинили громадянство в Україні) і 7 частина першої і пунктом 1 частини другої статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», а також із числа тих , які мають не менше 20 років стажу служби в органах місцевого самоврядування, до яких включається час роботи (період), визначений пунктами 1-7 та 9-11 частини другої статті 35 Закону України «Про державну службу», за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченому абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія призначається у порядку, визначеному Законом України «Про державну службу», незалежно від місця роботи на час досягнення віку, при досягненні якого особа має право на пенсію згідно із Законом України «Про державну службу». У зазначених випадках пенсія обчислюється у порядку, передбаченому для державних службовців, із сум заробітних плати за останнього займаною посадою в органах місцевого самоврядування».

3. Пенсія по інвалідності у розмірах, передбачених законодавством України про державну службу, призначається за наявності страхового стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», особам, визнаних інвалідами 1 та 2 групи у період перебування на службі в органах місцевого самоврядування, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування та/або державної служби не менше 10 років, а також особами з числа інвалідів 1 та 2 групи незалежно від часу встановлення їм інвалідності, які мають не менше 10 років стажу на посадах, віднесених до посад в органах місцевого самоврядування, якщо безпосередньо перед зверненням за призначення такої пенсії вони працювали на зазначених посадах. Пенсія по інвалідності відповідно до цього Закону призначається незалежно від причини інвалідності та за умови припинення служби в органах місцевого самоврядування. У разі повернення зазначених осіб на службу в органах місцевого самоврядування чи на державну виплата пенсії відповідно до цього Закону зупиняється до припинення служби. У цей час вони мають право на отримання пенсії, призначених на загальних підставах.

4. У разі смерті особи в період перебування на службі в органах місцевого самоврядування непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника), призначається пенсія у разі втрати годувальника у порядку, визначеному Законом України «Про державну службу» за наявності у годувальника стажу служби в органах місцевого самоврядування та/або державної служби не менш як 10 років. До непрацездатних членів сім’ї належать особи, зазначені у статті 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Право на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника на умовах, передбачених цією частиною, мають також непрацездатні члени сім`ї померлої посадової особи місцевого самоврядування, яка отримувала чи мала право на отримання пенсії за цим Законом.

5. У разі припинення служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку з виходом на пенсію відповідно до цього Закону, посадовій особі місцевого самоврядування виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десяти посадових окладів за наявності не менш як 10 років стажу на посадах в органах місцевого самоврядування чи на посадах державної служби, а для виборних посад у разі перебування на посаді не менше як два повних терміни, про що робиться запис у трудовій книжці.

Розділ VII

РОБОЧИЙ ЧАС, ЧАС ВІДПОЧИНКУ, ВІДПУСТКИ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ місцевого самоврядування

Стаття 49. Робочий час, час відпочинку

1. Тривалість та режим роботи, час відпочинку посадової особи місцевого самоврядування визначаються законодавством про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

2. Для виконання невідкладних і непередбачених завдань посадові особи місцевого самоврядування можуть залучатися до служби за письмовим розпорядженням керівника служби у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією роботи відповідно до Закону.

Стаття 50. Відпустки посадової особи місцевого самоврядування

1. Посадовій особі місцевого самоврядування надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Щорічна основна відпустка за бажанням посадової особи місцевого самоврядування може надаватись частинами за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

2. За кожен рік служби в органах місцевого самоврядування по досягненню п’ятирічного стажу роботи в органах місцевого самоврядування посадовій особі надається один календарний день додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.

Порядок надання посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток визначається Кабінетом Міністрів України.

3. Посадові особи місцевого самоврядування для виконання невідкладних і непередбачуваних завдань можуть бути відкликані із щорічної основної чи додаткової оплачуваних відпусток за рішенням суб’єкта призначення.

Частина невикористаної відпустки надається посадовій особі місцевого самоврядування у будь-який час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році з відповідним відшкодуванням непередбачуваних витрат посадової особи у зв’язку з її відкликанням з відпустки.

Порядок відшкодування непередбачуваних витрат посадової особи місцевого самоврядування у зв’язку з її відкликанням з щорічної або додаткової відпустки визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Посадовій особі місцевого самоврядування надаються також додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати та інші види відпусток відповідно до закону.

Розділ VII

ДИСЦИПЛІНАРНА ТА МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ місцевого самоврядування

Стаття 51. Дисциплінарна відповідальність посадової особи місцевого самоврядування та підстави притягнення до неї

1. Дисциплінарна відповідальність полягає у накладенні на посадових осіб місцевого самоврядування дисциплінарних стягнень за дисциплінарні проступки у випадках, передбачених цим Законом.

2. Підставою для притягнення посадової особи місцевого самоврядування до дисциплінарної відповідальності є вчинення нею дисциплінарного проступку.

3. Дисциплінарними проступками є:

1) вияв неповаги до честі і гідності людини, до державних символів, символіки відповідної територіальної громади або відповідного органу місцевого самоврядування;

2) невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їх повноважень;

3) невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків;

4) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення;

5) невжиття передбачених законом заходів щодо усунення конфлікту інтересів;

6) порушення обмежень щодо участі посадової особи місцевого самоврядування у виборчому процесі, визначених виборчим законодавством;

7) порушення правил внутрішнього службового розпорядку, вимог інших внутрішніх документів, затверджених у встановленому порядку;

8) порушення правил професійної етики посадовою особою місцевого самоврядування;

9) прогул, тобто відсутність посадової особи місцевого самоврядування на робочому місці без поважних причин більш як три години протягом робочого дня;

10) поява посадової особи місцевого самоврядування на службі у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння.

Стаття 52. Види та порядок застосування дисциплінарних стягнень

1. До посадових осіб місцевого самоврядування застосовуються такі види дисциплінарних стягнень:

1) зауваження;

2) догана;

3) сувора догана;

4) попередження про неповну службову відповідність;

5) звільнення з посади посадової особи місцевого самоврядування.

2. За кожний дисциплінарний проступок накладається одне дисциплінарне стягнення.

Дисциплінарне стягнення має відповідати характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку та ступеню вини посадової особи місцевого самоврядування. Під час визначення виду дисциплінарного стягнення враховуються характер дисциплінарного проступку, обставини, за яких він вчинений, настання тяжких наслідків, добровільне відшкодування завданої шкоди, попередня поведінка посадової особи місцевого самоврядування та її ставлення до виконання службових обов’язків.

Дисциплінарне стягнення до посадової особи місцевого самоврядування застосовується не пізніше шести місяців з дня вчинення ним дисциплінарного проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці.

3. У разі притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи місцевого самоврядування, яка має дисциплінарне стягнення, дисциплінарне стягнення, що накладається, може бути більш суворим, ніж попереднє.

4. У разі допущення незначного порушення правил внутрішнього службового розпорядку, посадових інструкцій суб’єкт призначення може застосувати зауваження.

5. У разі невиконання або неналежного виконання посадовою особою місцевого самоврядування посадових обов’язків, порушення ним правил внутрішнього службового розпорядку або правил професійної етики посадової особи місцевого самоврядування, інших вимог цього Закону та інших актів законодавства у сфері державної служби йому може бути оголошено догану.

6. У разі невиконання або неналежного виконання посадових обов’язків, порушення правил внутрішнього службового розпорядку або правил професійної етики посадової особи місцевого самоврядування, інших вимог цього Закону та інших актів законодавства у сфері місцевого самоврядування посадовою особою, який має дисциплінарне стягнення, йому може бути оголошено сувору догану.

7. Попередження про неповну службову відповідність може застосовуватися за:

1) систематичне невиконання або систематичне неналежне виконання посадових обов’язків, рішень органу місцевого самоврядування або наказів, розпоряджень та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень, перевищення службових повноважень;

2) систематичне порушення правил внутрішнього службового розпорядку або правил професійної етики посадовою особою місцевого самоврядування.

Стаття 53. Суб’єкти, уповноважені застосовувати дисциплінарні стягнення

Право застосування дисциплінарних стягнень мають:

до посадових осіб органів місцевого самоврядування, які займають виборні посади, – відповідна рада шляхом прийняття рішення (для сільського, селищного, міського голови – рішення приймається двома третинами складу ради шляхом таємного голосування);

до посадових осіб органів місцевого самоврядування, які займають адміністративні посади, – голова відповідної ради, сільський, селищний, міський голова.

Стаття 54. Відсторонення посадової особи місцевого самоврядування від виконання посадових обов’язків

1. Рішення про відсторонення посадової особи місцевого самоврядування від виконання посадових обов’язків приймається керівником служби.

2. Посадова особа місцевого самоврядування може бути відсторонена від виконання посадових обов’язків на час проведення службового розслідування із збереженням середньої заробітної плати.

Тривалість такого відсторонення не може перевищувати часу проведення службового розслідування.

3. У період відсторонення від виконання посадових обов’язків посадова особа місцевого самоврядування повинна дотримуватися правил внутрішнього службового розпорядку, в тому числі щодо робочого часу, та сприяти проведенню службового розслідування.

Стаття 55. Рішення про застосування дисциплінарного стягнення

1. У рішенні зазначаються найменування органу місцевого самоврядування, відомості про посадову особу місцевого самоврядування, вид дисциплінарного проступку, стисло викладаються обставини вчинення проступку, підстави притягнення посадової особи місцевого самоврядування до відповідальності та зазначається, яке дисциплінарне стягнення застосовується.

2. Посадова особа місцевого самоврядування має бути особисто ознайомлена під розписку з рішенням про накладення на неї дисциплінарного стягнення не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення.

У разі відмови посадової особи місцевого самоврядування від ознайомлення з рішенням про накладення на неї дисциплінарного стягнення чи наявності підстав, що перешкоджають ознайомленню з таким рішенням особисто, посадовій особі місцевого самоврядування не пізніш як у триденний строк з дня прийняття рішення надсилається письмове повідомлення про прийняте рішення разом з його копією.

Стаття 56. Оскарження рішення про застосування дисциплінарного стягнення

Рішення про застосування дисциплінарного стягнення може бути оскаржено до суду.

Стаття 57. Зняття дисциплінарного стягнення

1. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення посадову особу місцевого самоврядування не піддано новому дисциплінарному стягненню, вона вважається такою, що не мала дисциплінарного стягнення.

2. Якщо посадова особа місцевого самоврядування не вчинила нового порушення службової дисципліни і виявила себе як сумлінний працівник, стягнення може бути знято достроково, але не раніш як через шість місяців з дня притягнення її до дисциплінарної відповідальності.

Стаття 58. Відшкодування шкоди посадовою особою місцевого самоврядування

1. Матеріальна та моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадових осіб місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок місцевого бюджету в порядку, встановленому законом.

Сільські, селищні, міські, районні у місті, районні та обласні ради, сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, районної та обласної ради мають право зворотної вимоги (регресу) до посадової особи місцевого самоврядування, яка заподіяла шкоду територіальній громаді, у розмірах і порядку, визначених законами України та статутами територіальних громад, прийнятими відповідно до законів України.

2. Порядок відшкодування шкоди вирішується відповідно до норм Цивільного кодексу України.

Розділ IX

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2014 року, крiм статтi 45, пунктiв 1-3 статтi 46, статтi 50 в частинi виплати грошової допомоги цього Закону, якi набирають чинностi одночасно з набранням чинностi норм Закону України «Про державну службу» стосовно оплати працi державних службовцiв.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №  33, ст. 175; 2003 р., №  46, ст. 367; 2004 р., № 10, ст. 104; 2005 р.,  № 2, ст. 32, № 4, ст. 90, № 9, ст. 177; 2006 р., № 1, ст. 18, № 14, ст. 121; 2008 р., № 5—8, ст. 78; 2010 р., № 4, ст. 18; 2011 р., № 23, ст. 160; 2012 р., № 12-13, ст. 82, № 29, ст. 334, № 45, ст. 40, № 61, ст. 9; 2013 р., № 7, ст. 64).

3. Умови оплати праці працівників апаратів сільських, селищних, міських, районних у містах рад та їх виконавчих комітетів, відділів, управлінь, інших утворених такою радою виконавчих органів, секретаріату Київської міської ради, виконавчих апаратів обласних, районних, Севастопольської міської ради, які до набрання чинності цим Законом були посадовими особами місцевого самоврядування і посади яких відповідно до цього Закону не є посадами в органах місцевого самоврядування, визначаються Кабінетом Міністрів України і не можуть зменшувати розмір їх заробітної плати.

За посадовими особами місцевого самоврядування, які відповідно до статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175 із наступними змінами), набули право на отримання додаткових оплачуваних відпусток більшої тривалості, ніж передбачено статтею 50 цього Закону, така тривалість додаткових відпусток зберігається після набрання чинності цим Законом.

4. Стаж служби в органах місцевого самоврядування за період роботи (служби) до набрання чинності цим Законом обчислюється у порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

5. Працівники, зазначені в пункті 4 цього розділу, які на день набрання чинності цим Законом мають не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад в органах місцевого самоврядування, визначених статтею 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175 із наступними змінами), мають право на призначення пенсії відповідно до статті 48 цього Закону у порядку, як для осіб, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах в органах місцевого самоврядування.

6. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня офіційного оприлюднення цього Закону:

1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям цього Закону;

2) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

3) забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

 

Голова

Верховної Ради України