Глава 1.1. Загальна характеристика міста

    Стаття 1.1.1.
    Місто Конотоп є самостійною адміністративно-територіальною одиницею – міським населеним пунктом, в межах якої громада здійснює міське самоврядування і яка має органи міського самоврядування, свою комунальну власність та свій міський бюджет.
    Місто Конотоп має статус міста обласного підпорядкування і згідно адміністративно-територіального устрою України входить до Сумської області.
    Місто Конотоп розташоване на відстані 125 км від обласного центру – м.Суми.
    Населення міста – 97 тис. осіб (разом з Підлипненською сільрадою). Земельні ресурси міста складають 10261 га, з них 332 га – землі, зайняті промисловими підприємствами, 3118 га – під забудовами.

    Стаття 1.1.2.
    Територію, в межах якої здійснюється міське самоврядування, визначають адміністративні кордони міста.
    Будь-які зміни міської межі, здійснені у відповідності із законодавством, відображаються в Генеральному плані міста.

    Стаття 1.1.3.
    Розпорядження землею в межах адміністративних кордонів міста здійснює міська рада при дотриманні прав власників та інших законних користувачів земельними ділянками.
    Рішення про віднесення земель міста до різних категорій: міської забудови, сільськогосподарського призначення, рекреаційної тощо – приймаються міською радою.

    Стаття 1.1.4.
    Межі мікрорайонів затверджуються рішенням міської ради за поданням міського голови із врахуванням пропозицій жителів міста.
    На території кожного мікрорайону з дозволу міської ради можуть функціонувати відповідні органи самоорганізації населення.

    Стаття 1.1.5.
    Утворення чи оголошення в межах адміністративних кордонів міста територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення здійснюється у відповідності з законом за рішенням міської ради.

    Стаття 1.1.6.
    Органи міського самоврядування можуть об’єднуватися з. органами місцевого самоврядування інших міст України в асоціації, фонди, союзи тощо.

    Стаття 1.1.7.
    Органи міського самоврядування міста, на договірних засадах, можуть вступати у відносини з органами місцевого самоврядування міст зарубіжних країн або їх асоціаціями та входити до міжнародних асоціацій (союзів, фондів тощо) органів місцевого самоврядування.

    Стаття 1.1.8.
    Асоціаціям та іншим добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування не можуть передаватися повноваження органів міського самоврядування.

    Стаття 1.1.9.
    Територіальна громада міста має свою символіку – герб, прапор, положення та порядок використання яких затверджуються рішеннями міської ради.

    Стаття 1.1.10.
    Пам’ятною датою міста є 6 вересня – День міста, який відзначається щорічно. Ця дата приурочена визволенню міста від німецько-фашистських загарбників.

Глава 1.2. Правова основа Статуту

    Стаття 1.2.1.
    Статут міста приймається міською радою більшістю депутатів від загального складу ради. Акти органів та посадових осіб міського самоврядування приймаються у відповідності до законодавства та цього Статуту.
    Дія Статуту поширюється на всю територію міста.

    Стаття 1.2.2.
    Статут відповідає положенням Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншим законам України, указам Президента України і постановам Кабінету Міністрів України.
    У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції та законам України, указам Президента України та постановам Кабінету Міністрів України діють норми останніх, як актів більш високої юридичної сили.

    Стаття 1.2.3.
    Тлумачення положень Статуту може давати лише міська рада. Рішення міської ради, в яких дається тлумачення цього Статуту, є обов’язковими для застосування і виконання в межах території міста.

    Стаття 1.2.4.
    Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється міською радою.
    Рішення міської ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів від загального складу міської ради.
    Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до міської ради групою депутатів ради (підписані щонайменше десятьма депутатами), міським головою або групою жителів міста в порядку міської ініціативи (підписані не менш як 500 жителями міста).
    Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться міською радою за пропозицією міського голови в двомісячний термін після набуття чинності цими актами (або в строки, визначені цими актами).

Глава 1.3. Взаємовідносини органів та посадових осіб міського самоврядування з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями

    Стаття 1.3.1.
    Взаємовідносини органів та посадових осіб міського самоврядування з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію міста, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку міста і реалізації в місті функцій виконавчої влади.
    Органи і посадові особи міського самоврядування здійснюють функції міського самоврядування незалежно від органів виконавчої влади.
    Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб міського самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією та законами України до повноважень органів та посадових осіб міського самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм міською радою повноважень, та в інших випадках, передбачених законом.
    Органи і посадові особи міського самоврядування підконтрольні з питань здійснення ними наданих законом повноважень органів виконавчої влади відповідним органам виконавчої влади.
    Міський голова відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб міського самоврядування з органами виконавчої влади.

    Стаття 1.3.2.
    Органи і посадові особи міського самоврядування сприяють міським органам судової влади і прокуратури в їх діяльності, надають в передбачених законодавством випадках допомогу в здійсненні їх функцій.
    Міський голова або за його дорученням інша посадова особа відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб міського самоврядування з органами судової влади і прокуратури.

    Стаття 1.3.3.
    Взаємовідносини органів і посадових осіб міського самоврядування з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на території міста, базуються на суворому дотриманні законодавства і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій.
    У відношенні до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності міської громади, відповідні органи і посадові особи міського самоврядування здійснюють наступні функції:
    – утворюють, реорганізують, перепрофілюють та ліквідують підприємства, установи і організації комунальної власності міської громади в порядку, визначеному чинним законодавством; призначають та звільняють з посади їх керівників;
    – визначають цілі, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують статути створюваних ними підприємств, установ і організацій;
    – встановлюють в порядку і в межах, визначених законодавством, тарифи щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності міської громади;
    – приймають рішення в межах, визначених законодавством, про відчуження об’єктів комунальної власності;
    – встановлюють для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міської громади, розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету;
    – контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій міста в порядку, визначеному чинним законодавством;
    – інші функції, передбачені чинним законодавством.
    З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності міської громади, органи і посадові особи міського самоврядування будують свої відносини на договірній та податковій основі. При цьому, органи і посадові особи міського самоврядування в межах своїх повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, можуть приймати наступні рішення щодо:
    – надання фінансової допомоги, а також пільг на податки, які надходять до міського бюджету, для підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку міста;
    – встановлення відповідно до чинного законодавства норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку міста;
    – залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста;
    – розміщення замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для міської громади;
    – залучення підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності міської громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку;
    – залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;
    – інших передбачених чинним законодавством питань.