Колективний договір укладається на всіх підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи.

Колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом (особою), з однієї сторони, і первинною профспілковою організацією, які діють відповідно до своїх статутів, а у разі їх відсутності – представниками, вільно обраними на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів, з другої сторони.

Метою укладання колективного договору є узгодження інтересів колективу працівників, з одного боку, і власника – з іншого.

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, а саме: зміни в організації праці, нормування і оплата праці, встановлення гарантій, компенсацій, пільг, режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку, умов і охорони праці, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організація оздоровлення і відпочинку працівників і ін.

Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного в ньому і підлягає повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої влади. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року №115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів», повідомна реєстрація колективних договорів (угод), змін та доповнень до них здійснюється управлінням соціального захисту населення.

Колективний   договір   подається   на  реєстрацію сторонами, які їх підписали, в 3 примірниках (1-й, 2-й, копія).

Під час реєстрації  колективного договору на   примірниках  і  копії  роблять  напис  за встановленим зразком та відповідний запис в реєстрі.

Реєстрація   проводиться   в   двотижневий  термін  з  дня
одержання колективного договору. Перший і   другий   примірники   угоди   колективного    договору повертаються сторонам. Копія цих документів зберігається реєструючим органом.

За 2016 рік управлінням соціального захисту населення Конотопської міської ради зареєстровано 109 колективних договорів, в тому числі 38 змін та доповнень до них. Проведено 131 експертизу колективних договорів, 4 семінари-наради з питань укладання колективних договорів. Надано 136 методичних консультацій з питання укладання колективних договорів на підприємствах.

Звертаємось до працівників, голів профспілок та роботодавців з пропозицією активізувати колективно-договірну роботу, вживати спільні дії, спрямовані на ведення колективних переговорів, укладання колективних договорів і угод та підвищення їх ефективності!