ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО) містобудівної документації «План зонування території міста Конотоп Сумської області» (Зонінг)

  1. Інформація про Замовника

Відділ містобудування та архітектури Конотопської міської ради  – замовник СЕО містобудівної документації «План зонування м. Конотоп Сумської області» (Зонінг)

Адреса: 41600 м. Конотоп, просп.Миру, 8.

Код ЄДРПОУ:23998366

 

  1. Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП), його зв’язок з іншими документами державного планування.

Проект ДДП розробляється відповідно до     ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території».

Рішення Конотопської міської ради 8 скликання 3 сесія від  25.02.2021 року «Про затвердження Програми забезпечення Конотопської міської територіальної громади містобудівною документацією 2018-2022 роки в новій редакції».

Територія земельної ділянки, на яку розроблюється Зонінг – територія в межах м.Конотоп, без детальних планів. Площа Зонінгу 3794 га.

План зонування території (Зонінг) – містобудівна документація на місцевому рівні, яка визначає умови та обмеження використання території населених пунктів (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

Основною задачею Зонінгу є визначення меж зон (підзон) однорідних видів та умов використання на території населеного пункту і встановлення, диференційовано по зонах (підзонах), містобудівних регламентів.

Проект виконується з урахуванням нової нормативної бази та всіх змін, що відбулися на території міста, на новій актуалізованій топографічній основі в системі координат УСК 2000.

Проектні рішення прийняті відповідно до чинного законодавства України в галузі містобудування та державних будівельних норм:

-Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року №3038-VI;

– Закону України «Про охорону культурної спадщини»;

-Земельного Кодексу України від 25.10.2001 року №2768-ІІІ;

-ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;

-«Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року №173;

– ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території»;

У відповідності до закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», .

Основною задачею зонінгу є визначення меж зон (підзон) однорідних видів та умов використання на території населеного пункту і встановлення, диференційовано по зонах (підзонах), містобудівних регламентів.

Зонінг населеного пункту створюється, зокрема, з метою:

регулювання планування та забудови територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів;

встановлення правових гарантій з використання і будівельної зміни нерухомості для власників і осіб, що мають намір придбати права володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, іншими об’єктами нерухомості;

створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом забезпечення можливості вибору інвестором найбільш ефективного виду використання земельної ділянки для містобудівних потреб у відповідності з містобудівними регламентами;

забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно розвитку населеного пункту;

забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою та землекористуванням;

зміни цільового призначення земельної ділянки для містобудівних потреб після затвердження відповідно до вимог чинного законодавства;

У відповідності до завдання, в даній роботі розглядається територія, що знаходиться в межах міста Конотоп.

План зонування території пов’язаний з іншими документами державного планування:

–    Стратегія сталого розвитку України до 2030 року,

–   Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року;

–    Державна стратегія регіонального розвитку на 2021 –  2027 роки;

–    Стратегія регіонального розвитку Сумської області на 2021 –  2027 роки;

–    Схема планування території Сумської області.

 

  1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів);

Плану зонування м. Конотоп виконується на всю територію населеного пункту (крім детальних планів територій) в його адміністративних межах. Основною задачею проекту державного планування – плану зонування, є визначення меж зон (підзон) однорідних видів та умов використання на території населеного пункту і встановлення, диференційовано по зонах (підзонах), містобудівних регламентів.

Для окремої земельної ділянки дозволеним є таке використання, яке відповідає містобудівному регламенту зони, на території якої ділянка знаходиться. Невідповідність наміру забудови встановленим видам дозволеного використання земельних ділянок і об’єктів, зазначеним у містобудівному регламенті, означає, що його застосування у відповідній територіальній зоні не допускається.

Параметри використання території та будівель, запропонованих для розташування у межах декількох земельних ділянок або окремої земельної ділянки, зокрема функціональне призначення, граничні параметри та площа забудови, можливе розміщення на ділянці, є обов’язковим для врахування при здійсненні містобудівної діяльності.

  1. Інформація про ймовірні наслідки при реалізації проекту ДДП .

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту державного планування – «плану зонування м Конотоп» передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків які створюють встановлені проекту державного планування – плану зонування, містобудівні регламенти територіальних зон  на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний і тваринний світ), а також на здоров’я населення.

б)      для територій з природоохоронним статусом:

В рамках проведення стратегічної екологічної оцінки проекту державного планування –  «Плану зонування м Конотоп» буде виконано оцінку відповідності встановлених містобудівних регламентів територіальних зон вимогам чинного законодавства стосовно забезпечення дотримання режиму господарського використання природоохоронних територій.

 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Будь які ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення від реалізації документа державного планування – «Плану зонування м. Конотоп»  – відсутні.

  1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Основними цілями територіального планування є створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку міста, забезпечення екологічної і техногенної безпеки, збереження природної і культурної спадщини.

Альтернативним варіантом є відмова від запланованої діяльності, так званий «нульовий варіант» без впровадження проектних рішень.

При цьому розглядається вплив на довкілля та прогноз його змін (наскільки вони можуть бути оцінені на базі наявної екологічної інформації та сучасного рівня наукових знань) без реалізації документу державного планування.

Не затвердження документу державного планування – «Плану зонування м. Конотоп» унеможливлює ефективне регулювання землекористуванням на території населеного пункту та здійснення містобудівної діяльності. Виправданими альтернативами, які необхідно розглянути в такому випадку, є прийняття рішення про розроблення детальних планів окремих територій населеного пункту.

  1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Предметом стратегічної екологічної оцінки є рішення проекту державного планування – «Плану зонування м Конотоп», їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення. З огляду на стратегічний характер такого виду документації як план зонування, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації як плану зонування, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень Зонінгу. Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень Зонінгу загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування. Застосування альтернативних сценаріїв дозволить оцінити альтернативні шляхи просторового розвитку міста та їх екологічні та соціальні наслідки. Комплекс методів проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Зонінгу міста може бути розширений та поглиблений при надходженні відповідних пропозицій від зацікавлених сторін.

 

  1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

З метою запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування уся запроектована в плані зонування території проектна діяльність повинна здійснюватися відповідно до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проектування містобудівної документації.

 

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки для запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування передбачається провести аналіз містобудівних регламентів стосовно обмеження використання земельних ділянок у зонах з особливими умовами використання територій, які встановлюються на підставі схеми планувальних обмежень, що розповсюджуються на територію міста, зон охорони пам’яток культурної спадщини.

 

  1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  і складається з наступних розділів:

1) Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) Резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до “Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки” у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої Заяви – обов’язково.

За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

 

  1. Орган, до якого подаються зауваження та пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження та пропозиції, щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації громадськість має право надати протягом 15 діб з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті Конотопської міської ради Сумської області та друкованих ЗМІ (Факти, Сільські горизонти).

Пропозиції та зауваження подаються у письмовій формі за адресою: 41600, Сумська область, м. Конотоп, пр. Миру, 8, (125 каб.) Відділ містобудування та архітектури Конотопської міської ради Сумської області або на електронну пошту: arch-konotop@ukr.net.

Відповідальна особа: Заступник начальника відділу містобудування та архітектури Конотопської міської ради – головний архітектор міста – Василь Олесьович Романівконтактні дані: arch-konotop@ukr.net ; тел. 6-63-42.