З В І Т
міського голови за 2009 рік

1.Економіка та бюджетний процес
1.1.Надходження до бюджету
Реальним свідченням розвитку економіки міста є надходження до бюджетів усіх рівнів та виконання доходної частини міського бюджету, що сприяє вирішенню соціальних проблем та забезпеченню життєдіяльності міста.
В 2009 році до бюджету м.Конотоп надійшло доходів в сумі 167237,3 тис.грн., що становить 101,6% до плану, затвердженого на 2009 рік (164524,4 тис.грн.). В порівнянні з минулим роком до бюджету надійшло доходів на 5839,4 тис.грн. більше, темп росту до 2008 року становить 103,6%. Загальні доходи міського бюджету склали:
-власні та закріплені доходи – 70518,4 тис.грн., (% виконання річного плану 104,8%);
-дотації з державного бюджету – 42473,7 тис.грн. (100%); 
-субвенції з державного та інших бюджетів – 33854,2 тис .грн (96,8%),
-доходи спеціального фонду – 20391,0 тис.грн. (103,1%).
За виконанням річних затверджених показників м.Конотоп посідає 1 місце серед міст обласного підпорядкування Сумщини, за рівнем доходів на душу населення – 3 місце після міст Суми і Охтирка.
В розрізі джерел надходжень виконано планове завдання за всіма основними податками та платежами, крім плати за торговий патент, що пов’язано із забороною грального бізнесу. Проти минулого року надходження власних і закріплених доходів збільшились на 1732,4 тис.грн., або на 2,5%. Найбільших темпів росту, які суттєво вплинули на виконання бюджету, досягнуто за такими надходженнями, як: адміністративні штрафи та інші санкції – в 6,6 рази, плата за оренду майна – 157,7%, плата за землю – 142,4%, 
Незважаючи на вплив негативних тенденцій спаду обсягу промислового виробництва, який відбувся наприкінці 2008 року та продовжувався у звітному році, в 2009 році вдалося досягти збільшення надходжень податку з доходів фізичних осіб, який є основним джерелом наповнення міського бюджету (на 2% до рівня минулого року).
Найбільший внесок до міського бюджету зробили підприємства: Локомотивне депо – 6,4%, ДП «Авіакон» – 6,0%, Дирекція залізничних перевезень – 5,8%, ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» – 4,2%, ДП Дистанція колії – 3,3%, Вагонне депо – 2,9%, ФБУ «Дніпро-Міст» – 2,7%, (питома вага в загальній сумі власних і закріплених доходів).
Вагомим джерелом наповнення міського бюджету є плата за землю. 
У 2009 році проаналізовано базу суб’єктів, які здійснюють плату за землю та визначені головні напрямки збільшення бази платників:
-залучення до орендних відносин платників, які безпідставно сплачують земельний податок, платників єдиного податку, приведення у відповідність коефіцієнту цільового використання земельної ділянки, який зазначений в договорі оренди землі; 
-залучення до сплати суб’єктів господарювання, які придбали у власність об’єкти нерухомості, отримали дозволи на розробку землевпорядної документації ї тривалий час не виконують рішення сесії міської ради.
Завдяки роботі проведеній відділами і управліннями міської ради щодо реалізації вказаних заходів в 2009 році, планове завдання із плати за землю перевиконано на 632,5 тис.грн., або на 42,4%. При плані 6280,0 тис.грн. фактично надійшло 6912,5 тис.грн.
Недоїмка з платежів до міського бюджету станом на 01.01.2010 склала 530,7 тис.грн., що на 129,1 тис.грн. більше ніж на 01.01.2009. Причиною цього є збільшення податкової заборгованості ПП «Єраз», ПП «Істок», ДП «Конотопторф». 
Протягом 2009 року підготовлено та проведено 19 засідань комісії з питань забезпечення своєчасності, повноти сплати податків і платежів та погашення заборгованості із заробітної плати. В результаті погашення заборгованості із заробітної плати на активних підприємствах до бюджету міста перераховано 302,1 тис.грн. податку з доходів фізичних осіб. На виконання рішень комісії погашена заборгованість до міського бюджету з податків та платежів на загальну суму 141,0 тис.грн. 
Фінансування бюджетних установ протягом 2009 року проводилось згідно з затвердженими кошторисами та фінансовими зобов’язаннями зареєстрованими у Конотопському УДК (казначейство). Своєчасно виплачувалась заробітна плата, проводились розрахунки за спожиті енергоносії. Але на жаль з початку грудня 2009 року виникли проблеми з проходженням платежів по казначейству, в результаті чого на 1 січня 2010 року по місту раховувалась кредиторська заборгованість у сумі 2421,9 тис.грн., в тому числі: загальний фонд – 1103,6 тис.грн. (поточні видатки – 408,3 тис.грн., капітальні видатки – 695,3 тис.грн.), спеціальний фонд – 1318,3 тис.грн. (поточні видатки – 21,6 тис.грн., капітальні видатки – 1296,7 тис.грн.).
Протягом січня-лютого поточного року зазначена кредиторська заборгованість була ліквідована.

1.2.Робота промислового комплексу міста
У 2009 році, як в області, так і у місті спостерігається від’ємна динаміка промислового виробництва. Темп росту промислової продукції в місті у порівнянні з відповідним періодом минулого року очікується на рівні 77,4% (загальнодержавний рівень – 76,0%).  
Не зважаючи на складнощі у виробничій галузі, 50,0% промислових підприємств зберегли свій виробничий потенціал та утримали позиції на ринках збуту, тому обсяги продукції, реалізованої промисловими підприємствами на 1 особу населення, збільшились з початку року, в порівнянні з минулорічним періодом, на 9,7% і склали 6,4 тис.грн. 
За темпами зростання реалізованої продукції на 1 особу та за обсягами реалізації промислової продукції місто посідає перші місця в області.
Також, слід зазначити, що у 2009 році місцеві товаровиробники були залучені до тендерних процедур і наразі постачають продукцію бюджетним установам.

1.3.Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність
У 2009 році, за попередніми підрахунками, у розвиток економіки міста спрямовано 62,3 млн.грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з них – 60,0%, становлять інвестиції в основний капітал (капітальне будівництво та придбання машин і обладнання). 
Найбільшу частку капітальних інвестицій (74,1%) освоєно за рахунок власних коштів підприємств та організацій. Показник капітальних вкладень на одну особу складає 667,4 грн.
З початку року міською радою було вжито ряд заходів для поліпшення інвестиційного клімату міста: сформовано та оновлено базу даних вільних земельних ділянок та виробничих приміщень, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів на території міста; представлено інвестиційний потенціал міста на виставкових заходах, як загальнодержавного, так і обласного рівнів; створено якісно нову інвестиційну сторінку у мережі Інтернет.
Підписано меморандум про співпрацю у сфері переробки твердих побутових відходів із АТ БіогазПром, його дочірнім підприємством ТОВ БіогазПром та швецькою стороною АТ Екоенерджі Скандинавія щодо будівництва біопаливного заводу. 
Інвестиційні ресурси місцевого бюджету були направлені, у першу чергу, на реалізацію головних завдань соціально-економічного розвитку міста, а саме на завершення реконструкції системи теплозабезпечення району «Залізничний», на розвиток дорожнього господарства, капітальний ремонт житлового фонду та благоустрій території міста.

1.4.Підприємництво та регуляторна політика
Формування активного ділового середовища сприяє розвитку малого підприємництва в м.Конотоп. Станом на 01.01.2010 року зареєстровано 5120 фізичних осіб та 836 юридичних осіб-суб’єктів господарювання. 
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств у місті у порівнянні з минулорічним періодом зріс на 8,0% і склав 338,8 млн.грн., що становить 33,5% від загального обсягу реалізованої продукції підприємствами міста. 
Середньорічна кількість найманих працівників на малих підприємствах складає 23,1% від загальної кількості найманих працівників у суб’єктів підприємницької діяльності. 
З метою спрощення дозвільно-погоджувальних процедур та надання консультаційно-інформаційних послуг підприємцям в місті діє «Єдиний дозвільний центр» (ЄДЦ). 
За звітний період ЄДЦ прийнято 1095 заяв на видання документів дозвільного характеру; видано 1083 документи; надано 39 аргументованих відмов у видачі документів дозвільного характеру та 570 консультацій.
У 2009 році за результатами проведеного у Сумській області першого туру всеукраїнських конкурсів «Кращий дозвільний центр» та «Кращий адміністратор» Єдиний Дозвільний центр м.Конотоп став переможцем в номінації «Кращий міський дозвільний центр».
Важливу роль у розвитку та підтримці малого підприємництва відіграє державна регуляторна політика. Станом на 01.01.2010 року у місті діє 27 регуляторних актів. З початку 2009 року, відповідно до планів, прийнято 6 регуляторних актів, здійснено 25 відстежень результативності регуляторних актів, у тому числі: 4 базових, 7 повторних та 14 періодичних. За результатами перегляду 2 регуляторні акти втратили чинність.

1.5.Споживчий ринок
Для споживчого ринку міста у 2009 році характерним було збереження балансу попиту та пропозиції, розвиток торговельної інфраструктури та достатній рівень товарного насичення.
З початку року в місті відкрито 16 нових закладів, в тому числі: 14 підприємств торгівлі, 1 заклад ресторанного господарства та 1 заклад побутового обслуговування населення, що складає 100,0% до планових завдань на звітній період. Крім того 13 підприємств торгівлі відновили роботу. 
В цілому, за кількістю магазинів, серед міст області м.Конотоп посідає ІІІ місце, за кількістю метрів квадратних торгової площі – ІІ місце.
Роздрібний товарообіг зріс до 193,4 млн.грн., що на 5,0% більше показника минулорічного періоду, а обсяги платних послуг наданих населенню на 14,3%. Рівень цін на основні продукти харчування залишається найнижчим у області.
Реалізуються заходи щодо перетворення діючих ринків у ринки сучасного типу. Проведено будівництво модулів на «Привокзальному ринку» та на ПОСС «Конотопський ринок». У березні 2009 року розпочаті роботи з реконструкції «Хмельницького ринку», а саме: заміна контейнерів на торгові місця модульного типу. З початку року для місцевих товаровиробників с/г продуктів створено додатково 60 торгових місць.
Одним з важливих напрямів роботи міської ради є захист прав споживачів.
Спільно з контролюючими службами міста здійснено 138 перевірок дотримання законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення, в ході яких виявлено товарів з минулим терміном реалізації, товарів без маркування та відповідних супровідних документів на суму 5752,0 грн. За виявлені порушення притягнуто до відповідальності 131 особу. Складено 19 протоколів на суму 595,0 грн. про адміністративне правопорушення за ознаками ст.159 КУпАП – порушення правил торгівлі на ринках міста.
Протягом року з усними скаргами та за консультаціями до відділу звернулися 408 громадян. У ході розгляду звернень за придбані неякісні товари, надані послуги споживачам повернуто гроші на загальну суму 34691,94 грн., здійснено обмін неякісних товарів, робіт, послуг на якісні на суму 53070,0 грн., а також, проводився ремонт за рахунок суб’єктів господарської діяльності, виплата неустойок. 
Підготовлено 8 статей в газету «Конотопський край», та 5 сюжетів для ТРО «Кон-Такт» про якісні характеристики товарів, характерні відмінності справжньої і фальсифікованої продукції, шкідливість швидкого харчування, шкідливість повторного використання пластикової тари, маркування продовольчих товарів на вміст ГМО, правила реалізації мобільних телефонів, про стихійну торгівлю. 
17.12.2009 спільно з сектором торгівлі управління економіки міської ради проведений семінар-навчання з підприємцями міста з питання дотримання законодавства про захист прав споживачів та Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами.

2.Розвиток комунальної інфраструктури
2.1.Архітектура та будівництво
Протягом 2009 року введено в експлуатацію 5266 кв.м житла. В минулому році цей показник складав 10891 кв.м. Відповідно до статистичних даних за 2009 рік скоротились темпи введення житла в експлуатацію на 48,3% у м.Конотоп. При цьому місто Конотоп посідає IІІ місце в області (після міст Суми та Охтирка) за загальною площею введення в експлуатацію об’єктів житлового будівництва та за зниженням темпів введення житла в експлуатацію в порівнянні з 2008 роком. 
У 2009 році рішеннями виконавчого комітету міської ради надано 10 дозволів на будівництво, 19 дозволів на реконструкцію, 6 дозволів на переведення квартир з житлового фонду в нежитловий та 24 дозволи на розміщення зовнішньої реклами. У 2008 році було надано 15 дозволів на будівництво, 35 дозволів на реконструкцію, 12 дозволів на переведення квартир з житлового фонду в нежитловий та 22 дозволи на розміщення зовнішньої реклами. У відсотковому відношенні, у порівнянні з минулим роком, надання дозволів на будівництво скоротилось на 66,6%, на реконструкцію – 54,3%, на переведення квартир з житлового фонду в нежитловий – 50 %. 
Зменшення темпів будівництва житла та введення його в експлуатацію пояснюється зменшенням обсягів банківського кредитування населення та зменшенням платоспроможністю населення, в цілому, подорожчанням основних будівельних матеріалів та росту валютного курсу.
Аналізуючи діяльність будівельного комплексу міста потрібно відмітити, що в місті в 2009 році налічувалось близько 26 підприємств та приватних підприємців, які мають ліцензію на здійснення будівельної діяльності, в тому числі: 5 підприємств, які мають власну будівельну базу, техніку та мають можливість виконувати великі обсяги будівельних робіт, 5 підприємств спеціалізуються на будівництві інженерних мереж, 2 підприємства спеціалізуються на будівництві та ремонті автодоріг, решта виконують роботи з реконструкції та ремонту.
Підприємствами усіх форм власності за 2009 рік обсяги виконання будівельно-монтажних робіт за контрактом підряду становлять 24447,0 тис.грн. 
Згідно з бюджетом розвитку міста план за статтею «Капітальне будівництво» складав 4642,412 тис.грн. Виконано та профінансовано робіт на суму 3251,196 тис.грн. 
У 2009 році побудовані або реконструйовані наступні об’єкти в місті:
-реконструкція каналізаційних мереж по вул.Металістів;
-завершено реконструкцію системи теплозабезпечення району “Залізничний”;
-завершено будівництво котельні для теплозабезпечення ЗОШ №13, ДНЗ №12 та ДЮСШ;
-розпочаті роботи з реконструкції території біля пам’ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам по пр.Леніна;
-завершено реконструкцію басейну ЗОШ№13 під спортивно-оздоровчий комплекс;
-виконано благоустрій біля церкви “Різдва Пресвятої Богородиці” та адміністративної будівлі історико-культурного меморіального комплексу по вул.Бр.Радченків.
За галуззю «Капітальний ремонт» бюджетних установ план на 2009 рік становив 782,599 тис.грн. За 2009 рік виконано та профінансовано робіт на суму 704,673 тис.грн. 

2.2.Транспорт
Транспортна галузь є важливою складовою у структурі економіки нашого міста, тому одним з основних завдань міської ради є робота в напрямах вдосконалення якості перевезень пасажирів міськими маршрутами.
На сьогодні міські автотранспортні маршрути обслуговують 58 одиниць автотранспорту. Протягом року замінено 4 автобуси на комфортні автобуси більшої пасажиромісткості, в тому числі: на пільговому маршруті №2 «Вул.Рябошапка – завод «Мотордеталь-Конотоп» (кільцевий)». В цілому, за період з 2007 до 2009 року оновлено 45 одиниць автотранспорту (більше ніж 81,0%). 
Відповідно до внесених змін до договорів виконкому міської ради з перевізниками міських маршрутів, з жовтня 2009 року перевезення інвалідів Великої Вітчизняної війни в автотранспорті міських маршрутів здійснюється безкоштовно та без кількісних обмежень.
З метою розвитку міського трамваю, на виконання «Програми розвитку електротранспорту м.Конотопа на 2007-2015 роки», протягом року з міського бюджету направлено 500,0 тис.грн. фінансової підтримки КП «Конотопське трамвайне управління» на проведення ремонтів трамвайної колії, контактної мережі, трамвайних вагонів, авто- та електрогосподарства підприємства, виплату заробітної плати працівникам.

2.3.Земельні відносини
Основними рейтинговими показниками розвитку земельних відносин є: 
-проведення робіт з укладання договорів оренди земель державної форми власності;
-продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення у власність.
Всього в місті діючих 950 договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення на загальну площу 162,15 га та загальну річну орендну плату до бюджетів всіх рівні в розмірі – 6566,573 тис.грн., в тому числі: до міського бюджету (75%) в розмірі 4924,929 тис.грн. Протягом 2009 року укладено договорів оренди землі на річну орендну плату до бюджетів всіх рівнів – 2024,896 тис.грн., в т.ч.: до місцевого – 1518,672 тис.грн.
Всього в місті продано 83 земельні ділянки несільськогосподарського призначення на загальну площу 102,0243 га та загальну вартість продажу – 10228,692 тис.грн., в тому числі: протягом 2009 року продано – 20 ділянок на загальну площу – 3,218 га, вартість продажу яких склала – 1173,832 тис.грн., в тому числі: право оренди на 3 земельні ділянки продано на земельних торгах у формі аукціону на площу 0,1667 га та суму надходжень 36,5 тис.грн.
Надходження коштів до місцевого бюджету за 2008-2009 роки
Показники План
2008 Виконання 2008 +/- План
2009 Виконання 2009 +/-
Плата за землю: 4668,2 4854,0 + 185,8 7334,7 7657,7 +323
Податок 1526,1 1600,9 + 74,8 1584,6 1838,9 +254,3
Оренда 3142,1 3253,1 + 111,0 4695,4 5073,6 +378,2
Продаж 4171,4 4179,9 + 8,5 1054,7 745,2 – 309,5
Станом на 01.01.2010 із 4609,0 га земель населених пунктів інвентаризацію проведено на площі 2040,7469 га, що становить 44,28% від загальної площі. За межами населених пунктів проінвентаризовано 740,88 га, що становить 55,57%, з них: за категоріями землекористувачів:
-заклади, установи, організації – 163,7226 га (14,93%);
-промислові підприємства – 205,53 га (92,25%);
-підприємства транспорту та зв’язку – 173,90 га (96,79%);
-лісогосподарські підприємства – 8,2 га (100%);
-водогосподарські підприємства – 2,2 га (100%);
-інші землекористувачі – 1363,2901 га (68,78%). 
Основні пріоритетні напрями розвитку земельних відносин у 2009 році виконано за таким показникам:
-проведено роботи з інвентаризації земель міста (з 29% інвентаризація зросла до 44,24%);
-укладено 245 договорів оренди на загальну площу 41,4 га та суму надходжень 1518,675 тис.грн.;
-виконання Постанови КМУ від 05.08.09 № 844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України у 2009 році».
На виконання вказаної постанови, станом на 01.01.2010 зареєстровано 2993 заяви громадян про безкоштовне отримання державних актів права власності на земельні ділянки, з них: передано на виконання до Конотопського міського відділу Сумської регіональної філії «Центр ДЗК» 2841 заява. Видано 202 державні акти права власності на земельні ділянки.
Не вдалося виконати в 2009 році надходження до міського бюджету від продажу земельних ділянок. При планових показниках 1054,0 тис.грн. надходження становлять 745,2 тис.грн. Невиконання становить 309,5 тис.грн. Така ситуація виникла в зв’язку з тим, що з оголошених 7-ми земельних аукціонів, відбулося лише 3, в зв’язку з низькою активністю інвесторів.

2.4.Реформування власності
У 2009 році до міського бюджету за напрямами роботи ВКМ надійшли кошти в сумі 1650,0 тис.грн., в тому числі: 
-від приватизації об’єктів комунальної власності – 415,5 тис.грн.;
-від оренди комунального майна – 489,3 тис.грн.; 
-від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення – 745,2 тис.грн.
На 2009 рік було заплановано приватизувати 5 об’єктів нерухомості комунальної власності і забезпечити надходження до місцевого бюджету в сумі 1332,1 тис.грн. Фактично за звітний період відчужено 5 об’єктів, за які, станом на 01.01.2010, перераховано до бюджету 415,5 тис.грн., виконання планового завдання становить 31,2%. Така ситуація склалася за рахунок того, що протягом року не було попиту на майно, запропоноване до продажу загальною вартістю 1741,31 тис.грн., а саме на:
-нежитлову будівлю по вул.Фурманова,12; 
-нежитлову будівлю з господарчою будівлею по вул.Колісній, 4а;
-комплекс нежитлових будівель по вул.Рябошапка, 41. 
У зв’язку з цим у березні 2009 року було проведено відкриту нараду з питань продажу комунального майна для пошуку нових пропозицій. В ході наради депутатами було запропоновано розмістити рекламну інформацію на привабливих для інвесторів сайтах в Інтернеті та створити стенд «Інформаційний бюлетень відділу комунального майна» в приміщенні міської ради. На виконання цих пропозицій відомості про аукціони сьогодні розміщені на обласному сайті та створено стенд у приміщенні міської ради на першому поверсі біля кабінету 126-127.
Станом на 01.01.2010 року діють 129 договорів оренди нежитлових приміщень із суб’єктами господарювання на загальну площу – 15135,8 м2, з них:
-15 договорів оренди на пільгових умовах на підставі рішень міської ради;
-35 договорів оренди з бюджетними організаціями, установами, сплата за якими згідно з чинним законодавством складає 1 гривню за рік;
-79 договорів оренди на платній основі, надходження за якими за 2009 рік становлять 489,3 тис.грн.
Контроль за надходженням платежів до бюджету здійснюється щоденно. До 20 числа кожного місяця в Прокуратуру міста надається інформація про боржників, які мають заборгованість зі сплати за оренду протягом 3 місяців і більше. У разі порушення умов договорів орендарями ведеться претензійно-позовна робота.
На даний час у ДВС Конотопського міськрайонного управління юстиції знаходяться на виконанні 3 накази Господарського суду Сумської області на суму 21,1 тис.грн.
Згідно зі ст.73 Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” передача в оренду державного та комунального майна здійснювалась виключно на конкурсних засадах.
На виконання вищезазначеної норми Закону протягом 2009 року було оголошено 8 конкурсів на право укладення договорів оренди нерухомого майна за 44 об’єктами оренди, за підсумками яких із переможцями укладено 28 договорів. 
Стосовно земельних повноважень протягом звітного року було укладено договори:
-на виконання проектів землеустрою на загальну суму – 18356,52 грн., відшкодовано – 7317,20 грн. (не відшкодовано – 11039,32 грн.);
-на виконання експертних грошових оцінок на загальну суму – 38481,15 грн., в тому числі: за рахунок місцевого бюджету – 19171,29 грн., за рахунок авансових внесків – 18384,69 грн., за рахунок переможця аукціону – 925,17 грн.; відшкодовано до місцевого бюджету – 5195,93 грн. (не відшкодовано – 13975,36 грн.);
-на виконання технічної документації із землеустрою – 2551,58 грн.
Всього витрачено коштів з місцевого бюджету – 40079,39 грн., відшкодовано – 12513,13 грн., різниця відноситься до об’єктів, які на цей час не реалізовані або потребують актуалізації в зв’язку із закінченням терміну дії оцінки. 

3.Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальне господарство є ключовою галуззю життєзабезпечення нашого міста, де задіяно майже чверть основних фондів. Її діяльність визначальним чином впливає не лише на умови життєдіяльності громадян, а й на ефективність використання природних та енергетичних ресурсів.
Сфера ЖКГ надає різноманітні послуги нашим мешканцям, створює необхідні умови для стабільної роботи всіх підприємств галузі, щоб у оселях завжди були газ, тепло, світло, щоб у належному стані утримувались площі, вулиці, дороги, мости, парки і сквери, водоймища і прибережні зони, житловий фонд, прибудинкові території.
3.1.Благоустрій міської території
У сфері утримання житла працює чотири підприємства, обрані на конкурсних засадах. Працівниками житлово-експлуатаційних підприємств були виконані роботи з приведення до належного стану парканів і фасадів будинків, на виїздах з міста, виконано фарбування дерев та бордюрів, проведено ремонт та фарбування дитячих майданчиків, лав відпочинку, пісочниць, малих архітектурних форм.
До виконання робіт з благоустрою міста в 2009 році було залучено більше 200 підприємств, установ та організацій, які згідно з планом благоустрою виконували роботи з упорядкування будівель та прилеглих до них територій.
Навесні було проведено місячник благоустрою, а також загальноміську толоку. При співпраці з головами квартальних комітетів були обстежені вулиці міста та визначені місця накопичення побутового сміття та несанкціонованих звалищ. 
До проведення толоки було задіяно більше 110 підприємств міста, брали участь 7456 чоловік, було ліквідовано 30 сміттєзвалищ, вивезено 946 м3 сміття. 
Значна робота проведена з благоустрою міста, яка була оцінена, як мешканцями так і обласною державною адміністрацією. В результаті місто обрано кращим серед міст області за підсумкам роботи в 2009 році.
З квітня 2009 року в місті реалізований проект «Парад квітів», на виконання якого створено програму “Ландшафтний дизайн”. До участі в даному проекті були залучені навчальні заклади, управління та відділи міської ради, КП “Флора”, квартальні комітети, підприємства міста, громадськість. Влаштовані клумби та квітники на вулицях міста, біля навчальних закладів, установ та організацій, проведено їх закріплення, визначено відповідальних. 
У травні та червні 2009 року висаджено близько 32 тис. штук розсади квіткових рослин. Сучасному ландшафтному оформленню підлягали клумби на площі та проспекті Миру, на бульварі по вул.Бр.Радченків, доріжки по вул.Успенсько-Троїцька, вул.Лісового, пр.Леніна, вул.Г.Тхора, вул. Богдана Хмельницького, клумби навчальних закладів, підприємств та об’єктів торгівлі міста. 
Реалізація проекту “Ландшафтний дизайн” надала можливість сучасного оформлення квітників та клумб міста.

3.2.Облаштування вулиць та ремонт доріг
У звітному періоді реалізовувалась Програма “Від околиць до центру”, яка передбачала виконання робіт з благоустрою (ремонту доріг, відновлення освітлення у приватному сектору тощо).
Як ніколи, в минулому році, після зимового періоду необхідно було терміново виконати ямковий ремонт доріг, що і було зроблено протягом двох тижнів. У 2009 році був виконаний поточний ремонт магістральних доріг загальною площею 9,9 тис.м2. 
Проводились роботи з грейдування вулиць приватного сектору за заявками голів квартальних комітетів. 
Вперше за багато років, завдяки зусиллям місцевої влади та за допомоги обласної державної адміністрації вдалося капітально відремонтувати 42 тис.м2 доріг по вул.Свердлова, пр.Леніна та вул.Богдана Хмельницького, на загальну суму 7,1 млн.грн. Двічі на рік було виконано нанесення горизонтальної розмітки на 33,2 км магістральних вулиць.
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30.11.2004 №442 “Про облаштування та відновлення зовнішнього освітлення в населених пунктах області” у 2009 році було виконано реконструкцію мереж вуличного освітлення з встановленням нових світильників на вул.Горького, вул.Ватутина, вул.І.Франка, вул.Чехова, а також, виконані роботи щодо відновлення освітлення по провулкам приватного сектору, на загальну суму 238,0 тис.грн.

3.3.Теплоенергетика та водопровідно-каналізаційне господарство
У місті визначені 2 базових підприємства (КП «Теплогарант» і КП «ВУВКГ»), на базі яких створено необхідний запас інженерної техніки, механізмів та матеріалів для оперативного усунення аварійних ситуацій на мережах тепло- і водопостачання. Таким чином, підприємство будь-якої форми власності, на мережах якого виникла аварійна ситуація, не залишається сам на сам із проблемою, а, в разі необхідності, використовується потенціал всіх підприємств житлово-комунальної галузі міста.
У 2009 році була проведена реконструкція аварійної ділянки каналізаційних мереж по вул.Металістів на загальну суму 809,0 тис.грн.
У міжопалювальний період теплопостачальними підприємствами були повністю і своєчасно підготовлені до зими котельні, центральні теплові пункти і теплові мережі. Всього теплопостачальними організаціями на придбання матеріалів для виконання заходів з підготовки до опалювального сезону було витрачено 356,3 тис.грн.
У 2009 році завершено введення в експлуатацію 2-х сучасних модульних котелень по вул.Чкалова, потужністю 2,6 МВт, та по вул.Свободи, потужністю 3,0 МВт. Із пуском в роботу цих котелень населення і бюджетні споживачі всього мікрорайону «Залізничний» отримують теплову енергію від сучасних енергоефективних котелень (всього їх 5), замість застарілої котельні ДП «Теплодар». При цьому, було замінено та прокладено нові дільниці теплових мереж по вул.Свободи і Чкалова із використанням попередньоізольованих труб загальною протяжністю 1592,03 м. (до ПТУ-4 – 295,43 м, по вул.Чкалова – 564 м, по вул.Свободи – 732,6 м).
Теплопостачальні підприємства, в цілому, стабільно забезпечували постачання теплової енергії споживачам, як на початку 2009 року (опалювальний сезон 2008-2009), так і наприкінці року (опалювальний сезон 2009-2010). За цей час було зафіксовано 9 аварійних ситуацій, які усувалися оперативно. В жодному разі зупинки в теплопостачанні не привели до виведення з ладу внутришньобудинкових мереж.
Поточний опалювальний сезон (2009-2010 років) розпочався вчасно, всі категорії споживачів отримували тепло в необхідних обсягах.
З метою наукового обґрунтування шляхів розвитку галузі теплозабезпечення міста виконавчим комітетом, спільно з Сумським державним університетом, проводилася відповідна робота, в результаті чого університетом було розроблено «Наукове обґрунтування оптимізації схеми централізованого теплопостачання міста Конотоп».
Дана робота, в цілому, відображає шляхи розвитку системи теплопостачання, тому, відповідно до ст.13 Закону України від 02.06.2005 №2633-IV «Про теплопостачання» та п.3.1. «Методичних рекомендацій з розроблення енерго- та екологоефективних схем теплопостачання населених пунктів України», затверджених наказом Мінбуду України від 26.04.2006 №147, звіт було розглянуто та затверджено рішенням міськвиконкому від 25.05.2009. 

3.4.Енергозбереження
Одним з напрямів роботи у 2009 році було впровадження енергозберігаючих заходів в усіх галузях економіки і соціальної сфери міста та забезпечення скорочення споживання енергоресурсів. 
В цілому, з початку року підприємствами та бюджетними установами міста впроваджено 131 енергозберігаючій захід на суму 1960,4 тис.грн., при цьому, отримано економічний ефект – 1483,1 тис.грн. 
Завершено реконструкцію системи теплопостачання мікрорайону «Залізничний» – реалізовано п’ять енергоефективних проектів (встановлено 5 модульних котелень, проведено заміну тепломереж на попередньоізольовані труби – понад 2,5 тис.м) на загальну суму 8,6 млн.грн., з неї: у 2009 році було освоєно 1,5 млн.грн. 
З метою підвищення контролю за обліком та раціональним використанням теплової енергії в мікрорайонах «Житломасив», «Сім вітрів», «Центральний», які налічують значну кількість багатоповерхових будинків, проведено роботи з облаштування будинковими засобами обліку та регулювання теплової енергії. Станом на 01.01.2010 лічильниками тепла оснащено 104 багатоповерхових будинки, що складає 27,0% від їх загальної кількості (386 будинків).
Для забезпечення скорочення споживання газу серед населення з початку 2009 року 309 абонентів провели заміну застарілих газових котлів на сучасні.
Значна увага приділяється впровадженню енергозберігаючих заходів в бюджетній сфері. У 2009 році було впроваджено заходів з енергозбереження на суму 1230,7 тис.грн., при цьому, отримано економічний ефект на суму 827,2 тис.грн. 
Здійснюється утеплення будівель бюджетних закладів. За підсумками 2009 року у бюджетній сфері встановлено 210 металопластикових склопакети на загальну суму 320,8 тис.грн. Замінено 1556 ламп розжарювання на енергоефективні на загальну суму 31,6 тис.грн. Розроблено проекти на теплоізоляцію будівель 2-х закладів: початкової школи №5 та ДНЗ №10.

3.5.Тарифна політика
У 2009 році робота була спрямована на удосконалення тарифної політики в місті: оптимізацію витрат підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг з метою забезпечення їх безперебійної та беззбиткової роботи, та своєчасного приведення тарифів на ЖКП до економічно обґрунтованого рівня. Тарифи по місту не підвищувались і не перевищують середнього рівня тарифів по області.

4.Соціальний захист населення
4.1.Виконання програм соціального захисту населення
Головною метою роботи виконавчого комітету міської ради в цьому напрямі на 2009 рік було покращення рівня життя незахищених верств населення, поглиблення адресності при наданні державних соціальних допомог, облік та надання пільг багатодітним сім’ям.
На реалізацію соціальних програм в 2009 році було направлено 43338,1 тис.грн., що на 135% більше, ніж в 2008 році. 
За 12 місяців 2009 року допомоги отримали 6873 сімей на суму 25179,8 тис.грн. (за 12 місяців 2008 року – 6417 сімей на суму 18433,9 тис.грн.). 
Кількість сімей з дітьми, які отримують в місті щорічно збільшується: 2007 рік –3001 сім’я, 2008 – 5053 сімей, за 12 місяців 2009 – 5376 сімей, що свідчить про поступове та стабільне покращення народжуваності.
В той же час, кількість малозабезпечених сімей в місті скоротилася з 406 в 2008 році до 238 в 2009 році, що свідчить про поступове зменшення кількості найбіднішого прошарку населення. 
Субсидію на житлово-комунальні послуги за 12 місяців 2009 року отримали 6213 сімей на суму 3633,8 тис.грн. 
Зростання, проти відповідного періоду минулого року, кількості таких сімей склало 109%. Зростання одержувачів субсидії відбулося за рахунок сімей, що одержали її через комісію, як виняток.
Значна увага приділяється й пільговій категорії населення міста. У місті на обліку перебуває 24881 пільговик, що складає 25% від загальної кількості мешканців міста.
У 2009 році 14065 сімей отримали пільги на житлово-комунальні послуги на суму 7199,3 тис.грн. (за аналогічний період 2008 року – 6393,2 тис.грн.), на пільгові перевезення – 4055,4 тис.грн. (за аналогічний період 2008 року – 3852,9 тис.грн.). 
З початку 2009 року розроблено та введено в дію новий Порядок відшкодування витрат готівкою на проведення безоплатного поховання померлих учасників бойових дій. Зараз близькі покійного можуть самостійно обрати надавачів ритуальних послуг. У 2009 році виплачено 66,0 тис.грн. на поховання 76 осіб (за аналогічний період 2008 року – 25,8 тис.грн. на поховання 62 осіб). 
У 2009 році виплачено пільг готівкою на придбання твердого палива та скрапленого газу 532 пільговикам на суму 189,3 тис.грн. (в 2008 році – 700 пільговикам на суму 251,2 тис.грн.). Зменшення кількості пільговиків відбувається за рахунок смертності, підключення домогосподарств до постачання природного газу та зміни місця проживання.
Проблемним питанням залишається відпускна ціна на вугілля, яка на 35% вища за затверджені ціни, за якими проводиться нарахування пільг.
На виконання Програми щодо пільгового забезпечення телефонами, у тому числі і мобільними, проведено роботи з установки стаціонарних телефонів 52 ветеранам війни на загальну суму 20,0 тис.грн., до 9 Травня було придбано та вручено 22 мобільних телефони і sim-карток інвалідам війни за рахунок коштів місцевого бюджету (9,0 тис.грн.). 
Стало доброю традицією двічі на рік: до Дня Перемоги та Дня міста вітати листівками та продуктовими наборами ветеранів війни. Так, до Дня Перемоги було поздоровлено 550 ветеранів війни на суму 27,6 тис.грн., до Дня міста поздоровлено 530 ветеранів війни на суму 26,5 тис.грн.
В місті мешкає 1465 осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. На фінансування програм, пов’язаних із соціальним захистом постраждалих, протягом 2009 року було використано 2058,7 тис.грн. (за аналогічний період 2008 року –2040,5 тис.грн.). За рахунок путівок Міністерства праці та соціальної політики України проведено оздоровлення 43 осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Фінансування соціальних програм у 2009 році
За рахунок міського бюджету:  
Назва програми Факт за 2009 рік, тис.грн. Прогноз на 2010 рік, тис.грн.
Комплексна програма соціального захисту населення на 2009 рік 413,9

501,2

Міська цільова програма «Соціальна підтримка осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2009-2015 роки» 66,1

104,9

Програма щодо пільгового забезпечення телефонами, у тому числі і мобільними, інвалідів війни та учасників бойових дій в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни з Японією на 2008-2010 роки 9,0 12,9
Всього: 489,0 619,0

За рахунок державного бюджету:  
Назва програми Факт за 2009рік, тис.грн. Прогноз на 2010 рік, тис.грн.
Комплексна програма забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності 40826,0 52954,8
Програма соціального захисту ветеранів, інвалідів війни 834,6 Після прийняття Державного бюджету на 2010 рік
Загальнодержавна програма подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки 2058,7 2178,8
“Удосконалення системи соціальної допомоги”
110,6 16,8
Всього: 43829,9 55150,4
За рахунок обласного бюджету 

Назва програми Факт за 2009 рік, тис.грн Прогноз на 2010 рік тис.грн.
Обласна цільова програма Соціальна підтримка інвалідів 103,0 105,0
Всього: 113,6 105,0
Таким чином, на виконання всіх соціальних програм у місті за 2009 рік було направлено 44 млн. 423,5 тис.грн., а на 2010 рік планується сума 55,8 млн.грн. 
За цими цифрами – підтримка осіб з обмеженими фізичними можливостями, забезпечення телефонами інвалідів війни, соціальний захист ветеранів та інвалідів, допомога особам, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, допомога малозабезпеченим, сиротам, багатодітним сім’ям – це майже 24 тисячі пенсіонерів, 6,5 тисяч отримувачів субсидій та майже 7 тисяч отримувачів державної допомоги. Отже, соціальним захистом у Конотопі охоплено понад 37% мешканців.

4.2.Доходи та заробітна плата
У 2009 році в місті збережено та закріплено позитивну тенденцію зростання доходів населення. За 2009 рік, в порівнянні з минулим, середня заробітна плата зросла на 9,3% до 1712,07 грн. – це третій показник серед міст області (м.Охтирка – 2036,29 грн., м.Суми – 1841,26 грн.). По області середня заробітна плата становить 1593,42 грн.
Заборгованість із виплати заробітної плати, в порівнянні з початком року, зменшилась в чотири рази. Так, на початок 2009 року вона складала 4484,7 тис.грн., на кінець року – 1116,4 тис.грн., в тому числі: на економічно активних підприємствах міста – 18,0 тис.грн., на підприємствах-банкрутах – 1098,4 тис.грн.

4.3.Зайнятість населення
Одним з основних завдань Програми зайнятості населення міста є створення нових робочих місць. Станом на 01.01.2010 фактично створено 1893 нових робочих місця або 134,7% до річного завдання (1405), в т.ч.: 
-юридичними особами – 636,
-фізичні особи-підприємці – 858;
-найманих працівників у фізичних осіб-підприємців – 399.
Протягом 2009 року членами робочої групи з легалізації робочих місць було обстежено 185 суб’єктів господарювання. За результатами проведеної роботи легалізовано 51 робоче місце, притягнуто до відповідальності 53 роботодавці-порушники.
Станом на 01.01.2010 на обліку в міському центрі зайнятості перебуває 1478 осіб з числа мешканців міста. Протягом 2009 року до центру зайнятості звернулося 5461 особа (разом з перехідним контингентом 2008 року) незайнятого населення, працевлаштовані 1830 осіб. Рівень працевлаштування склав 33,51%.
Програмою зайнятості планувалось, що протягом року у сфері навчання і перенавчання візьме участь 345 осіб. У 2009 році професійним навчанням було охоплено 251 особа.
До громадських робіт залучалась 290 осіб, або 171% до річного плану (170). Витрачено на громадські роботи 199,4 тис.грн., в тому числі: 185,0 тис.грн. за рахунок коштів центру зайнятості та 14,4 тис.грн. за рахунок місцевого бюджету. 

4.4.Пенсійне забезпечення
Спільна робота управління Пенсійного фонду України в м.Конотоп та міської ради над виконанням завдань, визначених Урядом України, протягом 12 місяців поточного року була спрямована на забезпечення максимального обсягу надходжень до бюджету Фонду для своєчасного фінансування пенсій 23382 пенсіонерам міста, а також, інформування населення міста щодо стану та перспектив розвитку пенсійної реформи.
За 12 місяців поточного року до бюджету управління надійшло 176263,9 тис.грн. власних надходжень, що становить 94,1% від доведеного плану (187362,1 тис.грн.) та на 1,295 млн.грн. більше, ніж за відповідний період минулого року. Фінансова криза призвела до скорочення числа застрахованих осіб на 2,9 тис. та зменшення фонду оплати праці на 1,3 млн.грн., у результаті темпи росту власних надходжень зменшилися, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, на 37,8%. Забезпеченість власними коштами складає 71,7%.
На обліку в управлінні перебуває 3553 потенційних платників, у т. ч. юридичних – 483 осіб, фізичних – 3070 осіб, з них: сплачують внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 3453 осіб, у т. ч. 423 юридичних та 3030 фізичних осіб. Серед юридичних осіб, що не сплачують страхові внески: 46 – не ведуть фінансово-господарської діяльності, 14 – перебувають на різних стадіях банкрутства; серед фізичних осіб – 6 визнані банкрутами, 11 – перебувають в процедурі ліквідації, 23 – не ведуть фінансово-господарської діяльності.
Сьогодні на обліку в управлінні Пенсійного фонду України в м.Конотоп перебуває 23382 пенсіонерів.
Проведення 7 масових перерахунків пенсій, відповідно до прийнятих законодавчих актів протягом минулого року, сприяло зростанню середнього розміру пенсії. Станом на 1 січня 2010 року середній розмір пенсії складає 919,47 грн. 
Потреба на виплату пенсій на січень 2010 року склала 22,00 млн.грн., що на 500 тис.грн. більше, ніж за відповідний період минулого року.
Мінімальний розмір пенсій, призначених відповідно до статті 28 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, визначається виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 01.01.2010 – 573 грн. Із загального числа пенсіонерів одержують пенсію нижче прожиткового мінімуму 340 осіб, у розмірі прожиткового мінімуму – 498 осіб, вище прожиткового мінімуму – 22629.
Законом України „Про соціальний захист дітей війни” передбачена виплата надбавки до пенсії в розмірі 30% від мінімальної пенсії за віком. В управлінні перебуває на обліку 7944 осіб, які мають статус „дитина війни”. Підвищення до пенсії як „дитині війни” виплачується з 01.01.2008 року відповідно до вимог Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” та постанови КМУ від 22.05.2008 року №530 „Про деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян” в розмірі 10% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На сьогоднішній день пенсіонери звертаються до суду з позовними заявами щодо нарахування та виплати недоплаченої щомісячної надбавки за 2006-2008 роки. Протягом 2009 року відповідно до рішень Конотопського міськрайонного суду та Харківського апеляційного адміністративного суду проведені виплати до пенсії 239 особам на загальну суму 265,83 тис.грн.
Робота з громадянами, забезпечення своєчасного та якісного розгляду їх звернень є одним із важливих завдань, що стоїть перед органами виконавчої влади в місті Конотопі.
На сьогоднішній день в межах України функціонують зали обслуговування громадян в містах Хмельницькому та Конотопі, де послуги надаються в комплексі та запроваджені нові сучасні технології, спрямовані на оптимізацію функцій з призначення пенсій, вільного доступу громадян до об’єктивної та своєчасної інформації.
Позитивною тенденцією є зменшення боргу підприємств міста до бюджету Пенсійного фонду. Станом на 1 січня 2009 року борг на економічно-активних підприємствах міста складав 444,3 тис.грн., до кінця року він зменшився до 371,9 тис.грн.
Всього ж протягом року на всіх підприємствах міста борг було зменшено з 9727,9 тис.грн. до 2950,9 тис.грн., або на 69,7%.

5.Гуманітарна політика
5.1.Охорона здоров’я
Протягом 2009 року мережа закладів охорони здоров’я залишилась незмінною. 
Разом з цим, у звітному періоді відбулось збільшення видатків на охорону здоров’я. Так, на утримання установ ЦРЛ міським бюджетом використано видатки в сумі 38087,5 тис.грн., що більше на 25,6% ніж у минулому році, витрати бюджетних коштів на охорону здоров’я в розрахунку на одного мешканця міста склали 557,0 грн. (2008р. – 505,12 грн., 2007 рік – 247,78 грн.). Також, збільшились видатки на стаціонарне лікування ветеранів війни до 117,0 грн. (2008 – 97,74 грн., 2007 – 70,53 грн.). 
Протягом року з різних джерел було отримано медичне обладнання на загальну суму 966,4 тис.грн. (для відділення швидкої допомоги за кошти місцевого бюджету придбано 2 автомобілі «Газель», для лікування ускладнень пневмонії концентратор медичного кисню, велоергометр тощо).
Проведена робота щодо приведення у відповідність стандартів надання медичної допомоги в місті галузевим стандартам медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги. Так, у хірургічному відділенні ЦРЛ освоєний апарат для ендоскопічних втручань при жовчно-кам’яній хворобі, за допомогою якого вже проведено 35 операцій; розпочато лікування спайкової хвороби черевної порожнини.
У 2009 році одразу чотири підрозділи ЦРЛ (дитяче відділення, дитяча поліклініка, пологове відділення та жіноча консультація) отримали статус «Лікарня доброзичлива до дитини», який надає Всесвітня організація охорони здоров’я.  
Малюкова смертність знизилась з 11% у 2008 році до 7,8% у 2009 році.
За 2009 рік простежується тенденція до зниження природного спаду населення за рахунок збільшення народжуваності з 5,4% на 1 тис. населення у 2008 році до 5,9% за 2009 рік та зниження смертності з 13,2% на 1 тис. населення до 12,2%. 
Забезпечення медичними працівниками державних та комунальних лікувально-профілактичних закладів проводиться відповідно до наказу МОЗ України, але все ще залишається проблемним. На сьогодні залишаються не укомплектованими 6 посад лікарів (педіатр, лікар загальної практики сімейної медицини, невропатолог, патологоанатом, фтизіатр, дерматолог). З метою вирішення кадрового питання з Сумським державним університетом укладено угоди про співпрацю та регіональне замовлення.
Впродовж 2009 року епідемічна ситуація у місті залишалась стабільною, але починаючи з початку листопада, спостерігалося різке зростання захворюваності на ГРВІ. Всього у 2009 році на ГРВІ захворіло 10190 осіб (2008 – 3228 осіб). Протягом епідсезону від ускладнень ГРВІ сталося 4 летальні випадки, з них: за результатами досліджень у 3-х випадках виділено вірус грипу типу А/Н1N1/.
Протягом року у місті не зареєстровано захворюваності на черевний та висипний тиф, кашлюк, дифтерію, лептоспіроз, правець. Не реєструвались групові захворювання та спалахи в організованих колективах та побуті, пов’язані з продукцією підприємств харчової промисловості та джерелами питного водопостачання.

5.2.Освіта
У місті забезпечено стабільне функціонування та розвиток закладів освіти усіх типів та форм власності. 
Мережа галузі сформована відповідно до освітніх потреб і демографічної ситуації та залишається незмінною.
Дошкільною освітою охоплено 87% дітей (середній показник охоплення в Україні – 56%), відкрито 4 додаткові групи (ДНЗ №№3, 10, 13), що дало змогу забезпечити дошкільною освітою додатково 100 дітей. У 2009 році забезпечено 100% охоплення різними формами дошкільного виховання дітей 5-річного віку. Для допомоги дітям з вадами здоров’я працює 16 груп, в яких утримується 226 дітей.
У місті функціонує 16 загальноосвітніх шкіл, в яких навчається 6927 учнів. 
У минулому навчальному році 449 учнів взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні навчальних досягнень учнів, середній показник участі – 85% від усієї кількості випускників 2009 року, 80% учнів підтвердили рівень навчальних досягнень.
За результатами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2008-2009 навчальному році взяло участь 745 учнів шкіл, переможцями стали 219, результативність – 29,3%; у ІІІ (обласному) етапі учасниками були 110 учнів, з них: призові місця посіли 45 учнів, результативність – 40%; у ІV ( загальнодержавному) взяло участь 8 учнів, за результатами 6 стали переможцями, результативність становить 75%, що на 25% вище ніж у 2007-2008 навчальному році.
30 вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, які підготували переможців ІІІ і ІУ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, Всеукраїнських конкурсів і змагань, з 01.09.2009 встановленні надбавки у розмірі від 5% до 50% посадового окладу.
У місті збережено мережу із 8 позашкільних закладів, в яких навчаються 3889 учнів (54,1% від загальної кількості дітей і підлітків шкільного віку). Обласний показник складає – 51%.
Одним із основних завдань відділу освіти було вирішення питання підвезення дітей із віддалених сіл Підлипненської сільської ради, яка входить до складу Конотопської міської ради. За рахунок обласного бюджету був придбаний «Шкільний автобус» для підвезення дітей Підлипненської загальноосвітньої школи та реалізації інших освітніх проектів в нашому місті, що дало змогу залучити до міста майже 200 тис.грн. інвестицій.
Підвищення якості освіти, а отже і розвиток суспільства неможливі без оволодіння сучасними інформаційними технологіями. Усі загальноосвітні заклади міста мають 364 одиниці комп’ютерної техніки, з яких 100% підключені до мережі Інтернет; 12 закладів міста мають сучасні мультимедійні комплекси. Середній показник забезпеченості комп’ютерною технікою у місті складає 19 учнів на 1 комп’ютер, що відповідає середньообласному (2009 – 19 учнів на 1 комп’ютер, у 2008 – 27). 
На цей навчальний рік стоїть завдання щодо підключення до мережі Інтернет позашкільних закладів та шкільних бібліотек.
Кількість студентів на 10 тис. населення складає 505 осіб (обласний показник – 614), 4700 юнаків та дівчат здобувають вищу освіту у 6 (з них – 2 приватні) вищих навчальних закладах. Один студент ВНЗ та 2 учні ЗОШ нашого міста отримують стипендії Президента України (у 2008 році – 3), 2 студенти ВНЗ та 5 учнів – стипендії голови ОДА (2008 – 7). 
Бюджет галузі освіти в 2009 році склав 45256,4 тис.грн., що на 17,9% більше ніж в 2008 році. Видатки на капітальні ремонти та підготовку до нового навчального року з місцевого бюджету склали 446,4 тис.грн. (у 2008 році – 389,2 тис.грн.) та залучено 700 тис.грн. позабюджетних коштів. 
Забезпечено виконання планових завдань щодо споживання всіх видів енергії та води, спожито 97% до планових показників теплової енергії, 92% електроенергії та 86% води.
За рахунок міського бюджету покращено навчально-матеріальну базу закладів освіти на загальну суму 348,5 тис.грн., придбано спортивного інвентарю на суму – 120 тис.грн., оновлено технологічне обладнання та постільна білизна в дошкільних закладах на суму 83,0 тис.грн.
За результатами участі у міжнародних конкурсах, грантах та програмах залучено 707,5 тис.грн. (у 2008 році – 438,9 тис.грн.), даний напрям роботи залишається одним із пріоритетних завдань і у 2010 році. 
У 2009 році започаткована відзнака для обдарованих учнів «Ерудит», вручення якої, 16 інтелектуально обдарованим учням, відбулось на святі «Сузір’я дитячих талантів» напередодні 1 червня.
Вперше в місті проведено обласне свято «Планета дитинства», присвячене Дню захисту дітей. 
У 2009 році вдруге за ініціативи станції юний натуралістів реалізований проект «Ландшафтний дизайн», досвід якого був оцінений Асоціацією міст України та матеріали розміщені в журналі «Кращі практики місцевого самоврядування».
У травні та вересні 2009 року на базі позашкільних закладів міста були проведені дві Міжнародні науково-практичні конференції.
Завершено капітальний ремонт басейну в ЗОШ №13, розпочато ремонт фасаду Підлипненської школи.

5.3.Сім’я і молодь
Забезпечення умов для відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, робота з багатодітними сім’ями, сприяння розвитку молодіжної творчості – основні напрями роботи відділу у справах сім’ї, молоді та спорту.
За період проведення оздоровчої кампанії 2009 року було оздоровлено 3655 дітей – у 3 заміських та 15 пришкільних таборах; 82 дитини – у всеукраїнських таборах та 40 дітей – у обласних ПТНТ «Коловрат», «Сузір’я-1», «Сузір’я-2». 
За час літнього оздоровлення забезпечені послугами відпочинку та оздоровлення діти пільгових категорій: діти-сироти – 122, діти-інваліди – 34, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей – 320, діти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС – 54, діти, які перебувають на диспансерному обліку – 224, діти з девіантною поведінкою – 42, талановиті та обдаровані діти – 530. 
Протягом 2009 року у ДПУ МДЦ «Артек» та «Молода гвардія» відпочило та оздоровилося відповідно 15 та 5 дітей, з яких 5 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 5 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, 8 талановитих та обдарованих дітей, 1 дитина з обмеженими функціональними можливостями, 1 дитина – лідер дитячої громадської організації. На фінансування оздоровчої кампанії виділено 282 тис грн. 
Станом на 01.01.2010 року у місті проживає 142 багатодітних родини, в яких виховується 473 дитини. У напрямі підтримки багатодітних сімей у 2009 році було проведено наступну роботу:
-150 дітей з багатодітних сімей змогли безкоштовно відвідати циркові вистави; 5 сімей, де мешкає 5 і більше дітей, отримали солодкі подарунки; одна багатодітна сім’я м.Конотопа отримала сучасний комп’ютер у подарунок від голови ОДА;
-у 2009 році 3 жінкам, жителькам міста Конотопа, присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», всього по місту таких жінок – 4. Направлено на розгляд документи 9 претенденток.
2009 рік в Україні за ініціативи Президента України було проголошено Роком молоді. Відділом у справах молоді та спорту здійснювалася робота по реалізації основних заходів щодо розбудови молодіжної політики в місті.
Відповідно до програми «Молодь» на проведення заходів було заплановано 25,5 тис.грн. , які в повному обсязі використано протягом року. 
Тимчасово працевлаштовано в літній період 2009 року близько 200 осіб (2008 року 250 осіб) – ТОВ «Сади України», заміські табори відпочинку, сфера обслуговування АР Крим, с/г роботи Липоводолинський район, с/г роботи Польща. 
У місті налічується 105 громадських організацій різного спрямування, з них: 22 спортивного напрямку. Найактивнішими є молодіжні громадські організації «Новий час», «Батьківський дім», «Діамант», «Нове життя», «Провідна зірка», благодійні фонди «Відень» та «Серця любові». 
За 2009 рік, відповідно до змін у законодавстві, відпрацьовано Порядок взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і центру щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково. На базі інспекції проведено Дні центру. Надано 42 соціальні послуги.
В місцевому банку даних сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах перебуває 44 сім’ї, в них – 80 дітей. Перебувало сімей під соціальним супроводом – 4, в них дітей – 8, надано соціальних послуг – 44. Проведено соціальних інспектувань сімей – 29. Збільшено на 13% кількість волонтерів центру та рівня їх методичної підготовки.
У 2009 році було видано літературний альманах «Конотоп молодий», куди увійшли твори 24 молодих авторів. На базі Конотопської гімназії за допомогою Асоціації сприяння міжнародному бізнесу та розвитку для молоді відкрито центр Євроатлантичної інтеграції України. Підписано угоду про створення «Центру російської культури», що дасть змогу молоді міста через Посольство РФ в Україні отримувати інформаційну підтримку в діяльності та здійснювати культурні обміни між державами. В рамках міжнародного проекту «Підтримка у створенні комплексної системи соціальних послуг для молоді» отримано обладнання на суму 25,0 тис.грн.

5.4.Робота з неповнолітніми
Відповідно до чинного законодавства на службу у справах дітей міської ради покладено питання організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Протягом 2009 року на первинний облік поставлено 33 дитини (в 2008 році – 36 дітей), 95% посиротілих дітей влаштовано до сімейних форм виховання (2008 рік – 88%).
З метою підтримки і розвитку національного усиновлення та сімейних форм виховання громадянами України протягом 2009 року усиновлено 3 дітей з первинного обліку ССД (2008 рік – 5 дітей).
Загалом за звітний період здійснено 6 односторонніх усиновлень та 5 двосторонніх (2008 рік – 5 та 3 відповідно). На обліку на усиновлення перебуває 2 родини.
Протягом 2009 року було створено 3 сім’я, до яких влаштовано 7 дітей. Станом на 01.01.2010 в місті існує 7 прийомних сімей, в яких перебуває 13 дітей. Виплати прийомним батькам складають 76,0 тис.грн.
Протягом 2009 року проведено 20 профілактичних рейдів, поміщено до Конотопського притулку для дітей 41 дитину (в 2008 році – 38 рейдів, поміщено до Конотопського притулку – 35 дітей).
З метою профілактики правопорушень серед неповнолітніх ССД разом з кримінальною міліціє було обстежено за місцем мешкання 160 неблагонадійних сімей, в результаті таких відпрацювань до адміністративної відповідальності притягнено 65 батьків за ухилення від обов’язків з виховання своїх дітей.
Службою забезпечено виявлення та облік дітей, що перебувають в складних життєвих обставинах. На даний час на обліку знаходиться 28 осіб, з якими систематично проводиться профілактично-роз’яснювальна робота в ході проведення рейдів з виїздом за місцем проживання.
У жовтні 2009 року на базі міської ради проведено круглий стіл із представниками служб у справах дітей міськвиконкомів та райдержадміністрацій Сумської області на тему «Механізм взаємодії органів і служб у справах дітей у сфері соціального захисту дітей».
Спільно із благодійним фондом «Відень» започатковано реалізацію проекту щодо створення інноваційного дитячого будинку сімейного типу.

5.5.Фізична культура і спорт
Наявна спортивна інфраструктура місті складається з:
-2 ДЮСШ, які мають 9 виділень з видів спорту (футбол, баскетбол, гандбол, греко-римська боротьба, лижні гонки, легка атлетика, бокс, настільний теніс, тхеквандо);
-22 клуби фізкультурно-спортивної направленості;
-11 спортивних федерацій (волейболу, футболу, боксу та тайського боксу, шахів, східних видів боротьби і бойових мистецтв, баскетболу, пауерліфтингу, стендової стрільби, тхеквондо, карате до, нетрадиційних та екстремальних видів спорту, хокею з шайбою);
-2 стадіони;
-4 футбольних поля; 
-22 спортивні зали;
-34 спортивних майданчиків;
-30 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, тенісний корт.
З 2004 року працює міський центр «Спорт для всіх», до складу якого входить: 6 спортивних клубів за місцем проживання, в яких працюють 26 секції з 8 видів спорту (футбол – 5, баскетбол – 3, волейбол – 3, настільний теніс – 4, дартс – 4, шашки – 3, шахи – 3, спортивний туризм (пішохідний, велосипедний, байдарковий) – 1, 2 групи здоров’я за місцем проживання, які знаходяться в мікрорайонах «Житломасив» – ФОК та на сел.КВРЗ – ДЮСШ «Старт». 
До занять фізичною культурою та спортом залучено понад 720 чоловік різних верств населення; працює 5 спеціалістів у мікрорайонах; 7 спортивних майданчиків (вул.Лісового, 48, пр.Миру, 54, вул.Клубна, 21, вул.Клубна, 97, вул.Рябошапко, 25, вул.Жарікова, 21, вул.Ген.Тхора, 61/а), 2 центра спортивного дозвілля (вул.Лісового, 48, вул.Рябошапко, 9), спортивний зал «Глобус» (вул.Леніна, 14), а також, частина приміщення по вул.Рябошапко, 25/в.
Обсяги фінансування з місцевого бюджету
Заклад 2007, тис.грн. 2008, тис.грн. 2009, тис.грн.
ДЮСШ М. Маміашвілі 962,5 1425,1 1306,2
ДЮСШ «Старт» 150,0 279,1 366,0
МЦФЗН «Спорт для всіх» 119,6 316,7 220,5
Фінансування галузі з місцевого бюджету у 2009 році склало 2068,2 тис.грн., та з бюджету розвитку на реконструкцію спортивних споруд 563,8 тис.грн., з них: 
-ДЮСШ М.Маміашвілі управління освіти – 1306,2 тис.грн., в т.ч. окремо на проведення навчально-спортивної роботи – 72,4 грн., придбання спортивного інвентарю – 41,7 тис.грн.;
– ДЮСШ “Старт” – 366,0 тис.грн., в т.ч. окремо на проведення навчально-спортивної роботи – 10,5 тис.грн., та придбання спортивного інвентарю – 41,3 тис.грн.
В місті активно розвиваються 30 видів спорту, з них: 16 олімпійських, 14 не олімпійських та 74 спортивних гуртків та секцій з різних видів спорту. 
Напрацьована оптимальна система проведення міських змагань серед різних категорій населення від дітей дошкільного та шкільного віку до людей похилого віку. 
Протягом 2009 року було проведено близько 240 змагань міського рівня, взято участь у 34 змаганнях обласного рівня, 15 змаганнях державного рівня, 6 змаганнях міжнародного рівня. 
Проведено 6 комплексних спартакіад: серед державних службовців, серед допризовної молоді, серед учнів ПТУ і ВНЗ 1-4 рівнів акредитації, спартакіада серед робітничих колективів, серед дітей спортивних клубів за місцем проживання , банківських установ, інвалідів різних нозологій, таборів відпочинку. 
Фізкультурно-оздоровчою роботою в місті охоплено понад 20 тис. осіб. 6 спортсменів міста входять до складу збірних команд України: Олег Брун – стендова стрільба, Супрун Інна – біатлон, Анцибор Марина, Олех Вікторія, Лелетко Ірина – лижні гонки. Слід відзначити, що у 2009 році було вирішено питання забезпечення власним житлом двох спортсменок: І.Супрун та М.Анцибор.
У звітному періоді наказом Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту ДЮСШ ім.Маміашвілі присвоєно І категорію (в області з 54 спортивних шкіл, І категорію мають – 8). Два тренера отримали високі звання: наказом Міністра молоді і спорту присвоєно звання «Заслужений тренер України» Радевичу О.І., старшому тренеру-викладачу з лижних гонок ДЮСШ М.Маміашвілі, звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту» отримав Заслужений тренер СРСР та України, тренер з греко-римської боротьби Єфремов А.С. Побудовано лиже-роллерну трасу на стадіоні «Локомотив».

5.6.Розвиток культури
Протягом останніх років у місті проведено значну роботу за всіма напрямами розвитку культури.
У 2009 році базова мережа закладів культури міста була збережена.
Загальна сума видатків на галузь культура у 2009 році склала 4774,4 тис.грн., що на 12% більше ніж у 2008 році.
За 2009 рік за рахунок бюджетних коштів у закладах культури проведено капітальних ремонтів на суму 151,1 тис.грн. На покращення матеріально-технічного стану закладів витрачено 130,7 тис.грн. коштів місцевого бюджету, в тому числі:
-27,8 тис.грн. на придбання літератури для ЦБС;
-20,0 тис.грн. на придбання музичних інструментів. 
Від платних послуг закладами культури отримано коштів 158,5 тис.грн., що складає 131% до відповідного періоду минулого року. 
Продовжує свою роботу Інтернет-центр в ЦМБ, що має окреме обладнане місце для людей з обмеженими фізичними можливостями.
Сума коштів, які надійшли від платних послуг Інтернет-центру за рік склала 19,4 тис.грн., що вдвічі більше ніж у 2008 р.
На виконання Указу Президента України №207/2008 від 11.03.2008 “Про відзначення 350-річчя перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві” проведені урочисті заходи, в краєзнавчому музеї створена експозиція «Оборона Конотопа. Конотопська битва 1659 року».
За рік в краєзнавчому музеї проведено 355 екскурсій (музей відвідало 14,5 тис. чол.); в музеї авіації проведено 125 екскурсії (відвідувачів 2,6 тис. чол.); в музеї-садибі М.Драгомирова 64 екскурсії (відвідувачів – 1,5 тис. чоловік). Створення експозиції «Оборона Конотопа. Конотопська битва 1659 року» дало змогу збільшити надходження до спеціального фонду закладу на 45%.
У місті в 11-й раз проведено міський фестиваль юних виконавців «Зірки надій», 7-й – пленер «Барви Малевича», 3-й – хореографічний фестиваль ім.В.Бондаренко та 3-й відкритий міський фестиваль юних виконавців «Шлях до зірок». Загальна кількість учасників складає 475 осіб, що на 14% більше ніж у 2008 році (413 учасників), що дає змогу говорити про підвищення популярності конкурсів не тільки серед мешканців міста, а й поза його межами. 
В закладах культури протягом року діяли 32 колективи художньої самодіяльності, які взяли участь у 24-х творчих конкурсах всеукраїнського та обласного рівнів, де посіли 12 призових місць на всеукраїнських та 16 – на обласних конкурсах.
Контингент двох дитячих музичних шкіл збережений і складає 562 учня. За рахунок місцевого бюджету у 2009 році 90 учнів пільгових категорій звільнені від оплати за навчання. Рішенням Регіональної експертної ради щодо підсумків державної атестації початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів Конотопська дитяча музична школа №1 та Конотопська дитяча музична школа №2 атестовані з відзнакою (наказ управління культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації №89 від 11.06.2009).
У звітному році вперше проведений:
-регіональний етап Всеукраїнського фестивалю бандурного мистецтва імені Остапа Вересая; 
-спільно із Всеукраїнською студією військово-історичного мистецтва у місті було організовано виставку батальних картин «Конотопська битва: погляд крізь століття»;
-у міському будинку культури «Зоряний» розпочав роботу новий культурологічний проект-клуб людей похилого віку «Надвечір’я», основною метою якого є організація вечорів відпочинку, екскурсій, творчих зустрічей, порятунок від самотності та реалізація творчого потенціалу людей похилого віку.
Розпочав роботу культурно-освітній проект для найменших конотопців «Школа творчого розвитку дитини «Кенгуру», завданням якого є початковий розвиток у дітей дошкільного віку з образотворчої, музичної та естетичної творчості.
Започатковано проведення турнірів спортивного танцю на базі молодіжного центру «Сучасник».
Відновлено традиції проведення творчих вечорів видатних діячів культури міста.

6.Безпека проживання
Робота міської ради з питань безпеки життєдіяльності населення в 2009 році спрямовувалась на виконання комплексних дій з ефективної реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
Робота міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій була спрямована, насамперед, на запобігання надзвичайних ситуацій. За рік проведено 14 засідань, на яких розглянуто 28 питань.
У 2009 році проведено чотири технічні перевірки системи оповіщення цивільної оборони міста, що підтвердило відповідність системи оповіщення цивільної оборони вимогам “Положення про організацію оповіщення та зв’язку у надзвичайних ситуаціях”. 
Розпочата робота з проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту.
На обласних курсах ЦО підготовлено за 12 місяців 46 осіб, на міських курсах – 123 особи.
Співробітниками відділу з питань НС, ЦЗН та взаємодії з правоохоронними органами міської ради за рік здійснено 5 виїздів на місця знахідок вибухонебезпечних предметів. 
У 2009 році вдалося запобігти загибелі людей на водних об’єктах міста. Для КЗ “Рятувально-водолазної служби” придбано оснащення на суму близько 4,0 тис.грн. 
Протягом 2009 року проводилась робота з виконання доручень Президента України від 23.09.2005 № 1-1/996 та Кабінету Міністрів України від 27.09.2005 №49143/1/1-05 у сфері забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності в рамках реалізації комплексної програми профілактики правопорушень на 2008-2011 роки, Закону України “Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону”, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень обласної та міської рад з питань попередження та боротьби зі злочинністю.
В кризових умовах значна увага міської ради була приділена підтримці міліції шляхом виділення коштів на придбання ПММ, мототранспорту для дільничних інспекторів міліції, створення їм належних умов праці на дільничних пунктах по прийому громадян за місцем їх мешкання, завдяки чому покращилися стан охорони громадського порядку, захист законних прав і свобод громадян, профілактика злочинності серед неповнолітніх, боротьба з наркоманією та зі злочинністю в сфері економічних відносин.
Закрито 7 нелегальних пунктів прийому металобрухту, порушено 2 кримінальні справи, 5 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. 
Значно активізувалась робота громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону. Дільничними інспекторами міліції спільно з членами громадського формування здійснено 1549 заходів з охорони громадського порядку, в ході яких було виявлено та розкрито 30 злочинів, затримано та притягнуто до відповідальності 264 порушника адміністративного законодавства. Постійно здійснювався громадський нагляд за особами, які повернулися з місць позбавлення волі, адмінпіднаглядними, сімейними дебоширами та за особами, схильними до хуліганських дій з метою недопущення ними скоєння правопорушень, проведено 1549 бесід з підобліковими.
Адміністративною комісією при виконкомі міської ради у 2009 році розглянуто 209 адміністративних справ. Попереджено 61, оштрафовано 148 осіб. Загальна сума штрафів склала 5151 грн.
В результаті проведеної роботи щодо запобігання та протидії нелегальній міграції правоохоронними органами та відділеннями прикордонного посту “Конотоп” виявлено 847 порушень іноземними громадянами і особами без громадянства правил перебування в Україні та транзитного проїзду через територію України, з них не пропущено 107 нелегальних мігрантів, виявлено 96 порушень порядку надання іноземним громадянам і особам без громадянства житла, транспортних засобів та інших послуг. Порушники притягнуті до адміністративної відповідальності.
Протягом 2009 року вдалося запобігти негативним проявам і резонансним злочинам та іншим правопорушенням, що могли б дестабілізувати обстановку в місті, не було допущено масових порушень громадського порядку при проведенні культурно-масових, громадсько-політичних заходів.
У порівнянні з 2008 роком, у 2009 році на території міста вдалося зменшити скоєння тяжких злочинів загально кримінальної спрямованості на 10,0%, тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками на 66,7%, наркотичних злочинів на 21,8%, крадіжок колективного майна на 25,0%, незаконних заволодінь автомототранспортом (включаючи автомобілі) на 40,0%, ДТП зі смертельними наслідками на 16,7%, без смертельних наслідків на 75,0%. Не допущено зґвалтувань, розбоїв та пограбувань колективного майна, підпалів, зростання кількості розбоїв особистого майна, крадіжок приватної худоби. Рівень злочинності з розрахунку на 10 тисяч населення склав 50,7, що нижче середньообласного показника (61,92). 
Розкрито злочинне угрупування, члени якого притягнуті до кримінальної відповідальності за реалізацію наркотичної речовини (трамадол). 
Разом з цим, слід зазначити, що правоохоронним органам не вдалось досягти зменшення кількості тяжких злочинів, число яких збільшилось на 2,5% і їх зареєстровано на 9 більше, ніж у 2008 році.

7.Зв’язки з громадськістю
Одним з пріоритетів у 2009 році було збільшення відсотку вирішення питань, порушених у зверненнях громадян. Якщо в 2006 році він становив 38%, в 2007 – 41%, в 2008 році – 43% то у 2009 році частка вирішених питань зросла до 55,6%.
У 2009 році до виконавчого комітету Конотопської міської звернулося 1576 мешканців (1633 – у 2008 році), від них надійшло 1178 письмових і 398 усних звернень, що на 57 звернень менше, ніж у минулому році. В цих зверненнях порушено 2020 питань, (1988 – в 2008 році), що більше в порівнянні з 2008 роком на 32 питання. 
Разом з цим, на 24 зменшилася кількість колективних звернень (2009 – 137, 2008 – 161), що говорить про результативність спільної роботи міської ради та її виконавчого комітету. Розгляд даних звернень здійснюється з виїздом на місце, за участю заступників міського голови, депутатів міської ради, представників виконкому спільно з мешканцями та розглядаються на комісії з розгляду повторних та колективних звернень громадян. 
Крім цього, суттєво збільшилась кількість повторних звернень від мешканців міста, якщо в 2008 році їх надійшло 11, то за звітний період число повторних звернень становить 26, в яких було порушено 36 питань, із них: вирішено позитивно – 17, на 18 – надані роз’яснення відповідно до чинного законодавства, 1 – перебуває на контролі виконання. Причинами виникнення повторних звернень: неякісне виконання ремонтних робіт, перенесення термінів виконання робіт, відсутність законних підстав для позитивного вирішення питань.
Від депутатів міської ради надійшло 106 звернень, що складає 6,7% від загальної кількості звернень. Позитивно вирішено 65,5%.
За 2009 рік до міської ради надійшло вхідної службової кореспонденції 3817 листів, що на 627 менше в порівнянні з 2008 роком. На довготерміновому контролі перебуває 148 листів.
У 2009 році на базі житлово-ремонтного експлуатаційного підприємства «Житлосервіс» було створено пункт обслуговування замовників. Мешканці вказаного мікрорайону міста мають можливість залишити свої звернення, адресовані керівництву виконавчого комітету міської ради, безпосередньо за місцем проживання. Протягом 2009 року через пункт обслуговування замовників до виконкому було передано на реєстрацію 14 звернень. 
З ІІ-го півріччя 2009 року на першому поверсі будинку міської ради розпочав свою роботу інформаційно-довідковий центр, в якому з 8-00 до 17-30 (в п’ятницю з 8-00 до 16-30) мешканці міста можуть отримати консультації з будь-яких питань, що стосуються роботи виконавчого комітету міської ради. Протягом звітного періоду в інформаційно-довідковому центрі було прийнято близько 3 тисяч осіб.
В місті Конотоп діє 56 квартальних комітетів, які охоплюють 250 вулиць та 190 провулків. З метою консолідації роботи органів самоорганізації населення протягом 2009 року було проведено 11 нарад з головами квартальних комітетів, на яких порушено 87 питань, з них: 58 виконано, 29 знаходяться на контролі. Основні питання, які хвилювали кварткомів – це благоустрій вулиць кварталів (грейдування та висипка, знищення амброзії, прибирання сміттєзвалищ, відновлення освітлення тощо).
Станом на 1 січня 2010 року в місті зареєстровано 68 міських осередків політичних партій та 110 громадських організацій. За 2009 рік зареєстровано 9 нових громадських об’єднань. Виконавчий комітет сприяє конструктивній співпраці з політичними силами та громадськими організаціями міста. Всі політичні сили, громадські організації постійно запрошуються до проведення загальноміських заходів і урочистостей під час проведення державних і міських свят.
Значимим 2009 рік став і для релігійного життя міста. В рамках відзначення 350-ї річниці Конотопської битви, за кошти благодійників, побудовано церкву Різдва Пресвятої Богородиці, єдиний у місті діючий храм Української Православної Церкви Київського Патріархату. Також у серпні цього року в мікрорайоні «Порт» відкрито храм Свято-Успенської громади Української Православної Церкви Московського Патріархату. 
Протягом 2009 року проводилась робота з підвищення рівня інформованості населення про діяльність міської ради, її виконавчих органів. З цією метою для газет та радіо щотижнево надавались прес-релізи, в яких інформується про найбільш значимі події, що відбулись у місті протягом тижня. В 2009 році налагоджені зв’язки з обласними газетами «В двух словах» та «Ваш шанс», обласним радіо «Слобода FM», куди також направляються прес-релізи.
Також, для більш широкого інформування населення про роботу влади, офіційні повідомлення розміщувались у мережі Інтернет на сайті міської ради в розділі новин та на сторінці «Конотопські новини», де можна залишити коментарі на опубліковані новини. Крім цього, за рік видано 12 номерів «Вісника міської ради», які розповсюджувались серед відвідувачів міської ради, під час інформаційних нарад, на сесіях міської ради.
Минулий рік став підготовчим до виборів Президента України. І хоча згідно з законодавством організацію і проведення виборного процесу здебільшого покладено на політичні інститути, органи місцевої влади були відповідальними за підготовку списків виборців. Так, протягом 2009 року відділ ведення Державного реєстру виборців працював над виконанням Закону України “Про Державний реєстр виборців”, своєчасне виконання доручень Розпорядника Реєстру.
Чотири рази на рік питання про роботу по веденню Державного реєстру виборців виносилось на інформаційну нараду.
На сайті міської ради 10.06.2009 створена інформаційна сторінка відділу ведення Державного реєстру виборців з метою інформування населення про роботу з ведення Реєстру в місті та прав громадян щодо перевірки своїх персональних даних.
На виконання відповідних нормативних актів в місті було проведено первинне уточнення персональних даних виборців.
Протягом року була забезпечена робота із щоквартального поновлення персональних даних державного реєстру виборців відповідно до наданих відомостей про виборців всіма суб’єктами подання відомостей. 
За 2009 рік було прийнято 1184 письмові заяви від виборців, з них: 310 заяв щодо включення до Державного реєстру виборців, 705 заяв щодо зміни персональних даних та 169 заяв щодо зміни виборчої адреси виборця. За результатом розгляду звернень виборців керівником відділу було видано 310 наказів щодо включення виборців до Реєстру, 705 наказів щодо зміни персональних даних виборців. До ЦВК надіслано 30 письмових звернень щодо зміни виборчої адреси виборців стосовно 714 осіб.
Надіслано на виборчу адресу виборцям 1184 довідки щодо його персональних даних, внесених до Реєстру. 
До СГІРФО було зроблено 57 запитів на 3500 осіб щодо перевірки їх місця реєстрації. Через відділ РАЦС було перевірено 210 осіб щодо підтвердження факту смерті.
Було виявлено 2006 кратних включень. Надіслано 2006 повідомлень виборцям з пропозицією в десятиденний термін строк звернутися до відділу ВДРВ для підтвердження його виборчої адреси.