Глава 2.1. Загальні засади формування і функціонування системи міського самоврядування

    Стаття 2.1.1.
    Система міського самоврядування визначається Конституцією України, Законом “Про місцеве самоврядування в Україні”.
    Система міського самоврядування включає:
    – міську громаду – первинний суб’єкт міського самоврядування, яка може безпосередньо вирішувати будь-яке питання, віднесене Конституцією та законами України до відання міського самоврядування;
    – міську раду – представницький орган міського самоврядування;
    – міського голову;
    – виконавчі органи міської ради;
    – органи самоорганізації населення.

    Стаття 2.1.2.
    Розмежування повноважень між елементами системи міського самоврядування здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

Глава 2.2. Територіальна громада міста

    Стаття 2.2.1.
    Територіальну громаду міста складають жителі міста.

    Стаття 2.2.2.
    Реєстрація жителів міста здійснюється у порядку, визначеному законодавством.
    Відомості реєстрації передаються у виконавчий комітет міської ради у порядку та строки, визначені чинним законодавством.

    Стаття 2.2.3.
    Право на участь у здійсненні міського самоврядування в повному об’ємі здійснюють члени міської громади громадяни України, які досягли 18-річного віку та не визнані судом недієздатними. Вони мають право обирати органи і посадових осіб міського самоврядування, бути обраними або призначеними до органів міського самоврядування або Їх посадовими особами, брати участь у міських референдумах, зборах громадян за місцем проживання та користуються іншими передбаченими Конституцією і законами України та цим Статутом, правами на участь у здійсненні міського самоврядування.

    Стаття 2.2.4.
    Особам, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою міста та внесли суттєвий вклад в соціально-економічний та культурний розвиток міста, за рішенням міської ради може бути присвоєно звання “Почесний громадянин міста Конотоп”.
    Звання почесного громадянина міста присвоюється незалежно від громадянства особи та місця проживання.
    Підстави та порядок присвоєння звання почесного громадянина міста, його статус визначаються Положенням про почесне громадянство міста, яке затверджується рішенням міської ради.
    Міська рада може засновувати відзнаки, якими нагороджуються жителі міста, інші громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають значні заслуги перед містом та внесли суттєвий вклад в соціально-економічний та культурний розвиток міста.
    Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус осіб, нагороджених цими відзнаками, встановлюються Положенням про відзнаки міста, яке затверджується рішенням міської ради.

    Стаття 2.2.5.
    Жителі міста здійснюють своє право на міське самоврядування безпосередньо або через органи міського самоврядування.

    Стаття 2.2.6.
    Право жителів міста брати участь у здійсненні міського самоврядування може бути реалізовано в наступних формах:
    – міський референдум;
    – вибори депутатів міської ради, депутатів Сумської обласної ради та міського голови м.Конотопа (місцеві вибори);
    – загальні збори громадян за місцем проживання;
    – колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб міського самоврядування;
    – громадські слухання;
    – міські ініціативи;
    – участь у роботі органів міського самоврядування, органів самоорганізації населення та робота на виборних посадах міського самоврядування;
    – інші, не заборонені законом, форми.

    Стаття 2.2.7.
    Вищими формами безпосереднього здійснення міською громадою міського самоврядування є міський референдум і місцеві вибори.

 

Глава 2.3. Міський референдум

    Стаття 2.3.1.
    Міський референдум – це прийняття рішення з питань, віднесених Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого волевиявлення жителів міста, які мають право голосу.
    Жителі міста беруть участь у міських референдумах.
    Міський референдум проводиться з метою безпосереднього вирішення міською громадою важливих питань, віднесених до відання міського самоврядування.
    На міський референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади, а також питання затвердження міського бюджету та встановлення місцевих податків.
    Питання, які не віднесені чинним законодавством до відання міського самоврядування, але мають важливе значення для міської громади, соціально-економічного та культурного розвитку міста, можуть бути винесені на міський консультативний референдум, наслідки якого не мають обов’язкового характеру.

    Стаття 2.3.2.
    Участь у міському референдумі є вільною. Ніхто і ні в якій формі не може бути примушений до участі у міському референдумі.

    Стаття 2.3.3.
    Рішення про проведення міського референдуму приймає міська рада на вимогу депутатів міської ради.
    Міський референдум за міською ініціативою проводиться на вимогу не менш як 10% жителів міста, які постійно проживають на даній території і мають право голосу.

    Стаття 2.3.4.
    Порядок підготовки та проведення міського референдуму визначається законом.

    Стаття 2.3.5.
    Рішення міського референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини жителів міста, які взяли участь у голосуванні.
    Рішення міського референдуму не потребує затвердження будь-яким органом чи посадовою особою міського самоврядування або державної влади.
    Рішення міського референдуму та результати голосування публікуються комісією з проведення міського референдуму протягом десяти днів після його проведення.
    Рішення міського референдуму набувають чинності з моменту опублікування.
    Про результати голосування на консультативному міському референдумі міський голова у десятиденний термін інформує органи і посадових осіб, до відання яких віднесені питання, що були предметом консультативного референдуму.

Глава 2.4. Місцеві вибори

    Стаття 2.4.1.
    Місцеві вибори – це обрання депутатів міської ради, депутатів Сумської обласної ради та міського голови шляхом голосування жителів міста, які мають право голосу.
    Шляхом місцевих виборів можуть заміщуватися інші посади міського самоврядування, якщо це передбачено чинним законодавством України.

    Стаття 2.4.2.
    Місцеві вибори є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
    Ніхто не може бути примушений до участі у місцевих виборах.

    Стаття 2.4.3.
    Порядок призначення і проведення місцевих виборів та встановлення результатів голосування визначається законами України.


Глава 2.5. Загальні збори громадян за місцем проживання

    Стаття 2.5.1.
    Загальні збори громадян за місцем проживання скликаються по будинках, вулицях, кварталах, житлових комплексах, мікрорайонах міста або інших внутрішньо-міських територіальних утвореннях з метою:
    – обговорення питань загальноміського значення;
    – обговорення питань, віднесених до відання загальноміських органів міського самоврядування, які мають важливе значення для відповідних жителів, та подання пропозицій з цих питань;
    – створення органів самоорганізації населення;
    – заслуховування повідомлень та звітів про роботу органів і посадових осіб міського самоврядування, органів самоорганізації населення;
    – прийняття рішення про участь на громадських засадах жителів міста в роботах з благоустрою, у сприянні охороні громадського порядку, збереженню житлового фонду, пам’ятників історії і культури, наданні допомоги соціально незахищеним членам громади;
    – прийняття рішення про запровадження місцевих зборів на засадах добровільного самооподаткування;
    – прийняття рішення про добровільні внески та пожертви відповідних жителів міста на громадські потреби;
    – вирішення інших питань міського значення відповідно до чинного законодавства.

    Стаття 2.5.2.
    У великих внутрішньоміських територіальних громадах (в межах мікрорайонів), де неможливо провести загальні збори громадян, за рішенням виконавчого комітету міської ради або відповідного органу самоорганізації населення для обговорення і вирішення питань, передбачених законодавством та цим Статутом, скликаються збори представників відповідних жителів міста.
    Норми представництва на ці збори встановлюються органом, якій їх скликає.

    Стаття 2.5.3.
    У роботі загальних зборів громадян мають право брати участь жителі міста, які мають право голосу на місцевих виборах та проживають на відповідній території (будинок, вулиця, квартал, житловий комплекс, мікрорайон).
    У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, міський голова, депутати міської ради, посадові особи органів міського самоврядування, представники органів державної влади, об’єднань громадян та підприємств.

    Стаття 2.5.4.
    Загальні збори громадян скликаються міським головою за власною ініціативою або з ініціативи депутатів міської ради, виконавчого комітету чи відповідного органу самоорганізації населення.
    Загальні збори громадян можуть також скликатися міським головою за пропозицією не менш як однієї третини від загальної кількості відповідних жителів, що мають право голосу на місцевих виборах.
    Розпорядження міського голови про скликання загальних зборів громадян оприлюднюється не пізніш як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на їх обговорення.

    Стаття 2.5.5.
    Загальні збори громадян є правомочними за умови присутності на них не менше половини відповідних жителів міста.
    На загальних зборах громадян головує міський голова або керівник відповідного органу самоорганізації населення чи особа, визначена міським головою.
    Для ведення протоколу загальних зборів громадян обирається секретар зборів. Порядок денний загальних зборів затверджується загальними зборами за пропозицією міського голови.
    Міський голова, міська рада та її виконавчі органи, відповідний орган самоорганізації населення сприяють підготовці і проведенню загальних зборів громадян, надають їх учасникам необхідні приміщення, матеріально-технічні засоби, інформаційні та довідкові матеріали.

    Стаття 2.5.6.
    Під час проведення загальних зборів громадян складається протокол, який підписується головою і секретарем загальних зборів громадян.
    До протоколу загальних зборів громадян додається список їх учасників із зазначенням місця їх проживання.

    Стаття 2.5.7.
    Загальні збори громадян з розглянутих питань приймають рішення.
    Рішення загальних зборів громадян приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх на них громадян, які проживають на відповідній території, та підписується головою і секретарем загальних зборів громадян.

    Стаття 2.5.8.
    Рішення загальних зборів громадян є обов’язковими для виконання органами самоорганізації населення і враховуються органами міського самоврядування.
    Рішення зборів, прийняті з питань, що мають важливе значення для міської територіальної громади з питань, віднесених до компетенції органів державної влади або органів міського самоврядування, мають рекомендаційний характер.

Глава 2.6. Колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб міського самоврядування

    Стаття 2.6.1.
    Жителі міста незалежно від їх віку та громадянства мають право направляти колективні або індивідуальні звернення до органів і посадових осіб міського самоврядування.
    Жителі міста мають право особисто звертатися до органів міського самоврядування, органів самоорганізації населення та до їх посадових і службових осіб з питань, віднесених до відання міського самоврядування.

    Стаття 2.6.2.
    Колективні звернення, підписані більш як п’ятдесятьма жителями міста, розглядаються органами і посадовими особами міського самоврядування, до яких вони надійшли, у невідкладному порядку.
    Інформація про колективні звернення, підписані більш як п’ятистами жителями міста, негайно передається до міської ради (в разі якщо вони надійшли до інших органів або посадових осіб міського самоврядування).
    Колективні звернення жителів міста можуть мати на меті:
    – внесення до міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради конкретних пропозицій з питань соціально-економічного та культурного розвитку міста чи окремих міських територій;
    – аналіз роботи міського голови, міської ради, її виконавчих органів в цілому або заслуховування звітів про виконання окремих завдань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком міста чи окремих міських територій, станом довкілля, громадської безпеки, охорони громадського порядку, з інших питань, віднесених чинним законодавством України до відання міського самоврядування;
    – порушення питання про утворення, реорганізацію або ліквідацію органів самоорганізації населення;
    – порушення питання про недовіру посадовій особі органу міського самоврядування;
    – інше.

Глава 2.7. Громадські слухання

    Стаття 2.7.1.
    Жителі міста мають право брати участь у громадських слуханнях, тобто зустрічатися з депутатами міської ради та посадовими особами органів міського самоврядування, під час яких заслуховується інформація про виконання ними службових обов’язків або окремих доручень чи про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси міської громади, жителів міста, порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань міського значення, що належать до відання міського самоврядування.
    Метою громадських слухань є здійснення контролю за роботою депутатів міської ради та посадових осіб органів міського самоврядування.

    Стаття 2.7.2.
    Громадські слухання можуть проводитися з ініціативи міського голови, міської ради або її постійної комісії, органів самоорганізації населення та з ініціативи жителів міста.
    Громадські слухання з ініціативи жителів міста можуть проводитися за наявності колективного звернення з відповідною вимогою, яке підписане не менш як п’ятистами жителями міста.
    Громадські слухання скликаються міським головою.

    Стаття 2.7.3.
    На громадські слухання запрошуються посадові особи органів міського самоврядування, депутати міської ради, керівники органів самоорганізації населення, представники міських осередків політичних партій та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов’язана з питанням, що обговорюється.

    Стаття 2.7.4.
    На громадських слуханнях:
    – заслуховуються доповіді і інформації про роботу міського голови, міської ради, постійних комісій міської ради, окремих депутатів, виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення;
    – обговорюються проекти рішень міської ради та ЇЇ виконавчого комітету з метою внесення пропозицій щодо питань міського значення, що віднесені до відання міського самоврядування;
    – порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань міського значення, що належать до відання міського самоврядування.

    Стаття 2.7.5.
    Підготовку громадських слухань забезпечує виконавчий комітет міської ради.

    Стаття 2.7.6.
    Про час і місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання, жителі міста сповіщаються секретарем міської ради не пізніше як за 10 днів до їх проведення.

    Стаття 2.7.7.
    Проведення громадських слухань організує секретар міської ради або голова постійної комісії, до відання якої входять питання, що винесені на громадські слухання.

    Стаття 2.7.8.
    На громадських слуханнях ведеться протокол, в якому зазначається дата і місце проведення слухань, загальна кількість присутніх, питання, що обговорюються, зміст виступів та внесені пропозиції.
    До протоколу може додаватися інформація або звіт особи, яка запрошена на слухання.
    Веде протокол працівник організаційного відділу міської ради.
    Протокол громадського слухання підписується особою, яка здійснює його проведення, та особою, яка веде протокол, і передається міському голові.

    Стаття 2.7.9.
    Пропозиції вважаються внесеними за результатами громадського слухання, якщо за них проголосувало більше половини жителів міста, які взяли в ньому участь.
    Про результати громадського слухання секретар міської ради інформує жителів міста в десятиденний строк.

Глава 2.8. Міські ініціативи

    Стаття 2.8.1.
    Члени міської громади мають право ініціювати розгляд міською радою (в порядку міської ініціативи) будь-якого питання, віднесеного Конституцією і законами України до відання міського самоврядування через депутатів міської ради.
    Міська ініціатива передбачає внесення до міської ради проекту нормативно-правового акту з питань, віднесених до її відання.

Глава 2.9. Участь у роботі органів міського самоврядування та робота на виборних посадах міського самоврядування

    Стаття 2.9.1.
    Жителі міста мають право бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради.
    Особи, що виявили бажання відвідати сесію міської ради, повинні не пізніш як за день до її відкриття подати відповідну заяву на ім’я секретаря ради, на якого покладається обов’язок організувати такі відвідування.
    У разі неможливості забезпечити відвідування сесії міської ради жителями міста з організаційних чи технічних причин, секретар ради повинен забезпечити її трансляцію через міське телебачення.
    Жителі міста мають право без будь-яких обмежень бути присутніми і виступати на громадських слуханнях у зв’язку з розробкою проектів міського бюджету та міських програм соціально-економічного і культурного розвитку, проектів рішень ради з питань, які становлять суттєвий громадський інтерес.
    При обговоренні питань, що винесені на громадські слухання, жителям міста повинна бути забезпечена можливість вільно висловлювати свою позицію і вносити пропозиції.

    Стаття 2.9.2.
    Жителі міста мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, пов’язаних із реалізацією Їх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання міського самоврядування.
    Жителі міста мають право брати участь у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення.

    Стаття 2.9.3.
    Жителям міста, які мають право голосу, гарантується право бути обраними на посади в системі міського самоврядування, які визначені чинним законодавством як виборні, на рівних підставах.

Глава 2.10. Інші форми участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування

    Стаття 2.10.1.
    Перелік форм участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.
    Органи та посадові особи міського самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування.

    Стаття 2.10.2.
    Крім передбачених главами 2.3 – 2.9 цього Статуту, можуть бути використані такі форми участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування:
    – громадське обговорення проектів актів міської ради та інших органів міського самоврядування. Підлягають оприлюдненню з метою проведення громадського обговорення проекти планів економічного і соціального розвитку міста, міського бюджету, цільових програм міського розвитку;
    – членство в комісіях, які утворюються на громадських засадах при органах і посадових особах міського самоврядування (перелік цих комісій та положення про них затверджується рішенням міської ради);
    – участь у роботі фахових комітетів, що створюються за рішенням виконавчого комітету міської ради з числа фахівців, які працюють в системі міського самоврядування або діяльність яких пов’язана з наданням громадських послуг членам міської громади, з метою їх залучення до розробки і реалізації проектів, що передбачають підвищення якості надання таких послуг. Положення про ці фахові комітети затверджуються виконавчим комітетом міської ради;
    – участь у роботі громадських рад, що утворюються при міській раді з метою вивчення потреб окремих категорій жителів міста та існуючої практики надання їм соціальних послуг в системі міського самоврядування, залучення їх до здійснення міського самоврядування (за рішенням міської ради при ній можуть бути утворені ради пенсіонерів, інвалідів, іноземців, біженців, воїнів-інтернаціоналістів, учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, військовослужбовців, які не забезпечені житлом, тощо. Положення про ці ради розробляється виконавчим комітетом міської ради та затверджується рішенням міської ради);
    – участь у проведенні громадських експертиз проектів рішень міської ради з питань, що мають суттєве значення для міської громади, визначають основні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку міста;
    – участь у масових акціях, метою проведення яких є привернення уваги органів і посадових осіб міського самоврядування до актуальних проблем загальноміського значення або проблем соціального забезпечення жителів міста, охорони навколишнього середовища, підтримання громадської безпеки тощо, які вимагають негайного вирішення;
    – робота в органах самоорганізації населення;
    – виконання на громадських засадах робіт по благоустрою території міста, наданню послуг соціально незахищеним жителям міста;
    – надання матеріальної і фінансової допомоги міському самоврядуванню у формі добровільних пожертв, внесків до фондів, що утворюються органами міського самоврядування з метою надання допомоги соціально незахищеним жителям міста або з метою сприяння культурному і духовному розвитку, підтриманню в належному стані пам’ятників історії, культури і архітектури, природних пам’ятників.