Глава 5.1. Комунальна власність міста

    Стаття 5.1.1.
    Матеріальною і фінансовою основою міського самоврядування згідно з Конституцією України є рухоме і нерухоме майно, доходи міського бюджету, позабюджетні цільові (в тому числі валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності міської громади, а також об’єкти спільної власності територіальних громад Сумської області, що перебувають в управлінні обласної ради.
    Матеріальні та фінансові ресурси, що перебувають у комунальній власності міста, є надбанням міської громади і їх недоторканість захищається законодавством.

    Стаття 5.1.2.
    До комунальної власності міської громади включається рухоме і нерухоме майно, зареєстроване у визначеному законодавством порядку, Перелік об’єктів комунальної власності міської громади визначається рішенням міської ради відповідно до законодавства.
    До комунальної власності міста можуть належати:
    – земля та інші природні ресурси;
    – комунальні підприємства міста;
    – банки, страхові товариства, пенсійні фонди, заклади і установи культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, соціального обслуговування та інше майно, що належить міській громаді;
    – частки (паї) у майні підприємств;
    – комунальний житловий та нежитловий фонди міста;
    – доходи міського бюджету міста, позабюджетні, валютні та інші кошти та депозити міста (органів міського самоврядування) в банківських установах, цінні папери, інші передбачені чинним законодавством фінансові ресурси;
    – нерухоме майно, що передається до комунальної власності міста за рішенням суду;
    – інше рухоме і нерухоме майно, визначене чинним законодавством.
    У комунальній власності міської громади знаходяться об’єкти, що мають важливе загальноміське значення для життєзабезпечення міста, задоволення потреб міської громади та для збереження історико-культурних об’єктів міста (міські системи водо- і енергопостачання, інженерні комунікації, пам’ятники культури і архітектури, музеї, природні ландшафти тощо).
    Перелік об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, визначається рішенням міської ради.

    Стаття 5.1.3.
    Суб’єктом права комунальної власності міста є міська рада.
    Міська рада, виконавчий комітет та його відділи й управління від імені та в інтересах територіальної громади міста відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності міської громади.
    Рішення про відчуження комунального майна приймає міська рада.

    Стаття 5.1.4.
    Оперативне управління об’єктами комунальної власності міста здійснюють виконавчі органи міської ради, на які покладаються наступні функції:
    – підготовка пропозицій на розгляд міськради щодо прийняття об’єктів до комунальної власності міськради;
    – підготовка і передача на розгляд міської ради або ЇЇ виконавчого комітету питань про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств і організацій, що перебувають у комунальній власності міста;
    – надання згоди на здавання в оренду об’єктів комунальної власності міста;
    – реалізація затвердженої рішенням міської ради програми приватизації комунального майна міста.
    Міська рада від імені та в інтересах міської громади може створювати, реорганізовувати і ліквідовувати комунальні підприємства, установи і заклади.
    Міська рада затверджує статути комунальних підприємств, установ і закладів; визначає основні напрями їхньої діяльності, порядок використання їхнього прибутку.
    Комунальні підприємства здійснюють не заборонену законом та визначену статутами підприємств виробничу, науково-дослідницьку, комерційну та іншу діяльність з метою одержання прибутку.
    Комунальні підприємства володіють закріпленим за ними комунальним майном на основі права повного господарського відання. Здійснюючи це право, комунальні підприємства володіють, користуються і розпоряджаються належним їм майном у межах, визначених статутом підприємства, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать закону та цілям їхньої діяльності.
    Комунальні підприємства відповідають за своїми зобов’язаннями усім закріпленим за ними майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути накладено стягнення на вимогу кредиторів.
    Комунальні установи і заклади, які фінансуються з міського бюджету, володіють закріпленим за ними майном на основі права оперативного управління. Здійснюючи це право, комунальні установи і заклади не можуть розпоряджатися цим майном без згоди міської ради, якщо інше не передбачено їхніми статутами чи положеннями. Вони самостійно розпоряджаються коштами, що виділені з міського бюджету на їх фінансування; доходами, отриманими від господарської діяльності, та майном, придбаним за рахунок цих доходів.
    Комунальні установи і заклади, які утримуються за рахунок міського бюджету, несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями лише коштами, що є в їхньому розпорядженні.
    Міська рада не відповідає за зобов’язаннями створених нею юридичних осіб, а вони не відповідають за її зобов’язаннями.

    Стаття 5.1.5.
    Загальний контроль за використанням об’єктів комунальної власності міста здійснює міський голова.
    Міський голова раз на рік інформує міську раду про стан комунальної власності міста, реєстрацію, відчуження або придбання об’єктів комунальної власності.

Глава 5.2. Фінансова основа міста

    Стаття 5.2.1.
    Фінансова основа міста складається із:
    – коштів міського бюджету;
    – коштів позабюджетних ( цільових) фондів;
    – коштів міської ради та виконавчого комітету;
    – фінансово-кредитних ресурсів;
    – страхових ресурсів;
    – коштів підприємств, організацій і установ, що перебувають у комунальній власності міста;
    – коштів валютних фондів;
    – відповідної частки коштів підприємств, організацій і установ, створених за пайовою участю органів міського самоврядування;
    – коштів, отриманих від розміщення міських позик і міських цінних паперів;
    – коштів, отриманих від проведення міських лотерей;
    – коштів, отриманих від приватизації комунального майна міста;
    – коштів органів територіального громадського самоврядування міста;
    – інших фінансових ресурсів, переданих місту згідно чинного законодавства.

    Стаття 5.2.2.
    В міський бюджет надходять кошти: плата за землю, за користування природними ресурсами від природокористувачів, розмір якої встановлюється міською радою в межах, визначених законодавством; інші надходження згідно законодавства.
    Місто має право на отримання відшкодувань за екологічні збитки, заподіяні на території міста підприємствами, установами і організаціями незалежно від їх форми власності.

    Стаття 5.2.3.
    Територіальна громада міста безпосередньо або через орган міського самоврядування може об’єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об’єкти права комунальної власності, а також кошти міського бюджету для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ, організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.

    Стаття 5.2.4.
    Міська рада, або за її рішенням інші органи міського самоврядування можуть, в межах, визначених законодавством, випускати міські позики, цінні папери і лотереї, видавати юридичним і фізичним особам позики, отримувати кредити в банківських установах, створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи, виступати гарантом кредитів підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності.

Глава 5.3. Міський бюджет

    Стаття 5.3.1.
    Місто має власний бюджет, який розробляється, затверджується і виконується органами міського самоврядування самостійно, в межах їх повноважень.
    Будь-яке втручання в розробку, затвердження і виконання міського бюджету органів державної влади або органів місцевого самоврядування інших територіальних громад не допускається за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

    Стаття 5.3.2.
    Бюджет міста складається з поточного бюджету і бюджету розвитку.

    Стаття 5.3.3.
    Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування установ і закладів, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, і не належать до бюджету розвитку.

    Стаття 5.3.4.
    Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку міста, пов’язаних із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування субвенцій та інших видатків, пов’язаних з розширеним відтворенням.

    Стаття 5.3.5.
    В доходи міського бюджету зараховуються:
    – місцеві податки і збори, крім винятків, передбачених законодавством;
    – надходження від закріплених законодавством окремих загальнодержавних податків або їх частини, відповідно до нормативів, затверджених у встановленому законодавством порядку;
    – фінансові ресурси (дотації, субсидії, субвенції та інші трансферти), передані місту з Державного бюджету безпосередньо або розподілені через обласний бюджет;
    – фінансові ресурси, передані місту з Державного бюджету для здійснення визначених законодавством повноважень виконавчої влади;
    – частина доходів від приватизації майна, яке знаходиться в комунальній власності;
    – надходження від міських позик і лотерей;
    – надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що належать до комунальної власності міста;
    – прибуток підприємств, що перебувають у комунальній власності міста (або частка прибутку, визначена рішенням міської ради);
    – штрафи і відшкодування за екологічні збитки;
    – інші кошти, отримані від господарської діяльності органів міського самоврядування;
    – інші надходження, передбачені законодавством.
    У дохідній частині міського бюджету кошти, необхідні для здійснення самоврядних і наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади, виділяються окремо.
    Міський бюджет повинен бути достатнім для виконання функцій міського самоврядування та наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб.
    З метою збалансованості міського бюджету міська рада може встановлювати граничний розмір його дефіциту.

    Стаття 5.3.6.
    Видаткова частина міського бюджету окремо передбачає видатки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку.
    Видатки поточного бюджету окремо передбачають видатки, пов’язані із виконанням самоврядних повноважень, і видатки, пов’язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

    Стаття 5.3.7.
    Доходи міського бюджету, отримані додатково при його виконанні, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворилися внаслідок збільшення надходжень до бюджету або економії у видатках, вилученню не підлягають, крім випадків, передбачених законодавством. Рішення про використання таких коштів приймається міською радою.
    Міська рада може приймати рішення щодо вкладання вільних коштів (отриманих способами, передбаченими частиною першою цієї статті) в акції, цінні папери тощо.

    Стаття 5.3.8.
    Міський бюджет повинен передбачати резервний фонд, який використовується міським головою без попереднього погодження з міською радою для фінансування непередбачених видатків, в установленому порядку.
    Видатки резервного фонду включаються до звіту про виконання міського бюджету.

    Стаття 5.3.9.
    Контроль за виконанням бюджету здійснює міська рада.
    Контроль за використанням коштів міського бюджету відповідними підприємствами, організаціями і установами здійснює виконавчий комітет.

Глава 5.4. Позабюджетні (цільові) і валютні фонди.

    Стаття 5.4.1.
    Міська рада може утворювати позабюджетні (цільові) і валютні фонди та визначати порядок використання коштів цих фондів у відповідності до законодавства.
    Порядок формування та використання коштів позабюджетних (цільових) і валютних фондів визначається відповідними положеннями, які затверджуються рішенням міської ради.

    Стаття 5.4.2.
    До позабюджетних (цільових) фондів можуть за рішенням міської ради включатися:
    – добровільні внески і пожертви фізичних і юридичних осіб;
    – штрафи, які сплачуються підприємствами за отримання необґрунтованого прибутку, в установленому порядку;
    – штрафи за адміністративні правопорушення;
    – інші надходження.

    Стаття 5.4.3.
    До валютних фондів можуть за рішенням міської ради включатися:
    – добровільні і благодійні внески і пожертви фізичних і юридичних осіб в іноземній валюті та іноземними цінними паперами;
    – відрахування від прибутків в іноземній валюті підприємств, організацій та установ, що перебувають у комунальній власності міста.

    Стаття 5.4.4.
    Кошти позабюджетних (цільових) фондів перебувають на окремих банківських рахунках і не можуть бути вилучені. Вони використовуються міським головою у порядку, визначеному міською радою.
    Кошти валютних фондів використовуються виключно за рішенням міської ради.