Інші

Комунальні підприємства

Комунальні підприємства міста   Фінансові звіти та статути Фінансова звітність комунальних підприємств за 2019   Комунальні комерційні підприємства Виконання фін планів КП за 2019   Комунальні некомерційні підприємства Виконання фін планів КНП 2019    

Культура

Заклади культури міста Конотоп: Краєзнавчий музей ім. О.М.Лазаревського ЗОЛОТІ ФОНДИ МУЗЕЮ Міська централізована бібліотечна система Міський будинок культури “Зоряний” Міський будинок культури “Сучасник” Центр культури і дозвілля “Кінотеатр “Мир” Конотопська дитяча музична школа №1 Конотопська дитяча музична школа №2 Міський палац культури Філія Конотопського міського палацу культури “Підлипненський сільський центр культури і дозвілля”               Відділ культури і туризму Конотопської міської ради Сумської області (далі – відділ культури і туризму) є виконавчим органом ради, який забезпечує реалізацію в місті державної політики в галузі культури, мистецтв і туризму. Відділ культури і туризму утворюється міською радою, їй…

Заключні положення

 Статут територіальної громади прийнято 17 сесією міської ради двадцять четвертого скликання 24 березня 2004року. Статут підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку. Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом міської ради.

Розділ 6. Гарантії міського самоврядування

Глава 6.1. Відповідальність органів і посадових осіб міського самоврядування перед територіальною громадою     Стаття 6.1.1.    Органи та посадові особи міського самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед міською громадою про результати своєї роботи і надають жителям міста необхідну інформацію.     Стаття 6.1.2.    Жителі міста мають право на отримання достовірної інформації щодо діяльності органів і посадових осіб міського самоврядування, яка може включати відомості про:    – структуру та чисельний склад органів міського самоврядування;    – компетенцію органів і посадових осіб міського самоврядування;    – призначення та звільнення посадових осіб органів міського самоврядування;    – зміст актів та інших документів, що приймаються в системі міського самоврядування;    – поточну діяльність та плани роботи органів і посадових…

Розділ 5. Матеріальні і фінансові основи міського самоврядування

 Глава 5.1. Комунальна власність міста     Стаття 5.1.1.    Матеріальною і фінансовою основою міського самоврядування згідно з Конституцією України є рухоме і нерухоме майно, доходи міського бюджету, позабюджетні цільові (в тому числі валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності міської громади, а також об’єкти спільної власності територіальних громад Сумської області, що перебувають в управлінні обласної ради.    Матеріальні та фінансові ресурси, що перебувають у комунальній власності міста, є надбанням міської громади і їх недоторканість захищається законодавством.     Стаття 5.1.2.    До комунальної власності міської громади включається рухоме і нерухоме майно, зареєстроване у визначеному законодавством порядку, Перелік об’єктів комунальної власності міської громади визначається рішенням міської…

Розділ 4. Органи самоорганізації населення

Глава 4.1. Система та загальні засади організації діяльності органів самоорганізації населення     Стаття 4.1.1.    Органи самоорганізації населення утворюються на підставі рішення міської ради з ініціативи жителів міста. Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів міста.     Стаття 4.1.2.    Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, закріплюється рішенням міської ради і має відповідати території проживання жителів міста, які утворили цей орган.     Стаття 4.1.3.    Орган самоорганізації населення обирається на термін повноважень міської ради чинного скликання.     Стаття 4.1.4.    Облік органів самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом міської ради.     Стаття 4.1.5.    Персональний склад органу самоорганізації населення визначається загальними зборами.     Стаття 4.1.6.    Повноваження та порядок роботи органу самоорганізації населення визначається…

Розділ 3. Органи і посадові особи міського самоврядування

Глава 3.1. Загальні засади побудови системи органів міського самоврядування     Стаття 3.1.1.    Система органів та посадових осіб міського самоврядування включає:    – представницький орган міського самоврядування – міську раду;    – міського голову;    – виконавчі органи міського самоврядування – виконавчий комітет, відділи та управління.     Стаття 3.1.2.    Міський голова, міська рада та її виконавчі органи здійснюють свою діяльність щодо реалізації функцій міського самоврядування за дорученням міської громади, від її імені та в її інтересах.    Виконавчий комітет міської ради здійснює надані йому законодавством окремі повноваження органів виконавчої влади.     Стаття 3.1.3.    Діяльність органів міського самоврядування базується на засадах законності, гласності, підконтрольності, підзвітності перед міською громадою, розмежування повноважень представницької та виконавчої гілок міської влади,…

Розділ 2. Система міського самоврядування

Глава 2.1. Загальні засади формування і функціонування системи міського самоврядування     Стаття 2.1.1.    Система міського самоврядування визначається Конституцією України, Законом “Про місцеве самоврядування в Україні”.    Система міського самоврядування включає:    – міську громаду – первинний суб’єкт міського самоврядування, яка може безпосередньо вирішувати будь-яке питання, віднесене Конституцією та законами України до відання міського самоврядування;    – міську раду – представницький орган міського самоврядування;    – міського голову;    – виконавчі органи міської ради;    – органи самоорганізації населення.     Стаття 2.1.2.    Розмежування повноважень між елементами системи міського самоврядування здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Глава 2.2. Територіальна громада міста     Стаття 2.2.1.    Територіальну громаду міста складають жителі міста.     Стаття 2.2.2.    Реєстрація жителів міста здійснюється у порядку,…

Розділ 1. Загальні положення

Глава 1.1. Загальна характеристика міста     Стаття 1.1.1.    Місто Конотоп є самостійною адміністративно-територіальною одиницею – міським населеним пунктом, в межах якої громада здійснює міське самоврядування і яка має органи міського самоврядування, свою комунальну власність та свій міський бюджет.    Місто Конотоп має статус міста обласного підпорядкування і згідно адміністративно-територіального устрою України входить до Сумської області.    Місто Конотоп розташоване на відстані 125 км від обласного центру – м.Суми.    Населення міста – 97 тис. осіб (разом з Підлипненською сільрадою). Земельні ресурси міста складають 10261 га, з них 332 га – землі, зайняті промисловими підприємствами, 3118 га – під забудовами.     Стаття 1.1.2.    Територію, в межах якої здійснюється міське самоврядування,…

Статут

Розділ 1. Загальні положення Розділ 2. Система міського самоврядування Розділ 3. Органи і посадові особи міського самоврядування Розділ 4. Органи самоорганізації населення Розділ 5. Матеріальні і фінансові основи міського самоврядування Розділ 6. Гарантії міського самоврядування Заключні положення СТАТУТ територіальної громади міста Конотоп Сумської області     Цей Статут, відповідно до Конституції і законів України, закріплює систему місцевого самоврядування міста Конотопа, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою міста Конотопа, функції і повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Конотопа, статус органів самоорганізації населення.    Місцеве самоврядування в місті Конотопі (надалі для цілей цього Статуту використовується – міське самоврядування) – це…